Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 4. Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.Читайте также:
  1. IV. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
  2. Алгоритм виконання практичної навички
  3. Алгоритм виконання практичної навички
  4. Алгоритм виконання практичної навички
  5. Алгоритм виконання практичної навички
  6. Алгоритм виконання практичної навички
  7. Алгоритм виконання практичної навички

ПЛАН

Вступ.

1. Неустойка як найбільш поширений спосіб забезпечення виконання зобов’язань.

2. Особливості неустойки.

3. Види неустойки.

Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

У межах даної теми необхідно розкрити сутність і зміст неустойки як способу забезпечення виконання зобов’язань.

Насамперед слід зазначити, що у цивільному праві неустойка розглядається у декількох аспектах: власне як неустойка та як санкція за учинене цивільне чи, власне, господарське правопорушення, як засіб реалізації компенсаторної функції цивільного права. Для з’ясування сутності цього інституту потрібно дати легальне визначення неустойки, проаналізувати історичний аспект становлення та розвитку неустойки. Обов’язково потрібно вказати, що неустойка може виступати у формі штрафу та пені. Потрібно охарактеризувати кожну із зазначених форм.

Відповідь на друге питання плану має полягати у зазначенні того, що юридична природа неустойки є подвійною. З одного боку, це спосіб забезпечення зобов’язання, з другого - санкція норми права за порушення боржником свого зобов’язання. Для визначення особливостей неустойки варто детально проаналізувати ст. 550 ЦК України. Цей правовий аналіз дозволить відрізнити різне функціональне призначення неустойки. Студентам потрібно досить детально розкрити це питання.

В межах третього питання плану варто спинитися на різних підставах класифікації неустойки. Але одразу варто зауважити, що у доктрині цивільного права та на практиці розрізняють різні види неустойки. Тому студентам рекомендується ознайомитись з широкою кількістю літератури. Так за підставами встановлення прийнято розрізняти законну й договірну неустойку; за формою вираження доцільно розрізняти грошову та товарну неустойку. Особливу увагу слід звернути на те, що за співвідношенням неустойки зі збитками прийнято виділяти штрафну, виняткову, залікову, альтернативну. Проте не всі види неустойки мають однакове значення та застосування.Завершуючи роботу над темою, слід узагальнити весь опрацьований матеріал, зробити обґрунтований висновок.

Література:

1. Цивільний кодекс України //Голос України. — № 45—46 від 12.03.2003 р.; № 47-48 від 13.03.2003 р.

2. Гражданское право. Т. 2 / Под ред. проф. Е.А.Суханова. - М., 1993.

3. Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.-
Сергеева. - М., 1996. - Ч.1.

4. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. Посіб. - К.: Знання, 2005. - 583 с.

5. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.1. Загальна частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 520 с.

6. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.2. Особлива частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 480 с.

7. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 5 Книга 1 Загальні положення зобов’язального права / Р.Б. Шишка, Л.В. Красицька, В.В. Сергієчко, О.І. Смотров, Є.О. Мічурін, О.Р. Шишка; За ред Р.Б. Шишки. - Харків: Еспада, 2005. - 224 с.

8. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 5 Книга 2 Договірне право: Загальні положення та договори про передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. Кол.), Є.О. Мічурін та ін.; За ред Р.Б. Шишки. - Харків: Еспада, 2006. - 336 с.

9. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - Кн. 1.

10. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Учеб. пособие. - К.: А.С.К., 2001.

11. Лилак Д. Забезпечення виконання господарських правових зобов’язань неустойкою // Право України. – 1996.- № 12.–С. 64.

12. Про предмет грошового зобов'язання / І. Безклубий // Право України. — 2003. — N 10. — С. 60-64.

13. До питання про підстави виникнення грошового зобов'язання / І. Безклубий // Право України. — 2004. — N 4. — С. 57-60.

14. Принцип публічності як елемент забезпечення виконання кредитних зобов'язань / М. Андріанов // Право України. — 2004. — N 5. — С. 59-63.

15. Отраднова О. Поняття та функції неустойки: історія та сучасність // Право України. – 2001. - №8. – С.110.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 80 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)