Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Фактори впливу на організацію

Читайте также:
  1. Виды факторинга
  2. Роботи у ВРУ та на ПЛ у зоні впливу електричного поля
  3. Тема 2: «правове регулювання державного впливу на господарську діяльність».
  4. Тема 3. Правові підстави затримання правопорушників, застосування заходів фізичного впливу та спеціальних засобів суб'єктами господарювання, що здійснюють охоронну діяльність
  5. Типы факторинговых соглашений
  6. Фактори, що впливають на стан платіжного балансу.

Діяльність організації залежить від різноманітних факторів.

Фактори впливу на організацію — рушійні сили, які впливають на виробничо-господарську діяльність організації та забезпечують пев­ний рівень отриманих результатів.

Фактори визначають протікання всіх організаційних процесів (постачання, виробництва, збуту, науково-тех­нічного розвитку тощо). їх класифікують за 2 ознаками:

— рівень впливу (мікрорівень, макрорівень);

— середовище впливу (внутрішнє, зовнішнє). За рівнем впливу виділяють:

— мікроекономічні фактори (цілі, структура, завдан­ня, технологія, працівники, ресурси, партії, постачаль­ники, споживачі, конкуренти тощо), які діють на рівні підприємств;

— макроекономічні фактори (законодавчі акти, ука­зи, постанови органів державної влади, система еконо­мічних відносин у державі, стан економіки, міжнародні події, міжнародне оточення, науково-технічний прогрес, політичні, соціально-культурні обставини, особливості міжнародних економічних відносин), вплив яких вияв­ляється на рівні галузей та держав.

За середовищем впливу виокремлюють:

— фактори внутрішнього середовища організації (фор­мують організацію із середини);

— фактори зовнішнього середовища організації (по­в'язані з розглядом організації як відкритої системи).

Залежно від особливостей та стану виробничо-госпо­дарської діяльності на підприємстві, фактори внутрішнього та зовнішнього середовища можуть виявляти як позитивний, так і негативний вплив.

Фактори внутрішнього середовища організації. Внутрішнє середовище організації визначають внутрішні фактори — ситуаційні рушійні сили всередині органі­зації. Основними факторами в будь-якій організації є цілі, структура, завдання, технологія, працівники та ре­сурси (табл. 1.4).

Таблиця 1.4

Характеристика факторів внутрішнього середовища організації

Продовження таблиці 1.4

 

Фактори зовнішнього середовища організації. Ситуа­ційний підхід потребує врахування не лише факторів внут­рішнього, а й зовнішнього середовища — чинників, які впли­вають на діяльність підприємства ззовні. їх поділяють на фактори прямої (безпосередньо впливають на діяльність ор­ганізації та залежать від цієї діяльності) і непрямої (вплива­ють не безпосередньо, а через певні механізми й взаємовід­носини) дії. Фактори непрямої дії мають властивість впли­вати через фактори прямої дії. Фактори зовнішнього середовища прямої та непрямої дії наведені на рис. 1.8.

При оцінці факторів зовнішнього середовища слід вра­ховувати такі характеристики:

— взаємозалежність усіх факторів зовнішнього середо­вища (зміна одного фактора може спричинити зміну інших);

Рис. 1.8. Фактори зовнішнього середовища організації

 

— складність зовнішнього середовища (значна кіль­кість факторів, великий спектр способів впливу);— рухомість зовнішнього середовища (швидкість змі­ни оточення організації);

— динамічність зовнішнього середовища (змінність оточення організації);

— невизначеність зовнішнього середовища (обмеже­ність інформації);

— взаємозалежність факторів внутрішнього і зовніш­нього середовищ;

— багатогранність зовнішнього середовища. Характеристику факторів зовнішнього середовища

прямої дії наведено в табл. 1.5, а факторів зовнішнього середовища непрямої дії в табл. 1.6.

Таблиця 1.5

Фактори зовнішнього середовища організації прямої дії

 

 

Продовження таблиці 1.5

 


Закінчення таблиці 1.5

Таблиця 1.6

Характеристика факторів зовнішнього середовища організації непрямої дії

 

Продовження таблиці 1.6

 


Закінчення таблиці 1.6

У XX—XXI ст. простежується тенденція до наро­щення динамічності факторів середовища функціону­вання організацій. У зв'язку з цим формуються нові вимоги щодо забезпечення гнучкості організацій на за­садах застосування широкого спектра адаптаційних ме­ханізмів.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 161 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Предмет, об’єкт і суб’єкт менеджменту | Методи дослідження у менеджменті | Менеджери та підприємці | Рівні управління | Передумови виникнення науки управління організацією | Етапи розвитку менеджменту | Розвиток управлінської науки в Україні | Сутність і класифікація організацій | Сутність, особливості та класифікація функцій менеджменту | Взаємозв'язок загальних і конкретних функцій менеджменту |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Колективи (групи) працівників в організації| Процес менеджменту

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.019 сек.)