Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 2. Суб’єкти виконання зобов’язань.Читайте также:
  1. IV. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
  2. Алгоритм виконання практичної навички
  3. АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ НАВИЧКИ
  4. Алгоритм виконання практичної навички
  5. Алгоритм виконання практичної навички
  6. Алгоритм виконання практичної навички
  7. Алгоритм виконання практичної навички

ПЛАН

Вступ.

1. Загальна характеристика суб’єктів виконання зобов’язань.

2. Особливості виконання зобов’язань при множинності осіб.

3. Передоручення та переадресування виконання. Зустрічне виконання зобов’язання.

Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В межах даної теми слід дати загальну характеристику суб’єктам виконання зобов’язання, окреслити заміну осіб у зобов’язанні, особливості виконання зобов’язань при множинності осіб, зустрічне виконання зобов’язань та інші суміжні питання. При розкритты даної теми потрібно ретельно дослідити доктринальна вчення, періодичні видання.

Приступаючи до висвітлення першого питання плану, слід спочатку чітко окреслити правову природу суб’єктів зобов’язання. Вказати, що суб’єктом виконання зобов’язання є, перш за все, боржник та кредитор. Наголосити на тому, що у подальшому в договірних зобов’язаннях вони персоніфікуються, що забезпечує чітке уявлення фахівця про правове становище такого суб’єкта. Слід окреслити класифікацію суб’єктів за різними критеріями. Студенту варто ретельно дослідити питання про виконання зобов’язання третьою особою.

Особливу увагу потрібно звернути на заміну осіб у зобов’язанні, яка може бути спричинена як об’єктивними так і суб’єктивними причинами. Вказати, що заміна кредитора в зобов’язанні за договором називається цесією. Первісний кредитор, що передає своє право вимоги, називається цементом, а особа, що приймає права вимоги - цесіонар. Варто зауважити принциповий момент, який полягає у тому, що поступка права вимоги повинна бути зроблена у визначеній формі, установленій для здійснення право чину, за яким ці права поступаються. Випадки зміни боржника в зобов’язанні можливі, якщо зобов’язання не носять строго особистого характеру (універсальне правонаступництво, переведення боргу).

У межах другого питання плану слід спочатку зазначити, що сторони в зобов’язанні можуть бути представлені одночасно декількома особами, це впливає на виконання зобов’язання залежно від того, яка множинність (активна, пасивна, змішана). Потрібно розкрити кожен вид множинності.

Висвітлюючи третє питання плану, слід вказати, що передоручення виконання означає, що боржник поклав учинення передбачених зобов’язанням дій на третю особу. Потрібно дати юридичну характеристику інституту передоручення. Не менш цікавим є інститут переадресування виконання зобов’язань. Студентам варто детально охарактеризувати його. Важливим моментом в розкритті пункту плану є те, що більшість зобов’язань у цивільному праві є синалагматичним, де їх сторони одночасно є кредитором за одним предметом виконання та боржником за зустрічним.

Студенти повинні сформувати загальний висновок. При цьому потрібно його чітко обґрунтувати.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Цивільний кодекс України //Голос України. — № 45—46 від 12.03.2003 р.; № 47-48 від 13.03.2003 р.

2. Гражданское право. Т. 2 / Под ред. проф. Е.А.Суханова. - М., 1993.

3. Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.-
Сергеева. - М., 1996. - Ч.1.

4. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. Посіб. - К.: Знання, 2005. - 583 с.

5. Силенно Л.М. Цивільне право України: Ч.1. Навчальний посібник. - К.: Алеута, 2004. - 328 с.

6. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.1. Загальна частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 520 с.

7. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.2. Особлива частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 480 с.

8. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 5 Книга 1 Загальні положення зобов’язального права / Р.Б. Шишка, Л.В. Красицька, В.В. Сергієчко, О.І. Смотров, Є.О. Мічурін, О.Р. Шишка; За ред Р.Б. Шишки. - Харків: Еспада, 2005. - 224 с.

9. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 5 Книга 2 Договірне право: Загальні положення та договори про передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. Кол.), Є.О. Мічурін та ін.; За ред Р.Б. Шишки. - Харків: Еспада, 2006. - 336 с.

10. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - Кн. 1.

11. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Учеб. пособие. - К.: А.С.К., 2001.

12. До питання про підстави виникнення грошового зобов'язання / І. Безклубий // Право України. — 2004. — N 4. — С. 57-60.

13. Про предмет грошового зобов'язання / І. Безклубий // Право України. — 2003. — N 10. — С. 60-64.

14. Стосовно відповідальності спадкоємця за окремими зобов'язаннями спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2002. — N 2. — С. 129-132.

15. Щодо обсягу відповідальності спадкоємця за боргами спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2001. — N 5. — С. 109-111.

16. Еволюція цивільно-правового регулювання зобов'язань з гри і парі / Н. Майданик // Право України. — 2005. — N 1. — С. 109-112.

17. До питання про підстави виникнення грошового зобов'язання / І. Безклубий // Право України. — 2004. — N 4. — С. 57-60.

18. Відповідальність сторони за договором за неналежне застосування санкцій до контрагента / П. Гуйван // Право України. — 2004. — N 6. — С. 36-39.

19. Оплачко Л. Способи забезпечення кредитного договору // Право України. – 2002.- № 11.–С.49.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 44 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)