Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Інформаційне та методичне забезпечення

Читайте также:
  1. Алгоритм роботи командира взводу щодо забезпечення статутного порядку та військової дисципліни у підрозділі.
  2. Аналіз забезпечення та ефективності використання матеріальних ресурсів
  3. Аналіз забезпечення та ефективності використання персоналу підприємства
  4. Державні та місцеві гарантії забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань
  5. Довідково-інформаційне обслуговування споживачів у режимі «запит-відповідь» як вид інформаційного обслуговування.
  6. Забезпечення за стабілізаційним кредитом
  7. Забезпечення касової діяльності банку

Основне:

1. Конституція України.

2. Закон України “Про інформацію“ від 1992 p.

3. Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах“ від 1994 p.

4. Закон України “Про національну програму інформатизації“ від 4 .02.1998 p.

5. Указ Президента України “Про заходи щодо розвитку національної складової гло­бальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні“.

6. Указ Президента України “Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян” від 18.02.02 р. № 143

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 1991 р. № 114 «Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ»

8. “Положення про технічний захист інформації в Україні“ (Постанова KM України №632 від 09.09.94р.).

9. Наказ МВС № 357 від 14.05.98 р. “Про затвердження Концепції розвитку системи інформаційного забезпечення ОВС України на 1998 – 2000 р.р. та програми інформатизації ОВС”.

10. Наказ МВС України № 741 від 20.07.02 “Про утворення Департаменту інформаційних технологій при МВС України”.

11. Наказ МВС України № 458 “Про затвердження Положення про основи організації розкриття органами внутрішніх справ України злочинів загальнокримінальної спрямованості“.

12. Рішення колегії МВС України від 28 грудня 1999 р. №8 КМ/1

13. Загальна декларація прав людини 1948 року.

14. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 року.

15. Міжнародна конвенція про ліквідацію усіх форм расової дискримінації 1966 року.

16. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 року.

17. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 року.

18. Зацеркляний М.М., Наумов В.В. Інформаційні технології в діяльності правоохоронних органів. К.: КНТ. 2008. -482 с.

19. Базы данных и компьютерные сети в практике работы органов внутренних дел: Учебное пособие /Г.М. Бирюков, А.А.Михно, Д.И. Никифорчук, В.И. Лебеденко; МВД Украины, Луган. ин-т внутр. дел; [Отв. ред. Г.М. Бирюков]. – Луганск: РИО ЛИВД, 2001. – 74 с.

20. Саницький В.А., Карацюба А.М., Святобог В.В. та ін. Система інформаційного забезпечення ОВС України: Навчально-практичний посібник/ За ред. Л.В. Бородича. – К., Редакційно-видавничий відділ МВС України, ТОВ АНТЕКС, 2000. – 144 с.

21. Положення про організацію проходження практики в Харківському національному університеті внутрішніх справ

Додаткове:

1. Зацеркляний М.М., Струков В.М. Інформаційні технології у правозастосовній діяльності. Харків, 2010

2. Зацеркляний М.М., Мельников О.Ф., Струков В.М. Основи комп’ютерних технологій для економістів. К.: Професіонал., 2008. – 560 с.

3. Єрохін А.Л., Лановий О.Ф. Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій. Навч.посібник. Харків: ХНУВС, 2009.

4. Попов Ю.В. Совершенствование информационного обеспечения следственной деятельности органов внутренних дел на основе использования методов информатики: Автореф. дис.канд.юрид.наук: 12.00.07 / Киев. К., 1989.5. Вертузаев М.С. Основы постановки и решения оперативно-служебных задач на ЭВМ / Под ред. проф. Н.Я. Швеца. К., 1990.

6. Базы данных и компьютерные сети в практике работы органов внутренних дел: Учебное пособие /Г.М. Бирюков, А.А.Михно, Д.И. Никифорчук, В.И. Лебеденко; МВД Украины, Луган. ин-т внутр. дел; [Отв. ред. Г.М. Бирюков]. – Луганск: РИО ЛИВД, 2001. – 74 с.

7. Информационные технологии в оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Луганской области: Учебно-методическое пособие / В.С. Гуславский, Ю.А. Задорожний, М.В. Андреев, Р.А. Матвиенко, В.В. Назарик, И.А. Воронов; Под общ. ред. Г.В. Епура / УМВД Украины в Луган. обл.; Луган. акад. внутр. дел им. 10-летия независимости Украины. - Луганск: РИО ЛАВД, 2002. – 84 с.

8. Денісова О.О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності: Навч. посібник. Київ, КНЕУ, 2004.- 315 с.

9. Горелов М.О. Організаційно-правові основи діяльності слідчих підрозділів ОВС України. Автореф.канд.дис. за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний аграрний університет, Київ, 2008.

10. Арістова І.В. Інформаційно-правове забезпечення управління ОВС України.// Навчально-методичний посібник.- Харків: Вид-во Харків. нац. ун-ту внутр. справ, 2006.


Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 55 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Загальні положення | Перелік умінь та навичок, які повинні набути курсанти під час проходження практики | Організаційно-методичні вказівки | Права та обов’язки осіб, які беруть участь в організації, проведенні та проходженні практики | Приклад розв’язання задачі методом найменших квадратів. | Начальник органу внутрішніх справ | ЩОДЕННИК | проходження навчальної практики курсантами в | МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ | ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННІ ПРАКТИКИ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Дотримання прав і свобод людини в діяльності ОВС| Постановка задачі

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.008 сек.)