Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сутність i основа організації оборотного капіталу.

Читайте также:
  1. II. Вимоги щодо організації та забезпечення безпеки на робочих місцях
  2. III Обоснование экономической эффективности проекта
  3. А. Сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка или нравственности
  4. Актуальность проекта. Обоснование необходимости проекта. Выбор и изучение проблемы
  5. Библиографический поиск - информационный поиск, осуществляемый на основании библиографических данных.
  6. Божие откровение - главная основа знания
  7. В каких случаях Застройщик привлекает денежные средства на основании Предварительного договора купли-продажи?

Матеріальною основою будь-якого виробництва є засоби виробництва, що складаються з засобів праці та предметів праці. Саме вони беруть участь у створенні продукту. Але, з огляду на різницю в характері функціонування в процесі виробництва й у способі перенесення вартості на продукт, що створюється, засоби праці набувають економічної форми необоротних активів, а предмети праці — оборотних активів. Найважливішою частиною оборотного капіталу підприємства реального сектора економіки, яка безпосередньо пов’язана зі створенням матеріальних благ, є оборотні кошти.

Основна частина оборотного капіталу підприємств, що належать до реального сектора економіки проходить три стадії кругообігу: грошову, виробничу й товарну. На першій стадії грошові кошти авансуються у створення виробничих запасів. Друга стадія пов'язана з авансуванням вартості для створення продукції. Виробнича ситуація завершується виготовленням продукції. На третій відбувається перетворення новоствореної товарної форми вартості у грошову.

У виробничому процесі авансується вартість для створення продукції: у розмірі вартості використаних виробничих запасів, перенесеної вартості основних фондів, витрат на саму працю (заробітна плата та пов'язані з нею витрати). Виробнича стадія кругообігу оборотного капіталу завершується випуском готової продукції, після чого настає стадія реалізації, яка триває доти, доки товарна форма вартості не перетвориться на грошову. Отримання виручки від реалізації свідчить про корисність створеної суспільством вартості і про відтворення авансованих у ній коштів. Грошова форма, якої набирає оборотний капітал на товарній стадії кругообігу, водночас є і початковою стадією наступного створення нової вартості.

Кругообіг оборотного капіталу і створення нової вартості відбувається за схемою:

Г—Т...В...Т1—Г1, (1.1)

де Г – кошти, що авансуються;

Т— предмети праці (товар);

В – виробництво;

Т1 – готова продукція (товар);

Г' – кошти, отримані від реалізації створеної продукції.

Отже, самозростання капіталу відбувається в процесі кругообігу оборотного капіталу, який проходить різні стадії і набирає різних форм. Чим менше часу оборотний капітал перебуває в тій чи іншій формі (грошовій, виробничій, товарній), то вища ефективність його використання, і навпаки. Оборотний капітал бере участь у створенні нової вартості не прямо, а через оборотні засоби.

Таким чином, виникає об’єктивна необхідність авансування коштів для забезпечення безперервного руху оборотних виробничих фондів і фондів обігу з метою створення необхідних виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції і умов для її реалізації.

Взаємозв’язок стадій і форм кругообігу оборотного капіталу представлений на рисунку 1.1.

Таблиця 1


Дата добавления: 2015-09-06; просмотров: 56 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Необхідність нормування оборотного капіталу. Поняття норм та нормативів оборотного капіталу. | Метод прямого розрахунку | Нормування оборотних коштів для незавершеного виробництва | Джерела формування оборотного капіталу на підприємстві |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
лунный день -СВЕТИЛЬНИК| Взаємозв’язок стадій і форм кругообігу оборотного капіталу

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.008 сек.)