Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Місцеві фінанси як ланка фінансової системи.

Читайте также:
  1. Бланка формы ДУ-52
  2. Бланка формы ДУ-56
  3. Видалення повітря із гідравлічного привода гальмової системи.
  4. Державні та місцеві гарантії забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань
  5. Державні фінанси як складова частина фінансової системи України
  6. Ланкаширский политехнический
  7. Місцеві бюджети як фінансова база місцевого самоврядування

Місцеві фінанси — це система формування, розподілу i використання грошових та інших фінансових pecypciв для забезпечення місцевими органами влади покладених на них фун­кції i завдань, як власних, так i делегованих.

Фінанси місцевих органів влади як система включають у себе кілька основних взаємопов’язаних структурних елементів:

· суб'єкти системи;

· об'єкти системи;

· видатки;

· доходи;

· способи формування доходів;

· інститути системи;

· відносини між суб’єктами системи, системою та іншими ланками фінансової системи держави взагалі.

Фінансова автономія місцевих органів влади - це фінансова незалежність цих органів при виконанні покла­дених на них функцій. Фінансова незалежність у сукуп­ності з організаційною й адміністративною незалежністю є передумовою ефективного розв'язання місцевими орга­нами влади покладених на них завдань.

Фінансова автономія є основною формою реалізації принципів місцевого самоврядування.

Принцип автономностіреалізується в тому, що таку систему кожен місцевий орган влади створює сам: обирає її модель, внутрішню структуру, визначає співвідношення між окремими елементами.

Фінансова автономія- це база самоврядування те­риторіальних колективів, самостійності всіх рівнів місцевої влади.

Фінансова автономія- це самоврядування у сфері фінансів.

Відомо, що фінанси місцевих органів влади - це сис­тема формування, розподілу та використання місцевою вла­дою фінансових ресурсів для забезпечення покладених на неї функцій і завдань.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради. Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

Визначено також систему місцевого самоврядування. Система місцевого самоврядування включає:

· територіальну громаду;

· сільську, селищну, міську раду;

· сільського, селищного, міського голову;

· виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;

· районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;

· органи самоорганізації населення.

Органи місцевого самоврядування мають право в рамках національної економічної політики на свої власні адекватні фінансові ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень. Обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування відповідає функціям, передбаченим конституцією або законом. Принаймні частина фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування формується за рахунок місцевих податків та зборів, розмір яких вони мають повноваження встановлювати в межах закону.

Фінансові системи, які складають підґрунтя ресурсів органів місцевого самоврядування, мають достатньо диверсифікований і підвищувальний характер і повинні забезпечувати можливість приводити наявні ресурси, наскільки це практично можливо, у відповідність до реального зростання вартості виконуваних ними завдань.

 


Дата добавления: 2015-09-03; просмотров: 130 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Загальнодержавні податки і збори | Місцеві бюджети як фінансова база місцевого самоврядування | Необхідність та сутність фінансів | Податки та їх функції | Податкова політика України та шляхи її удосконалення | Податкова система України та принципи її побудови | Роль Державної податкової служби України в системі управління фінансами | Соціально-економічна сутність податків | Сутність фінансової системи | Фінансова система України та шляхи її удосконалення |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Фінансові важелі, стимули і санкції як складові елементи фінансового механізму| Фінансові ресурси держави

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.014 сек.)