Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

МЕТА і завдання куРСУЧитайте также:
  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  3. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  4. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  5. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  6. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
  7. VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Курс «Історія міжнародних відносин» спрямований на вивчення ключових проблем історії міжнародних відносин у XX столітті, формуваня та еволюції систем міжнародних відносин новітнього часу, найважливіших міжнародних організацій та об’єднань, проблем і тенденцій розвитку світової політики, питань національної безпеки і зовнішньої політики провідних держав світу, а також історії дипломатії як науки про міжнародні відносини та як мистецтва ведення переговорів. Курс покликаний сформувати у студентів не лише уявлення про основні проблеми історіографії міжнародних відносин, але й навички самостійного джерелознавчого аналізутекстів документів.

Мета курсу:поглиблене вивчення історії міжнародних відносин і світової дипломатії; формування уявленя про дипломатію як механізм здійснення зовнішньої політики мирними засобами з метою захисту інтересів держави та її громадян; виховання у студентів почуття інтернаціоналізму, толерантності, поваги до суверенітету та національних інтересів інших держав; навичок цивілізованого розв’язання міжнародних та міждержавних суперечностей і конфліктів.

Завдання курсу:

В результаті вивчення курсу студенти мають:

• вільно володіти фактичнимматеріалом з проблем історії міжнародних відносин та зовнішньої політики окремих країн; оперувати сучасною науковою термінологією;

• орієнтуватися у базових чинниках, що детермінують історичні процеси;

• викоистовувати здобуті знання для аналізу сучасних міжнародних відносин;

• володіти навичками джерелознавчого аналізу міжнародних угод та інших документів;

• орієнтуватися в історіографії дискусійних проблем історії міжнародних відносин;

• володіти навичками спілкування та ефективної навчальної діяльності в малих і великих студентських групах; вести дискусії, чітко формулюючи і аргументовано обстоюючи власну позицію.

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 53 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)