Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

МОДУЛЬ 8

Читайте также:
  1. Змістовий модуль 2. Теорія і практика музейної справи.
  2. Змістовий модуль 6. Медична гельмінтологія
  3. Змістовий модуль 7.Клініко-лабораторні етапи виготовлення часткових пластиночних протезів.
  4. Змістовий модуль 8. Бюгельне протезування
  5. Змістовий модуль 8. Взаємозв’язок індивідуального та історичного розвитку. Біосфера та людина
  6. Змістовий модуль 9. Технологія виготовлення бюгельних протезів
  7. ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ № 1

1. Лексика.Економіка України. Моя спеціальність (фінанси; банківська справа; бухгалтерський облік; економіка АПК).

2. Граматика.Герундій. Форми та функції. Герундіальні конструкції.Умовні речення.Повторення граматичного матеріалу. Іменник. Множина та відмінки іменників. Вживання артиклів. Займенники. Ступені порівняння прикметників та прислівників. Модальні дієслова. Пасивний стан дієслова.

 

 

НІМЕЦЬКА МОВА

 

Фахова тематика:

Економічна освіта в Україні. Підготовка фахівців-економістів.

Людські потреби як первісна причина господарської діяльності.

Розподіл праці як основа сучасної економіки.

Підприємства як організації виробництва.

Приватні домогосподарства як споживачі.

Держава та її роль в економічному розвитку.

Ринок та його функції.

Гроші як “кров” економіки.

Банки як мотор економіки.

Економічні системи.

Інвестиції як вирішальний фактор економічної динаміки.

Зовнішня торгівля.

Менеджмент як мистецтво управління підприємством.

Маркетинг.

 

Французька мова

Модуль 1

 

Тема: Université Nationale Economique de Kyiv

Граматика: Дієслова І, ІІ груп. Дієслова ІІІ групи avoir, être, faire, connaître, venir, produire, вся підгрупа répondre. Відносні займенники (прості та складні).

Тема: Université de Paris I Panthéon-Sorbonne

Граматика: Іменники. Визначення та творення чоловічого та жіночого роду. Утворення жіночого роду прикметників. Прийменники “à”, “de”. Неособові форми дієслова. Дієслова ІІІ групи (підгрупа “mettre” і підгрупа “partir”).

 

Модуль 2

 

Тема: Caractérisique générale de la position géographique et de l’économie nationale de l’Ukraine

Граматика: Визначення роду іменника по суфіксах. Творення іменників від дієслів за допомогою суфіксів. Творення іменників від прикметників за допомогою суфіксів. Дієслова І, ІІ, ІІІ гр. в основних часах: présent, passé composé, passé simple, imparfait, plus-que-parfait, futur simple, активної та пасивної форм. Зворотні дієслова.

Тема: Kyiv, centre industriel de l’Ukraine

Граматика: Творення прикметників від іменників із суфіксом “-té”. Зворот: “c’est … qui”, “c’est … que”. Дієслова підгрупи “connaître”. Зворотні дієслова. Наказовий спосіб (стверджувальна та заперечні форми).

 

Модуль 3

 

Тема: Caractérisique générale de l’économie nationale de la France

Граматика: Творення іменників від числівників. Вживання прийменників “en”, “au”, “au mois de” або опущення прийменника перед датами, місяцями, сезонами і роками. Творення множинни іменника: al-aux. Особові займенники: підмет, прямий і непрямий додатки, вживання їх по відношенню до дієслова в стверджувальній, питальній, заперечній і наказовій формах.

Тема: Régions économiques de France

Граматика: Вживання артиклів, опущення їх, а також випадки заміни артикля на прийменник “de”. Вживання артиклів і прийменників з назвами континентів, країн, міст і національностей. Неозначені займенники і прикметники типу quelque-quelqu’un-e, chaque-chaсun, -e. Підгрупа дієслова “rire”.Модуль 4

Тема: Paris, centre économique de la France

Граматика: Творення прислівників від прикметників за допомогою суфіксів - ment, - emment, - amment, - ément. Узгодження часів Indicatif.

Тема: Coopération traditionnelle avec la France

Граматика: Вживання артиклів і прийменників. Вживання неозначених займенників і прийменників типу: un autre, l’ autre, d’ autre, les autres. Трансформація прямої мови в непряму, прямого питання в непряме. Дефективні дієслова типу: falloir, valoir.

