Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 8. Цивільно-правова відповідальністьЧитайте также:
  1. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства
  2. Відповідальність за порушення законодавства про екологічну експертизу
  3. Відповідальність митних органів України
  4. Глава 28 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНО-КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  5. Дисциплінарна відповідальність працівників, зайнятих в аграрному виробництві
  6. Майнова відповідальність за аграрні правопорушення
  7. Матеріальна відповідальність робітників аграрних підприємств

ПЛАН

Вступ.

1. Цивільно-правова відповідальність: поняття та доктринальні вчення.

2. Форми і види цивільно-правової відповідальності.

3. Звільнення від цивільно-правової відповідальності.

Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В межах даної теми слід дати загальну характеристику цивільно - правовій відповідальності, окреслити сутність, форми та види цивільно-правової відповідальності.

Приступаючи до висвітлення першого питання плану, слід спочатку зазначити, що у доктрині цивільного права проглядається декілька підходів до розуміння сутності цивільно-правової відповідальності. Студентам варто ознайомитись з широким колом доктринальних вчень з даної проблематики. Так рекомендується студентам ознайомитись з роботами С. Братуся, О.Йоффе, О. Красавчикова, О. Пушкіна. Доречно надати якомога більше визначень цивільно-правової відповідальності, вказати обґрунтування кожного поняття. Не можна не зауважити, що сутність цивільно-правової відповідальності полягає в тому, що вона захищає майнові інтереси потерпілої особи шляхом майнової компенсації.

У межах другого питання плану слід визначити форми цивільно-правової відповідальності, які зумовлені компенсаторною функцією цивільного права взагалі та цивільно-правової відповідальності, зокрема. Потрібно дати визначення форми цивільно-правової відповідальності. Окреслити, які види форм цивільно-правової відповідальності передбачені цивільним правом. Студентам слід звернути увагу, що є загальна форма цивільно-правової відповідальності (відшкодування збитків) та спеціальна (сплата неустойки, втрата завдатку, утримання тощо). Цікавим є питання про порядок та випадки застосування спеціальних форм цивільно-правової відповідальності.

Наступним кроком розкриття пункту плану є встановлення того, що види цивільно-правової відповідальності вказують на підстави її виникнення, рівень закріплення та можливість оспорення розміру санкцій, розподіл відповідальності між декількома особами, які мають відповідати за одне й те ж саме правопорушення. Потрібно зауважити, що види цивільно-правової відповідальності залежать від різних підстав. Наприклад, залежно від характеру розподілу розміру відповідальності між співборжниками виділяють часткову, солідарну; за суб’єктом відповідальності: основну та субсидіарну тощо. Студентам потрібно охарактеризувати кожен вид відповідальності та підкріпити теоретичний матеріал влучними прикладами.

Відповідь на третє питання плану має містити розкриття сутності звільнення від цивільно-правової відповідальності. Так потрібно вказати, що усі підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності можна поділити на декілька груп: загальні, спеціальні та окремі. Можливо студенти запропонують інший поділ. При розкритті даного питання не можна оминути й детальне розкриття загальних підстав звільнення від цивільно-правової відповідальності (непереборна сила, вина кредитора, казус, інші обставини, що спричиняють неможливість виконання зобов’язання, якщо вони виникли не з вини боржника).

Студенти повинні сформувати загальний висновок. При цьому потрібно його чітко обґрунтувати.

Література:

1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

2. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 21-22 (30.05.2003). - Ст. 144.

3. Гражданское право. Т. 2 / Под ред. проф. Е.А.Суханова. - М., 1993.

4. Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.-
Сергеева. - М., 1996. - Ч.1.

5. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. Посіб. - К.: Знання, 2005. - 583 с.

6. Силенно Л.М. Цивільне право України: Ч.1. Навчальний посібник. - К.: Алеута, 2004. - 328 с.

7. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.1. Загальна частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 520 с.

8. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.2. Особлива частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 480 с.

9. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 5 Книга 1 Загальні положення зобов’язального права / Р.Б. Шишка, Л.В. Красицька, В.В. Сергієчко, О.І. Смотров, Є.О. Мічурін, О.Р. Шишка; За ред Р.Б. Шишки. - Харків: Еспада, 2005. - 224 с.

10. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 5 Книга 2 Договірне право: Загальні положення та договори про передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. Кол.), Є.О. Мічурін та ін.; За ред Р.Б. Шишки. - Харків: Еспада, 2006. - 336 с.

11. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - Кн. 1.

12. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Учеб. пособие. - К.: А.С.К., 2001.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 87 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)