Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 25. Захист права власностіЧитайте также:
  1. A. Права
  2. II. Левая и правая стороны
  3. II. Права посетителей судов
  4. III Права, обязанности и ответственность
  5. III. Должностные обязанности, права и ответственность секретаря суда.
  6. III.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ДРУЖИНЫ, РАЙОННОГО, ГОРОДСКОГО ШТАБА
  7. IV. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ДРУЖИННИКОВ

ПЛАН

Вступ.

1. Поняття цивільно-правового захисту права власності.

2. Речово-правовий захист права власності.

3. Зобов'язально-правовий захист права власності.

4. Інші засоби захисту права власності за цивільним законодавством України.

Висновки.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Розглядаючи перше питання, студент повинен дати поняття цивільно-правовому захисту права власності та форми захисту права власності. Варто охарактеризувати форми захисту права власності — юрисдикційну та неюрисдикційну. Підлягає також освітленню питання системи засобів судового захисту права власності та їх види.

В наступному питанні перш за все слід дати загальну характеристику речово-правовому захисту права власності. Далі слід дати класифікацію речово-правових позовів захисту права власності. Особливу увагу слід приділити негаторному та віндикаційному позовам. Розкриваючи їх юридичну природу, студент повинен вказати підстави, предмет та умови цих позовів.

При розгляді третього питання щодо зобов'язально-правового захисту права власності необхідно охарактеризувати даний вид системи способів судового захисту. Після цього треба вказати, які саме позови об'єднуються у групу зобов'язально-правових засобів захисту права власності.

В заключному питанні рекомендується висвітлити питання захисту майнових прав власника, визнаного у встановленому законом порядку безвісно відсутнім або оголошення його померлим у випадку його появи, захисту майнових прав сторін у випадку визнання правочину недійсним.

Окремо бажано зупинитися на захисті інтересів власника при припиненні права власності на підставах, передбачених законом. До таких підстав можна віднести, зокрема, націоналізацію. Окремо в даному питанні слід описати позов про виключення майна з опису.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Конституція України //Відомості Верховної Ради. — 1996. — №30. —Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України //Голос України. — № 45—46 від 12.03.2003 р.; № 47—48 від 13.03.2003 р.

3. Скловский К. И. Собственность в гражданском праве. — Москва: Дело, 2002. —511с.

4. Фурса С. Фурса Є. Щодо охорони права спільної власності в нотаріальному процесі //Право України. — 1999. — № 3. — С. 80—85.

5. Чабан Соломія. Арешт майна боржника //Підприємництво, господарство і право. — 2001. — №11. — С 28—31.

6. Захист власності фізичних та юридичних осіб в Європейському суді з прав людини / В. Рум'янцева // Право України. — 2004. — N 5. — С. 38-40.

7. Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні / О. Вівчаренко // Право України. — 2003. — N 12. — С. 88-93.

8. Особливості цивільно-правової охорони та захисту прав на житло / М. Галянтич // Право України. — 2007. — N 7. — С. 98-102.

9. Щодо охорони права спільної власності в нотаріальному процесі / С. Фурса, Є. Фурса // Право України. — 1999. — N 3. — С. 80-84.

10. Присяжнюк Т., Мірошник О. Захист права власності у Європейському правовому просторі // Право України. – 2001. - № 8. – С.68.

11. Панченко М. Форми самозахисту приватної власності у цивільному праві України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 1

12. Болокан І. Засоби захисту права власності підприємців у недоговірних зобов’язаннях // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 12


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 50 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.015 сек.)