Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Практична робота та контрольне тестування.

Читайте также:
 1. БУДОВА ТА РОБОТА ФРИКЦІЙНИХ МУФТ ЗЧЕПЛЕННЯ
 2. Девиз «биоробота» - «Живи, как все» или «Делай, что должно, и будь, что будет».
 3. Дипломна робота
 4. КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
 5. КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
 6. КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
 7. КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Студент повинен знати наступні поняття і категорії: структура економіки; господарський комплекс; галузь економіки; міжгалузеві комплекси; промисловий комплекс; паливно-енергетичний комплекс; металургійний комплекс; машинобудівний комплекс; хімічний комплекс; лісопромисловий комплекс; будівельний комплекс; капітальне будівництво; транспортний комплекс; аграрний комплекс країни (АПК); соціальний комплекс; соціальна інфраструктура, інфраструктура; функції інфраструктури; організаційно-технічна, фінансово-кредитна, державно-регуляторна, науково-дослідна й інформаційна інфраструктури ринку; біржі: товарні, фондові, фрахтові, валютні, праці, універсальні, спеціалізовані; цінні папери: акції, облігації, векселі, варранти, ваучери, сертифікати, коносаменти; первинний і вторинний ринки цінних паперів; посередники біржової торгівлі: маклери, брокери, дилери, джобери, „бики", „ведмеді".

 

Студент повинен уміти:

- пояснювати сутність і визначати основні характеристики господарського комплексу національної економіки;

- аналізувати фактори формування господарського комплексу національної економіки;

- характеризувати типи міжгалузевих комплексів;

- визначати і пояснювати взаємозв'язок структурних елементів промислового комплексу;

- характеризувати сфери АПК й обґрунтовувати його роль у господарському комплексі України;

- характеризувати підсистеми сфери транспорту в Україні;

- визначати тенденції розвитку зв'язку на сучасному етапі;

- аналізувати особливості розвитку підгалузей будівельного комплексу України;

- визначати сутність і характеризувати структуру соціального комплексу України;

- характеризувати основні елементи інфраструктури ринку та визначати її функції;

- визначати посередників біржової торгівлі та характеризувати їх діяльність;

- пояснювати сутність товарної біржі та її функції;

- пояснювати роль фондової біржі як елемента ринкової інфраструктури;

- визначати основні складові фінансово-кредитної інфраструктури й характеризувати їх особливості в Україні

- пояснювати значення ринкової інфраструктури в реальній трансформації економіки України.

Контрольні питання:

1. Поясніть сутність і визначить основні характеристики господарського комплексу національної економіки.

2. Проаналізуйте фактори формування господарського комплексу національної економіки.

3. Охарактеризуйте типи міжгалузевих комплексів.

4. Визначить і поясніть взаємозв'язок структурних елементів промислового комплексу.

5. Охарактеризуйте сфери АПК й обґрунтуйте його роль у господарському комплексі України.

6. Охарактеризуйте підсистеми сфери транспорту в Україні.

7. Визначить тенденції розвитку зв'язку на сучасному етапі.

8. Проаналізуйте особливості розвитку підгалузей будівельного комплексу України.9. Дайте визначення поняття «інфраструктура ринку». Назвіть та охарактеризуйте основні елементи інфраструктури ринку.

10. Визначте функції інфраструктури ринку.

11. Визначте посередників біржової торгівлі й охарактеризуйте їх діяльність.

12. Що являє собою товарна біржа, які її основні функції?

13. Яку роль відіграє фондова біржа як елемент інфраструктури?

 

Заняття 5. Державність та державне управління економікою. Структурна перебудова національної економіки.

 

1. Об’єктивні причини необхідності і передумови можливості застосування ДРЕ.

2. Система методів ДРЕ, їх класифікація та загальна характеристика.

3. Центральні органи виконавчої влади в Україні: правовий статус та функції в системі ДРЕ.

4. Структура національної економіки: сутність та основні види.

5. Структурна політика: поняття, зміст, типи, механізм, напрямки, цілі, пріоритети, заходи і методи реалізації державної структурної політики.

6. Розв’язання практичних задач та контрольне тестування.

Загрузка...

Студент повинен знати наступні поняття і категорії: монополізація економіки, суспільні товари, зовнішній ефект, державне регулювання економіки, державна економічна політика, ліцензування, квотування, стандартизація, структура національної економіки; відтворювальна структура; функціональна структура; соціальна структура; структурна політика; пасивна структурна політика; активна структурна політика.

 

Студент повинен уміти:

- характеризувати різні форми організації економіці;

- пояснювати, внаслідок чого в економіці виникають вади ринкового саморегулювання;

- характеризувати функції, які виконує держава в сучасній економіці;

- пояснювати з чим пов’язана нездатність приватного сектору забезпечувати людей суспільними товарами;

- характеризувати позитивні та негативні зовнішні ефекти;

- пояснювати основні форми впливу держави на соціально-економічний розвиток;

- класифікувати різні методи державного регулювання економіки:

- пояснювати значення структури економіки для збалансованого розвитку;

- розрізняти види структурних співвідношень в НЕС;

- характеризувати вплив структурних зрушень на динаміку макроекономічних показників;

- характеризувати сутність структурної політики, її цілі, напрямки та типи;

- пояснювати механізм державної структурної політики;

- розрізняти методи прямого та опосередкованого впливу на структуру економіки;

- обґрунтовувати вибір пріоритетів структурної політики.