 

Модуль5

 

Тема: Мarché

Граматика: Творення слів за допомогою суфіксів сo- (con-, com-), in- (im), re- , extra-. Узгодження часів в умовному реченні. Вживання займенників типу celui, celle, ceux; etс. Трансформація прямого питання в непряме.

Тема: Marketing

Граматика: Творення слів одного корення різних граматичних категорій. Утворення прикметників жіночого роду від прикметників чоловічого роду на -f, -el, -al, -teur, -ain (-in), -é, на приголосну. Subjonctif. Творення теперішнього часу та вживання в простих і складних реченнях.

 

Загрузка...

Модуль 6

 

Тема: Gestion

Граматика: Творення сім’ї слів від одного кореня. Перехідні та неперехідні дієслова. Підгрупа “prendre”.

Тема Production marchande et non marchande

Граматика: Заміна артикля прийменником “de”

 

Модуль 7

 

Тема: Inflation

Граматика Ступені порівняння прикметників та прислівників

Тема: Investissement

Граматика: Прислівники “en”, “y”. Дієслова підгрупи “ résoudre”

 

Модуль 8

 

Тема: Budget d’Etat

Граматика: Прислівники “en”, “у”. Дієслова на – “ayer”, - “oyer”, - “uyer”.

Тема: Budgets municipal départemental et régional.

Граматика: Прийменники “à” et “de”.

Іспанська мова

 

Модуль 1

 

Tema: Nuestra Universidad.

Gramática: Nombre Sustantivo, artículo. Pronombres personales, construcciones hay que + inf; tener que + inf; ir a + inf.

Tema: El sistema educativo español.

Gramática: Nombre adjetivo. Grados de comparación de los adjetivos. Presente de indicativo. Verbos reflexivos.

 

Модуль 2

Tema: Ucrania

Gramática: Participio. Pretérito perfecto de indicativo. Futuro de indicativo. Pronombres posesivos. Numerales cardinales.

Tema: La Еconomía de Ucrania

Gramática: Pretérito indefinido. Pronombres personales.

 

Модуль 3

Tema: La economía de España.

Gramática: Preposiciones compuestas. Pretérito Imperfecto de Indicativo.

Tema: La economía de América Latina.

Gramática: Adverbio. Imperativo afirmativo.

 

Модуль 4

 

Tema: ¿Qué es la economía?

Gramática: Pretérito Plusquamperfecto de Indicativo. Imperativo negativo.

Tema: Los factores de producción

Gramática: Futuro compuesto. Gerundio. Las construcciones gerundiales.

Модуль 5

Tema: Los sistemas ecónomicos

Gramática: Voz Pasiva. Voz Pasiva refleja.

Tema: El mercado.

Gramática: Potencial simple.

Модуль 6

Tema: La demanda.

Gramática: Modo subjuntivo. Presente de subjuntivo.

Tema: La oferta

Gramática: Pretérito perfecto de subjuntivo. Plusquamperfecto de subjuntivo.

Модуль 7

Tema: Los precios.

Gramática: Futuro de subjuntivo.

Tema: El sistema monetario.

Gramática: Concordancia de los tiempos.

 

Модуль 8

 

Tema: Dinero y las instituciónes financieras.

Gramática: Infinitivo. Construcciones verbales gramaticales

Tema: Impuestos

Gramática: Participio. Las construcciones con participio.

III. Для спеціальності «ПРАВОЗНАВСТВО»

Англійська мова

 

 

