Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.

Читайте также:
  1. III. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГРУППЫ
  2. III. Структура та управління психологічною службою
  3. IV. Товари й транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються на складі митного органу
  4. IV.Структура, порядок изложения и оформления работы
  5. VI. Оцінка товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що розміщуються на складі митного органу
  6. X. Особливості видачі товарів зі складу митного органу
  7. АГРОБІОЛОГІЧІ ОСОБЛИВОСТІ

АПК - багатогалузевий комплекс, який включає в себе всі галузі вир-ва, які інтегруючись спільно приймають участь у вир-ві с/г продукції, її транспор­туванні, переробці, зберіганні, реалізації. АПК значною мірою визначає розвиток країни, рівень життя населення.

Завдання АПК - забезпечити людей продуктами харчування, а промисловість – відповідною сировиною. Тобто основна функція системи галузей АПК – виробництво продовольства. АПК України має світове значення.

Нині за кількістю зайнятих (близько 40%) АПК України переважає всі інші галузі і міжгалузеві комплекси. В АПК зайнято близько 1/3 всієї чисельності працівників народного господарства. На частку його галузей припадає понад 30% основних виробничих фондів. Галузі АПК формують близько 1/3 національного доходу і майже 2/5 валового суспільного продукту.

АПК – складний комплекс, де економічно, технологічно та організаційно взаємопов’язані між собою багато галузей і виробництв. До його складу входять 3 основні сфери:

1. Сільськогосподарське виробництво – рослинництво і тваринництво, що створюють сировинну базу АПК. Це його основна базова ланка;

2. Галузі, що створюють матеріально-технічні засоби для галузей АПК. Це – сільськогосподарське машинобудування, виробництво засобів захисту рослин, мінеральних добрив, комбікормова і мікробіологічна промисловість, виробництво тари, спеціального устаткування і приладів для АПК та ін.

3. Галузі, що забезпечують переробку сільськогосподарської продукції (харчова, легка).

Крім цих основних сфер, до АПК входять виробнича (включає буд індустрію, спец вантажний транспорт, магістральні та розподільчі канали, матеріально-технічне постачання АПК) і соціальна інфраструктури (житлово-комунальне та побутове обслуговування населення, зайнятого в АПК, підготовка кадрів для АПК, мед заклади, фізичні об’єкти, пасажирський транспорт в АПК). У сучасних умовах для успішного розвитку всіх галузей АПК створюються нові форми організації агропромислового виробництва – агропромислові об’єднання, агро комбінати, агрофірми, асоціації.

Виділяють спеціалізовані та інтегральні АПК.

Інтегральний АПК – комплекс, який включає сукупність усіх с/г та промислових підприємств, а також підприємств інших галузей госп-ва, які беруть участь у вир-ві, переробці та реалізації продукції

Спеціалізований АПК – сукупність виробництв різних галузей госп-ва, діяльність яких пов’язана з вир-вом і переробкою конкретного виду с/г сировини.

Проте існують проблеми, що гальмують розвиток АПК: проблеми ґрунтів (ерозія), проблеми застарілого устаткування і техніки, неналежне фінансування галузі, нестача кадрових ресурсів тощо.

Щодо територіальної структури АПК, то вона формується на конкретній території у вигляді різних форм агропромислової інтеграції, тобто елементів територіальної структури: вирізняють локальні та регіональні АПК. Локальні АПК сформувалися на порівняно невеликих територіях на основі поєднання агропромислових підприємств по переробці малотранспортабельної с/г продукції і мають найнижчий ступінь інтеграції (агропромисловий пункт, центр, кущ, вузол) Розміщення і взаємодія локальних АПК на території певної адміністративної одиниці обумовлюють формування відповідного регіонального АПК. Регіональні (територіальні) АПК можуть включати територію країни, автономної республіки, області чи адміністративного р-ну. 


Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 214 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Поняття про економічний простір, особливості його формування та структура. | Прогнозування і державні програми розвитку регіонів. | Мінеральні ресурси України, їхня структура та економічна оцінка. | Інноваційно-інвестиційний потенціал рег України, його суть та складові. | Територіальна структура господарського комплексу України. | Металургійний комплекс, його структура та районоутворююча роль. | Сучасний стан розвитку та регіональні особливості територіальної організації галузей кольорової металургії. Центри основних галузей. | Металургійні райони України, особливості їхнього формування та структурної трансформації. Основні центри. | Хімічний комплекс України, його структура , сировинна база й регіональні особливості територіальної організації основних галузей. | Будівельний комплекс, його стр-ра та н/г-ке значення.. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Виробництво стінових, покрівельних матеріалів. Скляна промисловість України, її сировинна база, принципи розміщення та основні центри.| Зернове господарство України, його значення, структура, динаміка розвитку, зональний характер розміщення.

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.006 сек.)