Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Перший урок. Тема і проблематика роману П. Куліша «Чорна рада».

Читайте также:
  1. Гин урок. Образна система і духовно—естетична цінність роману «Чорна рада».
  2. ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ УРОК.
  3. Другий урок.
  4. Другий урок. Образи-персонажі як носії головних проблем. Духовно-ес­тетичне значення твору.
  5. Історична основа твору. Тема, сюжет і проблематика дра­ми Лесі Українки «Бояриня».
  6. Лекция 2. Поэтика и проблематика романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир» (2 ч.).
  7. Лекция 2. Поэтика и проблематика романов И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» и «Накануне». (2 часа).

1. Історична основа і джерела твору.

2. Тема і проблематика.

3. Сюжет твору, особливості композиції.

ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

^Чорна рада» — це перший український історичний роман, написаний в 1857 році одночасно українською і російською мовами. Історичною основою його стали "одії, що відбувалися в Україні в період Руїни. А він розпочався в 1657 р. після смерті "огдана Хмельницького, коли в Україні зав'язалася боротьба за гетьманську владу. Фетенденти на гетьманську булаву, зокрема Іван Брюховецький та Павло Тетеря, вдали не про долю України, а про власну вигоду. До 1663 року гетьманом України був • Хмельницький, а після зречення ним гетьманства в розколотій на дві частини Ук-•ІНІ "очався період анархії і чвар, який М. Костомаров назвав добою Руїни. Лівобе-на Україна залишалася під владою Москви, а Правобережна на правах автономії

— 37 —

увійшла до складу Польщі. В 1662 р. на старшинській раді в Козельці гетьмя Лівобережної України було обрано Якима Сомка. Але він був наказним гетьмя1101' (тобто виконуючим обов'язки), оскільки царський уряд не затвердив це обоя'10*1 Яким Сомко був сподвижником Богдана Хмельницького, братом його першої дп^" ни. Він належав до тієї частини козацької верхівки, яка орієнтувалася на союз іь?' сією, і вів боротьбу за гетьманську булаву з ніжинським полковником Золотаренк

На Правобережжі з 1663 р. гетьманував Павло Тетеря—Моржковський з Б. Хмельницького. Ще одним претендентом на булаву був Іван Брюховецькии к1 лишній «старший слуга» при Хмельницькому, згодом кошовий Запорізької Січі гір

од Руїни в Україні тривав аж до 1867 р., коли гетьманом її був обраний Іван Мазепа

Сюжетну основу роману «Чорна рада» склали події, які відбувалися 27—28 че вня 1663 року в Ніжині, коли гетьманом Лівобережної України було обрано Івана Брюховецького. Ці відомості Куліш почерпнув із літописів, зокрема «Літопису Са мовидця», який першим дослідив і ввів в науковий обіг. Оскільки твір спирається на дійсні історичні події, подані крізь призму авторської концепції, його названо хроні кою 1663 року. Отже, темою твору є події 1663 р., відомі під назвою «Чорна рада» (від слова «чернь»), на якій гетьманом Лівобережжя обрано Брюховецького.

«Важливою якістю історичного тла «Чорної ради» є широке відтворення життя різних сфер тогочасного суспільства та типових представників усіх соціальних верств І, нарешті, історичний фон роману невіддільний від гострого соціального конфлікту загальнонаціонального значення між двома протилежними таборами — класове зіткнення верхів, козаків—землевласників, і низів, черні, до якої належали запорозці, селяни, ремісники, міщани. Куліш був першим у літературі про козацькі часи, хто пе­реніс центр творчих зусиль із зовнішньої боротьби (політичної, релігійної, національ­ної) на внутрішню боротьбу в самій Україні. Така переміна ідеологічних акцентів дала можливість у новому світлі побачити природу козацьких війн і головні причини націо­нального розбрату, національної трагедії»,— зазначає В. О. Дорошенко'.

«Чорна рада» — твір багатопроблемний. У центрі уваги письменника стоять пробле­ми історичної долі України, її державного устрою, місця в історії; національного відрод­ження; відносин з Росією; взаємин між панством, старшиною і простолюдом, біднотою;

Запорізької Січі та її історичної місії; козацтва і козацької честі; патріотизму і вірності присязі; кохання і родинного життя; дружби і побратимства; вірності й зради тощо.

Основний конфлікт роману — суперечності між козацькою старшиною, вираз­ником інтересів якої є Сомко, і широкими народними масами — селянською бідно­тою, міщанством, козацькою голотою, очолюваною Брюховецьким. Події у творі розгортаються хронологічно послідовно, наче ланцюжок, в якому одна ланка зако­номірно пов'язується з іншою.

Композиція роману опрацьовується шляхом зачитування окремих епізодів (уривки 1, 4, 8, 10, 12, 14, 18 розділів), оскільки твір належить до «рідкісних» творів і навряд чи всі учні зможуть його прочитати.

Наступний етап роботи — бесіда за сюжетом і будовою твору:

— З'ясуйте основні сюжетні лінії роману. Як побудовано сюжет твору? Я*01" епізодом розпочинається роман? З якою метою і де автор звертається до подорож"-Доведіть це на прикладах подорожі полковника Шрама. Визначте усі складові кой

' Дорошенко В. О. Роман П. Куліша «Чорна рада»: історичне тло. творчі джерела.Л1 ратурна історія //Джерело педагогічної майстерності.— Випуск 2(18).— С. 5—14

ооу Який епізоду ньому є кульмінаційним? Як розв'язується конфлікт позич" ^завершується кожна з сюжетних ліній? твору л уючи сюжетні лінії роману, зазначимо, що перша з них — це вибори геть-

3 ^"азка Сомка; друга — любовна, романтична, складніша за звичайний лю-щана'." • кутник: Леся — Петро — Сомко — Кирило Тур. Звертаємо увагу на (>овнии ожню деталь, як прийом подорожі, який дозволяє показати широку панора-так^ лного життя, різні стани і верстви населення, ознайомити з побутом і звича-"^ ^поду Цей прийом допомагає також розкрити риси вдачі героїв, їх внутрішній ямин і-новні проблеми тогочасності. Можна провести паралель із творчістю ^Іїі вченка, згадати композиційний прийом подорожі в комедії «Сон», інших тво-Урок завершиться підсумком учителя.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 818 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: НАЦІОНАЛЬНІ ТЕАТРИ | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ | ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ | МІСТО КИЇВ | Розділ І | І,. -—.^»і ^ц і^-ііо і/ ілуилло^ у ч^-і/и^иі»іу оа^ісіпії і оииу і июг\п поіуіоі а^; і о\„л оппіп |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЯцИ ШЛИ" і1'1*' ,. .т'-ііт| Гин урок. Образна система і духовно—естетична цінність роману «Чорна рада».

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)