Тематика для рецептивного і продуктивного володіння, інтеракції та медиації Писемне та усне спілкування за професійним спрямуванням
МОДУЛЬ I
Тема 1. Форми організації бізнесу. Економіка та виробничий процес. Презентації, публічні доповіді, переговори.
МОДУЛЬ IІ
Тема 2.Управління. Типи компаній. Правові аспекти створення і функціонування. Правовий захист. Юридичні документи: статут акціонерного товариства.
МОДУЛЬ III
Тема 3. Політична система Великої Британії. Тема 4. Типи юридичних професій у Великій Британії і в Україні. Стиль ділового життя. Міжкультурне спілкування Написання есе і рефератів, ділові зустрічі.
МОДУЛЬ IV
Тема 5. Політична система США. Тема 6. Закон і судова влада. Судова влада і право як гарантія бізнесової діяльності. Публічні доповіді, дискусії. Переговори.
МОДУЛЬ V
Тема 7. Економіка Великої Британії. Тема 8.Бізнес та суспільство. Пріоритети сучасного бізнесу.   Конференції.
МОДУЛЬ VІ
Тема 9. Європейська спільнота. Питання Євроінтеграція. Структура Євросоюзу. Правові аспекти. Тема 10. Парламентські вибори Юридичні документи: угоди, що заклали підвалини Євросоюзу.
МОДУЛЬ VІІ
Тема 11. Судова система Тема 12. Основи закону про фізичних і юридичних осіб. Міжнародне комерційне право Ділові документи: обігові документи.
МОДУЛЬ VIІІ
Тема 13. Судове переслідування. Тема 14. Законотворчий процес. Контракти та їх юридична основа, елементи контрактів. Ділові листи.

Німецька мова

Фахова тематика:

 

Підготовка юристів в Україні та Німеччині.

Право та його функції.

Міжнародне публічне право.

Трудове право.

Соціальне право.

Право щодо захисту довкілля.

Право Європейського Союзу.

Господарське право.

Правові форми підприємств.

Право щодо укладання договорів.

Конкурентне право.

Податкове право.

Інвестиційне право.

Страхове право.

Право з питань банкрутства.

Французька мова

Модуль 1

 

Тема: Université Nationale Economique de Kyiv

Граматика: Дієслова І, ІІ груп. Дієслова ІІІ групи avoir, être, faire, connaître, venir, produire, вся підгрупа répondre. Відносні займенники (прості та складні).

Тема: Université de Paris I Panthéon-Sorbonne

Граматика: Іменники. Визначення та творення чоловічого та жіночого роду. Утворення жіночого роду прикметників. Прийменники “à”, “de”. Неособові форми дієслова. Дієслова ІІІ групи (підгрупа “mettre” і підгрупа “partir”).

Модуль 2

 

Тема: Caractérisique générale de la position géographique et de l’économie nationale de l’Ukraine

Граматика: Визначення роду іменника по суфіксах. Творення іменників від дієслів за допомогою суфіксів. Творення іменників від прикметників за допомогою суфіксів. Дієслова І, ІІ, ІІІ гр. в основних часах: présent, passé composé, passé simple, imparfait, plus-que-parfait, futur simple, активної та пасивної форм. Зворотні дієслова.

Тема: Kyiv, centre industriel de l’Ukraine

Граматика: Творення прикметників від іменників із суфіксом “-té”. Зворот: “c’est … qui”, “c’est … que”. Дієслова підгрупи “connaître”. Зворотні дієслова. Наказовий спосіб (стверджувальна та заперечні форми).

 

Модуль 3

 

Тема: Caractérisique générale de l’économie nationale de la France

Граматика: Творення іменників від числівників. Вживання прийменників “en”, “au”, “au mois de” або опущення прийменника перед датами, місяцями, сезонами і роками. Творення множинни іменника: al-aux. Особові займенники: підмет, прямий і непрямий додатки, вживання їх по відношенню до дієслова в стверджувальній, питальній, заперечній і наказовій формах.

Тема: Régions économiques de France

Граматика: Вживання артиклів, опущення їх, а також випадки заміни артикля на прийменник “de”. Вживання артиклів і прийменників з назвами континентів, країн, міст і національностей. Неозначені займенники і прикметники типу quelque-quelqu’un-e, chaque-chaсun, -e. Підгрупа дієслова “rire”.

Модуль 4

Тема: Paris, centre économique de la France

Граматика: Творення прислівників від прикметників за допомогою суфіксів - ment, - emment, - amment, - ément. Узгодження часів Indicatif.

Тема: Coopération traditionnelle avec la France

Граматика: Вживання артиклів і прийменників. Вживання неозначених займенників і прийменників типу: un autre, l’ autre, d’ autre, les autres. Трансформація прямої мови в непряму, прямого питання в непряме. Дефективні дієслова типу: falloir, valoir.

 

Модуль5

 

Тема: La Constitution de l’Ukraine

Граматика: Творення слів за допомогою суфіксів сo- (con-, com-), in- (im), re- , extra-. Узгодження часів в умовному реченні. Вживання займенників типу celui, celle, ceux; etс. Трансформація прямого питання в непряме.

