Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методичні рекомендації до написання першого розділу курсової роботи

ББК 65.052я 73 | В С Т У П | Написання курсової роботи | Оформлення роботи та списку використаної літератури | Вимоги до рецензії і захисту курсової роботи | Додаток 1 | Додаток 2 | Зразок оформлення списку використаної літератури | Додаток 8 |


Читайте также:
  1. II. Організаційно-методичні вказівки
  2. IV. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
  3. VIIІ. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  4. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  5. Будова та принцип роботи машини.
  6. Варіанти виконання роботи
  7. Вибір теми курсової роботи

 

У розділі 1 „Виробничо-фінансова характеристика господарства” необхідно дати загальну характеристику підприємства. Коротко охарактеризувати місцезнаходження, організаційно-виробничу структуру господарства, відстань його від пунктів збуту продукції та закупівлі матеріальних ресурсів, землекористування, наявність зрошувальних земель.

Також необхідно розглянути показники розміру господарства, що свідчать про рівень концентрації виробництва (табл. 1).

Таблиця 1

Розміри виробництва в __________________________

Показники Роки 20_ рік у % до
20_ 20_ 20_ 20_року 20_року
Вартість валової продукції в порівнянних цінах 20__року, тис. грн. в т.ч.:          
· рослинництво          
· тваринництво          
Площа с. г. угідь всього, га, у т.ч. взято в оренду, га          
Середньорічна вартість основних і оборотних засобів, тис. грн.          
Вартість товарної продукції всього по господарству, тис. грн.          
Середньорічна чисельність працівників, зайнятих у сільському господарстві, чол.          
Поголів’я худоби та птиці, умовні голови          

 

Аналізуючи дані таблиці 1, необхідно визначити, яке за розмірами досліджуване господарство – велике, середнє чи мале.

Ефективність виробництва в аграрних підприємствах залежить не лише від розміру провідних галузей, а й від того, як розвинуті й інші галузі, що мають товарний характер

На ефективність сільськогосподарського виробництва впливає рівень спеціалізації господарства, наскільки він відповідає природнокліматичним умовам, його місцезнаходженню. Основним показником, за допомогою якого визначається спеціалізація господарства, структура його грошових надходжень від реалізації товарної продукції (табл. 2).

Таблиця 2

Розмір та структура грошової виручки від реалізації (тис. грн.) _______________

Галузі та види продукції 20_ р. 20_ р. 20_р. У середньому за три роки
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Продукція рослинництва - всього:                
Зернові і зернобобові - всього:                
з них: пшениця озима                
гречка                
кукурудза на зерно                
ячмінь                
овес                
інші зернові                
Насіння соняшника                
Овочі                
Баштанні                
Інша продукція рослинництва                
Продукція тваринництва всього:                
ВРХ                
Свині                
Молоко                
Інша продукція тваринництва                
Всього в сільському господарстві                
Промислова продукція                
Реалізація товарів, іншої продукції, робіт, послуг                
Всього по господарству                

 

Необхідно за останні три роки розглянути динаміку та структуру сільськогосподарських угідь, висвітлити причини їх змін (табл. 3).

 

Таблиця 3

Динаміка та структура землекористування в _________________________

Види угідь 20_ р. 20_ р. 20_ р. В середньому
га % га % га % га %
Загальна земельна площа   -   -   -   -
В т.ч. сільськогосподарських угідь                
З них: - рілля - багаторічні насадження - сінокоси - пасовища - інші                

 

Також слід навести дані щодо середнього вмісту гумусу у ґрунті, середнього балу бонітування земель по господарству, оцінки землі, а також яка частина сільськогосподарських угідь схильна до водної та вітрової ерозії. Охарактеризувати коротко систему сівозмін, що є в господарстві.

Таблиця 4

Показники ліквідності ________________________ за 20_ рік

 

Коефіцієнт Норматив Розрахунок На початок року На кінець року Відхилення (+, -)
Абсолютної ліквідності Більше 0,25-0,30 Ф№1 р(220+230+240)/р620      
Швидкої ліквідності 0,6-0,8 Ф№1 р(260-(100+110+120+130+140))/ Р620      
Покриття Більше 1,0 Ф№1 р260/р620      

Таблиця 5

Показники фінансової незалежності __________________________ за 20_ рік

 


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 99 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ТЕМА: Облік витрат і калькуляція собівартості продукції основного стада великої рогатої худоби.| ТЕМА: Інвентаризація активів і зобов’язань підприємства.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)