Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

РОЗДІЛ 1. Міністерство освіти і науки УкраїниЧитайте также:
  1. ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ
  2. ВИСНОВОК ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ
  3. Методичні рекомендації до написання першого розділу курсової роботи
  4. Обов’язки командирів підрозділів
  5. Оповіщення підрозділів про радіаційну, хімічну, біологічну обстановку
  6. Підрозділ 1. Загальні положення зобов’язального права
  7. Підрозділ 1. Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра психології

 

Курсова робота

з дисципліни

«Психологічне забезпечення професійної діяльності в ТЕС»

 

на тему «МЕТОДИ діагностики професійних деструкцій»

 

 

Студентка 4 курсу1 групи

денної форми навчання

факультету фінансів

та банківської справи

 

Крива Кккк

Крива Наталія

 

Науковий керівник

Кандидат психологічних наук,

Доцент, член ассоціації організаційних психологів

Та психологів праці

Ржевський Г.М

 

 

Київ 2015

ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………………………..2

РОЗДІЛ 1

Теоретичний аналіз проблеми деструктивного розвитку особистості ……………………………………………………………...…….4

1.1. Аналіз сучасних наукових досліджень діагностики професійних деструкцій особистості ………………………………….………4

1.2. Психологічні особливості та ознаки проявів професійної деформації особистості правохоронців ……………...……...8

Висновки до першого розділу …………………………………………………12

РОЗДІЛ 2

Модель та програма дослідження психологічних особливостей та ознак правохоронців ……………………………………………………………….. 13

2.1. Організація та програма дослідження діагностики професійних деструкцій правохоронців..................... ……….13

2.2. Обгрунтування методів , дослідження проявів професійних деструкцій ………………………………………………...……16

Висновки до другого розділу ………………………………………………….18

РОЗДІЛ 3

Емпіричний аналіз дослідження проявів деструктивного розвитку особистості................................................................... …………....……...19

3.1. Емпіричний аналіз дослідження проявів та ознак професійних деструкцій правохоронців …………………………………………………….19

3.2. Практичні рекомендації щодо організації та проведення діагностики професійних деструкцій…………………………………………………………..……..25

Висновки до третього розділу……………………………………………..…..27ВИСНОВКИ …………………………………………………………………….29

СПСИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………….…………32


 

ВСТУП

Актуальність. На думку дослідників, негативні психічні переживання і стани можуть зачіпати різні грані трудового процесу - професійну діяльність, особистість професіонала, професійне спілкування, в цілому негативно позначається на професійному розвитку особистості.

Професійна деструкція особистості - це зміни якостей особистості (стереотипів сприйняття, ціннісних орієнтацій, характеру, способів спілкування і поведінки), які з'являються під впливом виконання професійної ролі. Слід зазначити, що в психологічних дослідженнях частіше розглядають небажані зміни в особистості фахівця, що негативно впливають на його роботу та життя.

Професійна діяльність людини - одне з провідних проявів активної особистості. Вона тягне за собою професійний розвиток працівника, що обумовлює формування професійного типу особистості.

Помітний вплив надає професія і на особистісні особливості представників тих спеціальностей, робота яких пов'язана з людьми. Крайня форма професійної деформації особистості виражається у формальному, суто функціональному відношенні до людей. Вона погіршує соціально-психологічний клімат у колективі, розвиток самої особистості, є основою виникнення психологічних бар'єрів.

Професійна діяльність, співробітника УВС незалежно від різновиду виконуваної роботи, відноситься до групи професій з підвищеною моральною відповідальністю за здоров'я і життя окремих людей, груп населення і суспільства в цілому.

Співробітникам УВС, за родом своєї діяльності, залученим у тривале напружене спілкування з іншими людьми, властивий, як і іншим фахівцям системи «людина - людина», так званий синдром «емоційного вигорання» або феномен «емоційного вигорання». Він проявляється як стан фізичного і психічного виснаження, викликаного інтенсивними міжособистісними взаємодіями при роботі з людьми, що супроводжуються емоційною насиченістю та когнітивної складністю.

Наявність проблемної ситуації та актуальність теми дослідження дозволяють визначити мету, об'єкт, і завдання дослідження.

Мета дослідження. Полягає у визначені проявів та ознак професійних деструкцій та на їх основі розробити професійні рекомендації що до організації та проведення діагностики.

 

Об'єкт дослідження: процес діагностики професійних деструкцій.

Предмет дослідження: психологічні чинники, що впливають на розвиток професійної деструкції та формування «емоційного вигорання» в професійній діяльності.

Основна гіпотеза: розвитку професійної деструкції особистості та синдрому «емоційного вигорання» впливають особливості особистості співробітника УВС (тривожність, агресивність, самооцінка, рівень інтелекту, інтернальність), а також організаційні чинники - умови й організація праці, стаж професійної діяльності, відносини з безпосереднім керівником, ставлення до колективі, інтенсивність фізичних, інтелектуальних, психоемоційних навантажень і т.д.

Завдання дослідження:

1. Вивчити теоретичні підходи до проблеми вивчення професійної деформації особистості в працях зарубіжних і вітчизняних авторів.

2. Дослідити вплив психологічних факторів (особистісних, рольових, організаційних) на формування деструкції у професійній діяльності співробітника УВС.

3. Визначити сутність феномену «вигорання» та особливості його прояву в професійній діяльності особистості.

4. Експериментальним шляхом вивчити чинники професійної деформації особистості на прикладі синдрому «емоційного вигорання».

5. Описати методи запобігання та профілактики «синдрому емоційного вигорання» у співробітників УВС.

Новизна роботи полягає в уточненні та розширенні уявлень про фактори, що впливають на розвиток професійної деструкції особистості та синдрому «емоційного вигорання» в професійній діяльності співробітника УВС.

Практична значимість роботи. Отримані в ході дослідження результати використані для розробки рекомендацій та системи психогігієнічних, профілактичних та психокорекційних заходів, що забезпечують збереження і зміцнення психічного здоров'я співробітників УВС.

Методи дослідження. У дослідженні застосовувалися такі методи: контент-аналіз наукових робіт та документів, включене спостереження, анкетування, бесіди, тестування.

Обсяг і структура роботи: дипломна робота складається їх введення, двох розділів, висновків, додатків, викладених на 98 сторінках. Список літератури включає 62 джерела.

РОЗДІЛ 1


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 90 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)