Тема: Marketing

Граматика: Творення слів одного корення різних граматичних категорій. Утворення прикметників жіночого роду від прикметників чоловічого роду на -f, -el, -al, -teur, -ain (-in), -é, на приголосну. Subjonctif. Творення теперішнього часу та вживання в простих і складних реченнях.

 

Модуль 6

 

Тема: Déclaration universelle des droits de l’homme

Граматика: Творення сім’ї слів від одного кореня. Перехідні та неперехідні дієслова. Підгрупа “prendre”.

Тема Production marchande et non marchande

Граматика: Заміна артикля прийменником “de”

 

Модуль 7

 

Тема: Droit commercial

Граматика Ступені порівняння прикметників та прислівників

Тема: Investissement

Граматика: Прислівники “en”, “y”. Дієслова підгрупи “ résoudre”

 

Модуль 8

 

Тема: Budget d’Etat

Граматика: Прислівники “en”, “у”. Дієслова на – “ayer”, - “oyer”, - “uyer”.

Тема: Union européenne

Граматика: Прийменники “à” et “de”.

Іспанська мова

 

Модуль 1

 

Tema: Nuestra Universidad.

Gramática: Nombre Sustantivo, artículo. Pronombres personales, construcciones hay que + inf; tener que + inf; ir a + inf.

Tema: El sistema educativo español.

Gramática: Nombre adjetivo. Grados de comparación de los adjetivos. Presente de indicativo. Verbos reflexivos.

 

Модуль 2

Tema: Ucrania

Gramática: Participio. Pretérito perfecto de indicativo. Futuro de indicativo. Pronombres posesivos. Numerales cardinales.

Tema: La Еconomía de Ucrania

Gramática: Pretérito indefinido. Pronombres personales.

 

Модуль 3

Tema: La economía de España.

Gramática: Preposiciones compuestas. Pretérito Imperfecto de Indicativo.

Tema: La economía de América Latina.

Gramática: Adverbio. Imperativo afirmativo.

 

Модуль 4

 

Tema: Sistema estatal de España

Gramática: Pretérito Plusquamperfecto de Indicativo. Imperativo negativo.

Tema: Las Cortes Generales

Gramática: Futuro compuesto. Gerundio. Las construcciones gerundiales.

Модуль 5

Tema: La Constitución de España

Gramática: Voz Pasiva. Voz Pasiva refleja.

Tema: Estado sosial y de Derecho

Gramática: Potencial simple.

Модуль 6

Tema: El Poder judicial en España

Gramática: Modo subjuntivo. Presente de subjuntivo.

Tema: Los Juzgados y Tribunales de España

Gramática: Pretérito perfecto de subjuntivo. Plusquamperfecto de subjuntivo.

Модуль 7

Tema: Las elecciones en España

Gramática: Futuro de subjuntivo.

Tema: El Poder ejecutivo y legislativo de España

Gramática: Concordancia de los tiempos.

 

Модуль 8

 

Tema: El sistema estatal de Cuba

Gramática: Infinitivo. Construcciones verbales gramaticales

Tema: Los órganos del Poder ejecutivo y legislativo en Cuba

Gramática: Participio. Las construcciones con participio.

Укладачі:

Шевченко О.Л. доц., завідувач кафедри іноземних мов ф-ту МЕіМ,

Чеботарьова Л.І., доц., заст. зав.кафедри іноземних мов ф-ту МЕіМ,

Капустіна О.В., доц., заст. зав.кафедри іноземних мов ф-ту МЕіМ,

Друзь Ю.М. доц., завідувач кафедри іноземних мов ф-ту УП та М,

Гузік Т.А., доц., завідувач кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультету,

Боровецька Л.В., ст. викладач кафедри іноземних мов ф-ту МЕіМ

 


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ

 

У зв'язку з необхідністю комплексної перевірки вищезазначе­них умінь та навичокіспит проводиться в письмовій формі і містить лексико-граматичний матеріал, який засвоєно вступниками під час вивчення «Іноземної мови за професійним спрямуванням»

 

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

Екзаменаційний білет містить:

1. Завдання на розуміння тексту.

2. Лексико-граматичний тест.

3. Граматичний текст.

