Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 3. Забезпечення виконання зобов’язань.Читайте также:
  1. IV. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
  2. АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ НАВИЧКИ
  3. АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ НАВИЧКИ
  4. Алгоритм виконання практичної навички
  5. Алгоритм виконання практичної навички
  6. АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ НАВИЧКИ
  7. Алгоритм виконання практичної навички

ПЛАН

Вступ.

1. Поняття та способи забезпечення виконання зобов’язань.

2. Окремі способи забезпечення виконання зобов’язань.

Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

У вступній частині необхідно обґрунтувати актуальність даної теми, вказати нормативно-правові акти, які регулюють відносини з приводу забезпечення виконання зобов’язань та ступень розробки даної проблематики в юридичній літературі.

При розкритті першого питання студенту необхідно зупинитися на понятті забезпечення виконання зобов’язань, надати характеристику способам забезпечення виконання зобов’язань. При цьому треба вказати, що аналіз чинного законодавства дає можливість усі способи забезпечення виконання зобов’язань поділити на групи: загально цивілістичні, спеціальні, інституційні, подвійного призначення. Не можна оминути увагою й інші класифікації способів забезпечення виконання зобов’язань. Треба також зауважити, що у новому ЦК України розширено предмет деяких видів зобов’язань.

Освітлюючи друге питання, студенту рекомендується дати коротку характеристику окремим способам забезпечення виконання зобов’язань. Так почати слід з неустойки як найбільш поширеного способу забезпечення виконання зобов’язань, особливо грошових та строкових. Потрібно дати визначення, вказати на основні властивості та призначення неустойки. Неустойка може виступати у формі штрафу та пені. Окремої уваги потребують види неустойки. Так, наприклад, за співвідношенням неустойки із збитками прийнято виділяти види неустойки: штрафну, виняткову, залікову, альтернативну. Далі, доречно перейти до другого способу забезпечення виконання зобов’язань - притримання. Як загальний спосіб забезпечення виконання зобов’язань притримання майна одержало визнання вперше в новому ЦК України. Отже, цей інститут є новелою. Тому є сенс детально охарактеризувати притримання на основі легального визначення. Цікавим способом забезпечення виконання зобов’язань є порука, яка відноситься до договірних способів забезпечення виконання зобов’язань, потрібно вказати на її ознаки. Слід проаналізувати гарантію як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. Останнім кроком в розкритті пункту плану є окреслення правової природи завдатку та застави. Причому, застава є найбільш поширеним та найбільш врегульованим інститутом забезпечення виконання зобов’язань. Крім ЦК України, вона спеціально врегульована низкою спеціальних законодавчих актів - Законом України «Про заставу», «Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати».

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

2. Закон України «Про заставу» // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 47 (24.11.92), ст. 642.

3. Закон України "Про іпотеку" // Відомості Верховної Ради України, 2003, № 38, ст. 313.

4. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» // Офіційний вісник України, 2003, № 30, ст. 1526.

5. Заржицький О., Шевченко А. Застава як засіб забезпечення виконання зобов’язань // Право України. – 1996.- № 7.–С. 35.

6. Лилак Д. Забезпечення виконання господарських правових зобов’язань неустойкою // Право України. – 1996.- № 12.–С. 64.

7. Мирова угода як спосіб врегулювання цивільно-правових спорів: окремі питання / Л. Фединяк // Право України. — 2003. — N 4. — С. 53-56.

8. Моральна шкода та право на її компенсацію: загальнотеоретичний підхід / П. Рабінович // Право України. — 2002. — N 4. — С. 100-103.

9. Сторони договору застави цінних паперів / О. Виговський // Право України. — 2004. — N 2. — С. 68-71.

10. Гарантія як спосіб забезпечення зобов'язань у міжнародному комерційному обороті / М. Андріанов // Право України. — 2004. — N 11. — С. 36-41.

11. Принцип публічності як елемент забезпечення виконання кредитних зобов'язань / М. Андріанов // Право України. — 2004. — N 5. — С. 59-63.

12. Заставна та її використання за законодавством України про іпотеку / В. Малий // Право України. — 2004. — N 7. — С. 55-58.

13. Отраднова О. Поняття та функції неустойки: історія та сучасність // Право України. – 2001. - №8. – С.110.

14. Оплачко Л. Способи забезпечення кредитного договору // Право України. – 2002.- № 11.–С.49.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 73 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)