Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 11. Договори купівлі-продажу .Читайте также:
  1. Глава 20 ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ
  2. Договори агрохімічного та меліоративного, а також виробничо-технічного сервісу суб’єктів аграрного підприємництва.
  3. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт у сфері сільського господарства.
  4. Договори на матеріально-технічне забезпечення суб’єктів аграрного підприємництва.
  5. Договори на передачу (відчуження) майнового права на сорт і передачу права на використання сорту
  6. Договори на реалізацію продукції суб’єктів аграрного підприємництва.
  7. Договори щодо створення нових форм господарювання

ПЛАН

Вступ.

1. Договір купівлі-продажу: загальна характеристика та окремі види.

2. Юридична характеристика договору роздрібної куплі-продажу.

3. Купівля-продаж у зовнішньоекономічному обігу.

Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

У першому пункті автор повинен дати загальну характеристику договору купівлі-продажу у цивільному праві та його місце в системі договірних зобов'язань та його види. Автор повинен дати поняття договору купівлі-продажу взагалі. Треба розкрити правову ціль даного договору та основні його ознаки. Потрібно навести класифікацію договору куплі-продажу (роздрібна купівля-продаж, купівля-продаж земельної ділянки тощо) та коротко охарактеризував кожен вид.

У другому пункті плану автор повинен дати поняття роздрібної купівлі-продажу. Вказати на особливості цього договору: обмежений суб’єктний склад, особливий порядок укладання. Переходячи до юридичної характеристики договору слід обов’язково вказати, що цей договір є двостороннім, відоплатним, реально-концесуальним. Слід проаналізувати питання про публічність договору та обґрунтувати чому він є договором про приєднання. Студенти можуть окреслити специфіку роздрібної купівлі-продажу окремими групами товарів (продовольчі, непродовольчі тощо). Розкрити в чому проявляється їх специфіка. Потрібно окреслити права та обов’язки сторін за договором роздрібної купівлі-продажу. Детально проаналізувати цивільно-правову відповідальність сторін за договором та її правові наслідки.

При висвітленні останнього пункту плану слід детально проаналізувати місце та роль купівлі-продажу у зовнішньоекономічному обігу. Це питання має свою специфіку, оскільки при його розкритті студенти повинні ознайомитись з низкою нормативно-правових актів, що ратифіковані Верховною радою України. Окремо слід вказати, що зовнішньоекономічний контракт має відповідати певним вимогам, що встановлені підзаконними актами (наказами, розпорядженнями). Студенти повинні детально виокремити специфіку договору купівлі-продажу у зовнішньоекономічному обігу, окреслити особливості.

Література:

1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

2. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 21-22 (30.05.2003). - Ст. 144.

3. Гражданское право. Т. 2 / Под ред. проф. Е.А.Суханова. - М., 1993.

4. Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.-
Сергеева. - М., 1996. - Ч.1.

5. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. Посіб. - К.: Знання, 2005. - 583 с.

6. Силенно Л.М. Цивільне право України: Ч.1. Навчальний посібник. - К.: Алеута, 2004. - 328 с.

7. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.1. Загальна частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 520 с.

8. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.2. Особлива частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 480 с.

9. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 5 Книга 1 Загальні положення зобов’язального права / Р.Б. Шишка, Л.В. Красицька, В.В. Сергієчко, О.І. Смотров, Є.О. Мічурін, О.Р. Шишка; За ред Р.Б. Шишки. - Харків: Еспада, 2005. - 224 с.

10. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 5 Книга 2 Договірне право: Загальні положення та договори про передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. Кол.), Є.О. Мічурін та ін.; За ред Р.Б. Шишки. - Харків: Еспада, 2006. - 336 с.

11. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - Кн. 1.

12. Чернов Є. Укладання міжнародних договорів купівлі продажу товарів // Право України. – 1992. - № 12. – С. 17.

13. Демченко Н. Особливі умови договору купівлі-продажу об’єктів приватизації // Право України. – 1999.- № 11.–С. 49.

14. Договір купівлі-продажу житла у нотаріальній практиці / Н. Безсмертна // Право України. — 2007. — N 5. — С. 53-57.

15. Бичкова С. Права покупця за договором роздрібної купівлі-продажу // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 11

16. Саракун І. Особливості купівлі-продажу корпоративних прав учасників господарських товариств // Підприємництво господарство і право. - 2006. -№ 12

17. Пашутін Є. Державна реєстрація договору купівлі-продажу нерухомості// Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 7

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 72 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)