4. Переклад речень з рідної мови на іноземну.

 

Перше завдання – прочитати текст та вибрати найкращий варіант для заповнення пропусків.

 

Друге завдання - лексико-граматичний тест, який включає 15 речень на перевірку сформованості лексичної та граматичної компетенції вступників.

 

Третє завдання – граматичний тест на перевірку сформованості граматичної компетенції вступників.

Четверте завдання - переклад речень або тексту з рідної мови на іноземну, дає змогу вступникам показати свої навички та вміння адекватного перекладу текстів загальноекономічного (юридичного) та фахового характеру, дотримуючись норм і узусу іноземної мови, враховуючи при цьому багатозначність слів, словникове та контекстне значення слів, співпадання і розходження значень слів та ін. Тексти або окремі речення підібрані в межах загальноекономічних (юридичних) та фахових тем, що охоплюють зміст робочої програми.

 

 

I. Для спеціальностей: «Економічна теорія», «Економічна кібернетика», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Управління персоналом і економіка праці», «Прикладна статистика», «Менеджмент організацій», «Інтелектуальні системи прийняття рішень», «Фінанси», «Банківська справа», «Облік і аудит», «Облік і аудит (облік і аудит в агропромисловому комплексі)», «Економіка підприємства (Економіка агропромислових формувань)»

 

1. Київський національний економічний університет.

2. Економіка України.

3. Економіка країни, мову якої вивчаємо.

4. Економіка США (Австрії, Бельгії або Куби).

5. Економіка та її основні поняття.

6. Фактори виробництва.

7. Економічні системи.

8. Організаційні форми бізнесу.

9. Ринки та ринкові структури.

10. Попит.

11. Пропозиція.

12. Ринкова ціна.

13. Праця.

14. Сукупний попит та пропозиція.

15. Гроші та Фінансові установи.

16. Податки.

 

II. Для спеціальності «Правознавство»

 

1. Форми організації бізнесу. Правові аспекти створення функціонування компаній. Правовий захист.

2. Типи юридичних професій у країні, мову якої вивчаємо, і в Україні.

3. Закон і судова влада.

4. Економічна та політична структура країни, мову якої вивчаємо і України.

5. Політична система США (Австрії, Бельгії або Куби).

6. Європейська спільнота. Питання Євроінтеграції. Структура Євросоюзу. Правові аспекти.

7. Парламентські вибори.

8. Судова система.

9. Основи закону про фізичних і юридичних осіб. Міжнародне комерційне право.

10. Судове переслідування.

11. Законодавчий процес.

 

Іспит триває 2 години.

 

 

К Р И Т Е Р І Ї О Ц І Н Ю В А Н Н Я

ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ ВСТУПНИКІВ

НА ВСТУПНОМУ ІСПИТІ В МАГІСТРАТУРУ

З “ІНОЗЕМНОЇ МОВИ”

За правильне виконання кожного завдання нараховується певна кількість балів.

Перше завдання: Максимальна кількість балів – 20. За кожний правильно вибраний варіант нараховується 2 бали (10 пунктів). За неправильно вибраний варіант бали не нараховуються за виконання даного пункту.

Друге завдання: Максимальна кількість балів – 30.Закожний правильно виконаний тестовий пункт нараховується 2 бали (15 пунктів). При допущенні помилки бали не нараховуються за виконання даного пункту.

Третє завдання: Максимальна кількість балів – 20. За кожну правильну граматичну форму нараховується 2 бали (10 граматичних форм). За кожну неправильну граматичну форму бали не нараховуються.

Четверте завдання: Письмовий переклад речень або тексту з рідної мови на іноземну оцінюється з урахуванням адекватності перекладу, відповідності нормі і узусу мови перекладу, включаючи вживання термінів і оцінюється:

-30 балів. Вступник правильно переклав всі речення;

-25 балів. Вступник припустився однієї-двох помилок при перекладі речень;

-20 балів. Вступник припустився трьох помилок при перекладі речень.

-15 балів. Вступник припустився чотирьох помилок при виконанні перекладу речень;

- 10 балів. Вступник припустився п'яти помилок;

- 5 балів. Вступник припустився шести-семи помилок;

- 0 балів. Вступник припустився більше семи помилок.

 

Примітка. У разі використання заборонених джерел вступник на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.

