Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Передумови виникнення науки управління організацією

Читайте также:
  1. III От науки советской — к науке российской
  2. III От науки советской — к науке российской
  3. III. От науки советской — к науке российской
  4. А. Природа науки
  5. А.Смит(1723-1790)-основатель экономической науки.
  6. АКУСМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
  7. Аналіз та оцінювання організаційних структур управління

Необхідність в управлінській діяльності виникла на перших етапах становлення людського суспільства. Пер­вісні люди змушені були певним чином будувати свою діяльність. Так, у процесі полювання, пошуку рослин­ної їжі виникала потреба у створенні груп мисливців, збирачів плодів тощо. З'являлися перші лідери (вожді), виникала необхідність в управлінських (хоч і примітив­них) функціях (розроблення плану полювання на мамон­та, розташування мисливців під час полювання на хи­жаків, заохочення членів колективу шляхом поділу ту­ші та ін.). Але ця управлінська діяльність здійснювалася не послідовно (щоразу мала різний характер), не проду­мано (не застосовувались єдині принципи та підходи, не бралися до уваги закономірності та попередній досвід). Тому це не дає підстав стверджувати, що наука про мене­джмент зародилась у первісні часи. Навіть за рабовлас­ницького ладу, феодалізму певних обґрунтованих під­ходів та механізмів менеджменту не було створено. Дав­ньоруський князь чи французький король, як правило, управляв своїм князівством (королівством), приймаючи рішення на власний розсуд, без урахування відповідних принципів, прогнозів, не роблячи навіть спроб вивчити закономірності управлінського процесу, узагальнити на­бутий досвід, сформувати підходи, принципи тощо.

З розвитком виробничо-господарської діяльності лю­дей виникли певні організаційні форми (майстерні, гос­подарства поміщиків, примітивні підприємства тощо). Однак управління ними не ґрунтувалося на узагаль­неннях, принципових положеннях, виявлених тенден­ціях.

Потреба в науці про менеджмент з'явилася наприкін­ці XIX — на початку XX ст., що було зумовлено появою машинного виробництва. Саме тоді почали формуватися великі підприємства, на яких працювали десятки, сотні, навіть тисячі людей. У зв'язку з цим виникли проблеми планування їх діяльності, організування робочих місць, створення ефективної системи стимулювання працівни­ків, розроблення технологічних процесів, забезпечення точного обліку, контролю тощо. Саме розвиток -машин­ного виробництва зумовив необхідність дослідження еко­номістами, соціологами, психологами та технологами за­кономірностей управління людьми, з'ясування тенден­цій розвитку виробничо-господарської діяльності під дією управлінського впливу, розроблення стандартних поло­жень, інструкцій тощо. У процесі цих наукових дослі­джень було сформульовано перші принципові положен­ня, вироблено механізми та рекомендації щодо управ­ління виробничо-господарською діяльністю.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 105 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Предмет, об’єкт і суб’єкт менеджменту | Методи дослідження у менеджменті | Менеджери та підприємці | Розвиток управлінської науки в Україні | Сутність і класифікація організацій | Колективи (групи) працівників в організації | Фактори впливу на організацію | Процес менеджменту | Сутність, особливості та класифікація функцій менеджменту | Взаємозв'язок загальних і конкретних функцій менеджменту |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Рівні управління| Етапи розвитку менеджменту

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.034 сек.)