Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Структура навчальної дисципліни

Читайте также:
  1. III. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГРУППЫ
  2. III. Структура та управління психологічною службою
  3. IV.Структура, порядок изложения и оформления работы
  4. А) Структура
  5. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
  6. Архитектура и структура современных ЭВМ. Основные устройства и их назначение.
  7. Архітектура інтелектуальних систем: Загальна структура і компоненти інтелектуальної системи.

ПЕРЕДМОВА

Зміст навчального курсу "Господарське право" складається із знань про господарську діяльність, правосуб'єктність господарюючих суб'єктів, джерела господарського права, про правовий режим майна в господарському обігу, про особливості регулювання певних видів господарської діяльності.

Під час вивчення "Господарського права" необхідно звернути увагу на співвідношення господарського права з іншими галузями права (конституційне, цивільне, трудове, цивільно-процесуальне, кримінальне право тощо), на загальні положення здійснення господарської діяльності, на поняття господарюючого суб'єкта, на підстави виникнення господарських відносин і т. д.

Також слід звернути увагу на особливості правового регулювання певних видів господарської діяльності, а саме: підприємницької (комерційної) та непідприємницької (некомерційної), торгівельної діяльності, діяльності при перевезеннях, страхової, банківської, зовнішньоекономічної діяльності.

Мета курсу:

- сприяти одержанню студентами основоположних знань з дисципліни "Господарське право";

- забезпечити правову підготовку, спрямовану на формування інтелектуального потенціалу висококваліфікованих працівників, що володіють основами теоретичних знань в галузі господарського права, необхідних для їх майбутньої трудової діяльності тощо.

Студент повинен знати:

- становлення господарського законодавства України;

- сучасні тенденції державного регулювання господарських правовідносин;

- сутність правових категорій господарського права;

- зміст правових інститутів господарського права й об'єктивні закономірності їх розвитку;

- порядок застосування норм господарсько-процесуального законодавства.

Студент повинен уміти:

- орієнтуватися в особливостях правового регулювання господарської діяльності;

- своєчасно визначати проблеми правового регулювання господарсько-договірних відносин і, керуючись нормами діючого законодавства України, вирішувати питання захисту прав суб'єктів господарювання;

- тлумачити чинне господарське законодавство та правильно застосовувати його при вирішенні практичних завдань, аргументуючи власну точку зору щодо прийнятого рішення;

- захищати свої права та представляти інтереси суб'єктів господарювання при вирішенні спорів у господарських судах.


Структура навчальної дисципліни

 

Назви тем Кількість годин
денна форма заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п сем. с. р.   л п сем. с. р.
Тема 1.Теоретичні основи господарського права      
Тема 2.Майнова основа господарювання.    
Тема 3. Поняття та види суб’єктів господарської діяльності.      
Тема 4. Підприємство як основна ланка економіки. Господарські товариства.    
Тема 5.Об’єднання підприємств.    
Тема 6. Господарські зобов’язання.    
Тема 7. Господарські договори. Види господарських договорів.    
Тема 8.Юридична відповідальність в сфері підприємництва.    
Тема 9. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності    
Тема 10. Правове регулювання інвестиційної діяльності.    
Тема 11. Правове регулювання банківської діяльності    
Тема 12. Організаційно-правові основи безпеки підприємництва. Страхова справа.    
Тема 13.Правове регулювання господарської діяльності в біржовій сфері.    
Тема 14.Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.    
Тема 15 Правові засади обмеження монополізму в економіці України.    
Тема 16. Спеціальні режими господарювання.    
Усього годин    

 


Дата добавления: 2015-10-13; просмотров: 33 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Види інвестиційної діяльності | Податкова система України | Страхування майна суб'єктів господарювання | Функції, права та обов'язки товарної та товарно-фондової біржі | Практика застосування Методики оцінки вартості об'єктів приватизації | Виникнення і припинення юридичної особи | Відповідальність учасників господарських відносин | Поняття, умови і порядок відшкодування збитків у сфері господарювання | Штрафні санкції за порушеннягрошових зобов'язань | Види адміністративно-господарських санкцій та їх застосування до суб'єктів господарювання |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Нормативно-правові джерела.| Методичні вказівки

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.007 сек.)