За підсумками вступного іспиту вступник може набрати від 0 до 100 балів.

Якщо вступник набрав менше 50 балів, то результат іспиту незадовільний.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

I. Для спеціальностей: «Економічна теорія», «Економічна кібернетика», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Управління персоналом і економіка праці», «Прикладна статистика», «Менеджмент організацій», «Інтелектуальні системи прийняття рішень», «Фінанси», «Банківська справа», «Облік і аудит», «Облік і аудит (облік і аудит в агропромисловому комплексі)», «Економіка підприємства (Економіка агропромислових формувань)»

 

1. Кунатенко Й.Ю. Англійська мова: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 392 с

2. English Reading: Посібник з англ. мови для позаауд. читання / Авт.-уклад. Кунатенко Й.Ю — К.: КНЕУ, 2001. — 404 с.

3. Гусак Т.М. Практична граматика англійської мови. – К.: КНЕУ, 2001. – 168 с

4. Гусак Т.М., Мірошниченко Н.О. Посібник з аудіювання. – К.: КНЕУ, 2000. – 160 с.

5. Гусак Т.М., Мірошниченко Н.О. Студентський путівник до преси. – К.: КНЕУ, 2000. – К.: КНЕУ, 2001. – 126 с.

6. Англійська мова. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи для студентів І курсу заочної форми навчання. Автори-укладачі: С.П.Лібіх, Й.Ю.Кунатенко. - КНЕУ, 1999.

7. Методичні вказівки, учбові завдання та контролі роботи з англійської мови для студентів II курсу заочної форми навчання. Укладачі: Й.Ю.Кунатенко, Т.П.Лавриненко, Л.М.Усенко, В.Ю.Яровенко. - К., КНЕУ, 1995,

8. Гусак Т.М. Modern English Grammar in Practice – K.: “Фірма “ІНКОС”, 2002. – 308 с.

9. Гусак Т.М. Modern English Grammar in Practice. Workbook and Guidebook. Book II – Дрогобич: Коло, 2004. – 452 с

10. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка. - Москва. - ЮНИВЕС. - 1995.

11. Шевченко О.О., Чеботарьова Л.І., Чуркіна О.В. Англійська мова для економістів. Розмовні теми, Київ, КНЕУ, 2005.

12. J.Chilver. English for Business, London 1996

13. Michael A. Pyle, Mary E. Munor. Test of English as a Foreign Language. Preparation Guide, Cliff Notes, Inc., USA.

14. L.G.Kovtun, N.A.Obraztsova, T.S.Kuprinova, M.F.Matyavina. English for Bankers and Brokers, Managers and Market Specialists, Moscow, 1994.

15. Колечко О.Д., Крилова В.Г. Ділова французька мова: Підручник. – К.: КНЕУ, 1999. – 360 с.

16. Колечко О.Д., Крилова В.Г., Машкова І.М., Яременко І.А. Збірник економічних текстів для домашнього читання: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 364 с.

17. Колечко О. Д., Крилова В. Г. Підручник з французької мови для студентів-економістів. — К.: КНЕУ, 1998.

18. Гунько Т.І., Юцкевич О.П. Німецька мова для студентів економічних спеціальностей: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008. – 320с.

19. Матеріали з ділової англійської та французької мов для підготовки до складання міжнародних тестів типу TOEFL на сайті КНЕУ.

20. Гавриш М.М., Гавриш О.О., Дмитренко О.П. та ін. Практикум з німецької мови для студентів економічних спеціальностей: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 128с.

21. Гавриш О.О. Фахова німецька мова. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 284 с.

22. Микал Т.А. Німецька мова. Граматика та вправи для початківців: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 162 с.

23. Бориско Н.Ф. Бізнес-курс німецької мови. – К.: Заповіт, 1997. – 318 с.

24. Фрайхофф Д., Бекетова О.В., Ізерманн Н. Ринкова економіка / Німецька економічна мова: Навчальний посібник. – К.: Українська академія державного управління при Президентові України, 1999. – 156 с.

25. Шмітт Д. Вдосконалюємо знання німецької мови: Навчальний посібник. – К.: Методика. – 2000. – 336 с.

26. Куцубіна Е.В. Іспанська граматика в таблицях і схемах. Видавництво КАРО, 2007 рік, Санки Петербург.

