Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 7. Іпотечний договірЧитайте также:
  1. Договір довічного утримання. Особливості розірвання та визнання договору недійсним.
  2. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.
  3. Договір страхування: поняття, юридичні ознаки, істотні умови, форма та зміст. Підстави відмови страховика від здійснення страхової виплати.
  4. Договірні відносини з участю зарубіжних інвесторів за Законом “Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції” від 17 липня 1997 року.
  5. За яких умов можна визнати договір недійсним?
  6. Майнові права та обов‘язки подружжя. Шлюбний договір
  7. Міжнародний договір

ПЛАН

Вступ.

1. Загальна характеристика іпотечного договору.

2. Істотні умови іпотечного договору.

3. Права та обов’язки сторін.

Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

У першому пункті студент повинен дати загальну характеристику іпотечного договору. Слід пам’ятати, що іпотечний договір укладається між одним або декількома іпотекодавцями та іпотекодержателем у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. Треба показати правову ціль даного договору, основні його ознаки. Слід мати на увазі, що поряд з нормами Цивільного кодексу правовідносини по іпотечному договору регулюються Законом України «Про іпотеку».

У другому пункті плану потрібно охарактеризувати істотні умови іпотечного договору (зміст та розмір основного зобов’язання, строк і порядок його виконання, предмет іпотеки та ін.). Досить детально потрібно охарактеризувати істотні умови договору. Та вказати, що у разі відсутності в іпотечному договорі однієї з істотних умов він вважається неукладеним. Слід зазначити, що іпотечний договір може містити й інші положення, зокрема, визначення вартості предмета іпотеки, посилання на документ, що підтверджує право власності іпотекодавця на предмет іпотеки, визначення способу звернення стягнення на предмет іпотеки тощо. Обов’язково потрібно вказати, що зміни і доповнення до іпотечного договору підлягають нотаріальному посвідченню.

В третьому питанні доцільно зазначити, що іпотечний договір породжує певні права та обов’язки сторін. Також необхід­но вказати, на обов’язки та права іпотекодавця та права і обов’язки іпотекодержателя. При цьому доцільно досить широко розкрити сутність прав та обов’язків сторін.

В кінці роботи студенти повинні зробити висновок.

Література:

1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

2. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 21-22 (30.05.2003). - Ст. 144.

3. Закон України "Про іпотеку" // Відомості Верховної Ради України, 2003, № 38, ст. 313.

4. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» // Офіційний вісник України, 2003, № 30, ст. 1526.

5. Гражданское право. Т. 2 / Под ред. проф. Е.А.Суханова. - М., 1993.

6. Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.-
Сергеева. - М., 1996. - Ч.1.

7. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. Посіб. - К.: Знання, 2005. - 583 с.

8. Силенно Л.М. Цивільне право України: Ч.1. Навчальний посібник. - К.: Алеута, 2004. - 328 с.

9. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.1. Загальна частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 520 с.

10. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.2. Особлива частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 480 с.

11. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 5 Книга 1 Загальні положення зобов’язального права / Р.Б. Шишка, Л.В. Красицька, В.В. Сергієчко, О.І. Смотров, Є.О. Мічурін, О.Р. Шишка; За ред Р.Б. Шишки. - Харків: Еспада, 2005. - 224 с.

12. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 5 Книга 2 Договірне право: Загальні положення та договори про передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. Кол.), Є.О. Мічурін та ін.; За ред Р.Б. Шишки. - Харків: Еспада, 2006. - 336 с.

13. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - Кн. 1.

14. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Учеб. пособие. - К.: А.С.К., 2001.

15. Колесніченко К. Іпотека: правові проблеми // Право України. – 2001. - №10. – С.77.

16. Правові проблеми розвитку іпотеки в Україні / А. Ковальчук // Право України. — 2002. — N 9. — С. 64-68.

17. Поняття і правові форми іпотеки землі за законодавством України / В. Малий // Право України. — 2004. — N 1. — С. 73-77.

18. Правове регулювання іпотеки землі: провідні поняття та категорії / В. Малий // Право України. — 2005. — N 12. — С. 40-44.

19. Правові і організаційні засади застосування іпотеки землі в Україні / В. Малий // Право України. — 2005. — N 3. — С. 39-43.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 56 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)