Контрольні питання:

1. Унаслідок чого в економіці виникають вади ринкового саморегулювання?

2. У чому полягає сутність монополізації економіки як вади ринкового саморегулювання?

3. У чому полягає сутність політичної, соціальної і міжнарод­ної функцій держави? В чому полягає сутність економічної функції держави?

4. Що належить до інструментів прямого державного регулювання? Що належить до інструментів опосередкованого державного регулювання?

5. Що є предметом правового регулювання? Що є формами правового регулювання?

6. Що таке «ліцензування», «квотування», «стандартизація»?

7. У чому полягає сутність економічних методів ДРЕ?

8. Які функції Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України?

9. Що таке економічна структура економіки? Які її різновиди вам відомі?

10. Як кількісно вимірюється структура економіки? Які структурні співвідношення характерні для економіки України?

11. Що таке структурна перебудова національної економіки? Якими є особливості структурних перетворень у постсоціалістичних країнах порівняно з розвиненими країнами з ринковою економікою?

12. Що таке структурна політика держави? Дайте характеристику активної і пасивної структурної політики.

13. Які інструменти належать до методів прямого та опосередкованого впливу на структуру економіки?

14. Що таке «пріоритети структурної політики»? Які стратегії застосовується до пріоритетних і непріоритетних елементів структури?

15. Які критерії застосовуються для визначення пріоритетних галузей економіки?

 

Заняття 6. Програмування та прогнозування національної економіки. Політика економічного зростання в національній економіці

 1. Макроекономічне прогнозування та його принципи.
 2. Планування соціально-економічного розвитку.
 3. Державне економічне програмування. Цільові комплексні програми.
 4. Економічне зростання як основа національної економіки.
 5. Досвід економічної політики для забезпечення економічного зростання.
 6. Проблеми і тенденції економічного зростання в Україні.
 7. Розв’язання практичних задач та контрольне тестування.

Студент повинен знати наступні поняття і категорії: стратегія, тактика, пріоритети економіки, цілі, соціально-економічна політика, прогноз, гіпотеза, план, індикативне планування, директивне планування, економічне зростання; економічний розвиток; моделі економічного зростання; фактори економічного зростання; джерела економічного зростання; стратегія національного економічного розвитку; стратегічні моделі економічного розвитку

 

Студент повинен уміти:

- пояснювати сутність стратегії соціально-економічного розвитку країни;

- характеризувати основні цілі ДЕП

- пояснювати механізм формування стратегії соціально-економічного розвитку;

- розрізняти засоби представлення стратегії та цілей соціально-економічного розвитку країни;

- пояснювати функції соціально-еконо­мічного прогнозування;

- класифікувати соціально-економічні прогнози;

- характеризувати форми державного макроекономічного планування;

- визначати основні фактори економічного зростання;

- характеризувати основні показники економічного зростання;

- розрізняти типи економічного зростання та робити їх порівняльний аналіз;

- пояснювати особливості стратегічних моделей економічного розвитку країн з транзитивною економікою;

пояснювати значення економічного зростання для національної економіки.

Контрольні питання:

1. Чим обумовлена необхідність соціально-економічного прогнозування та макроекономічного планування?

2. Яким чином здійснюється ранжування цілей? Що таке «пріоритети в економіці»? Що виступає критерієм визначення пріоритетів?

3. Що таке «соціально-економічне прогнозування (СЕП)»? Які основні функції СЕП?

4. Яким чином класифікуються соціально-економічні прогнози?

5. Що таке «макроекономічне планування»? У чому полягає сутність директивного та індикативного планування?

6. Що таке «цільова комплексна програма (ЦКП)»? Яким чином класифікуються ЦКП?

7. Визначте категорії «економічне зростання» і «економічний розвиток». Назвіть основні фактори економічного зростання. Охарактеризуйте основні показники економічного зростання.

8. Назвіть типи економічного зростання і зробіть їх порівняльний аналіз. Яке значення має економічне зростання?

9. Проаналізуйте фактори економічного зростання в Україні.

10. Вирішення яких проблем забезпечить довгострокове економічне
зростання в Україні?

 

 


Дата добавления: 2015-08-18; просмотров: 122 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Сировинна база розвитку галузі | Історія розвитку ювелірної промисловості світу. | Ювелірна промисловість Індії | ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2 | ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 3 | Визначення загальних засад формування бюджетних запитів | Порядок та передумови взяття бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів | Вихідні дані для проведення розрахунків | Методичні рекомендації до виконання завдання | Методичні рекомендації до виконання завдання |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Контрольне тестування з теми.| ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.011 сек.)