27. Калустова О.М.. Бізнес курс іспанської мови. Видавництво ООО «ІП Логос», 2003 рік, Київ

28. Мігель Арсуага Герра . Іспанська мова для ділового спілкування. Видавництво ЧеРо, 2005 рік, Москва

29. Нуждін Г.А., Тести з іспанської мови. Видавництво Айріс Пресс, 2004 рік, Москва.

30. E. Shevkun, O.Obruchnikova. Español: economía y finanzas. Kyiv 2000.

 

II. Для спеціальності: «Правознавство»

 

1. Боровецька Л.В., Жукова Л.Т., Сініцина Н.М. Ділова англійська мова для юристів, К., КНЕУ, 2006

2. Афендікова Л.А. Англійська мова для юристів, Донецьк, 1998

3. Alison Riley. English for Law, Macmillan Publishers Ltd, 1994

4. Frances Russel, Christine Locke. English Law and Language, Prentice Hall International (UK) Ltd., 1993

5. Зернецький П.В., Берт С.С., Вересоцький М.А. Business English for Law Students, К., Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005

6. Зернецький П.В., Орлов М.В. Англійська мова для правників, К., Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2003

7. Хоменко Н.С. Англійська мова для юристів, К., МАУП, 2003

8. Шевченко О.Л., Чеботарьова Л.І., Чуркіна О.В. Англійстка мова для економістів: Розмовні теми, К., КНЕУ, 2005

9. Шевелева С.А. Английский для юристов. Учебное пособие для вузов. М., Юнити, 2000

10. Данилова З.В., Устинова О.Д. Комерційна документація зовнішньоекономічної діяльності. Контракти: Навчальний посібник англійською та українською мовами. Львів, 1999

11. Данилова З.В., Гулкевич С.П., Сомова А.М. Правові основи бізнесу: Навчальний посібник англійською мовою, Львів, 1999

12. Гавриш М.М., Копил Г.О. та ін. Німецька мова для студентів-юристів: навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2009. – 304 с.

13. Кравченко А.П. Немецкий для юристов. – Ростов н/Дону: Феникс, 1999. - 416 с.

14. Шмітт Д. Вдосконалюємо знання німецької мови. – К.: Методика, 1996. – 334 с.

15. Гавриш М.М., Гавриш О.О. та ін. Практикум з німецької мови для студентів економічних спеціальностей: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 128 с.

16. Колечко О. Д., Крилова В. Г. Підручник з французької мови для студентів-економістів. — К.: КНЕУ, 1998.

17. Колечко О.Д., Крилова В.Г. Ділова французька мова: Підручник. – К.: КНЕУ, 1999. – 360 с.

18. Матеріали з ділової англійської та французької мов для підготовки до складання міжнародних тестів типу TOEFL на сайті КНЕУ.

19. Куцубіна Е.В.. Іспанська граматика в таблицях і схемах. Видавництво КАРО, 2007 рік, Санки Петербург.

20. Калустова О.М.. Бізнес курс іспанської мови. Видавництво ООО «ІП Логос», 2003 рік, Київ

21. Мігель Арсуага Герра . Іспанська мова для ділового спілкування. Видавництво ЧеРо, 2005 рік, Москва

22. Нуждін Г.А., Тести з іспанської мови. Видавництво Айріс Пресс, 2004 рік, Москва.

23. E. Shevkun, O.Obruchnikova. Español: economía y finanzas. Kyiv 2000.

24. Е.И. Родригес-Данилеская, А.И. Патрушев. Учебник испанского языка. Часть 1. М.:, 2009.

25. А.И. Патрушев. Учебник испанского языка. Часть 2. М.: 2009.


 


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 124 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: в г. Симферополе | Task 2.From the four underlined words identify the one that is not correct. | Завдання 4. | III. Gebrauchen Sie das Wort in Klammern in der richtigen Form. | III. Gebrauchen Sie das Wort in Klammern in der richtigen Form. | Devoir 4. | Devoir 4. | Busque una forma incorrecta entre las palabras subrayadas rodeando la letra correspondiente. | Завдання 4. | Busque una forma incorrecta entre las palabras subrayadas rodeando la letra correspondiente. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
The Future Indefinite Tense. The Imperative Mood.| Task 4. Translate the following sentences.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.071 сек.)