Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сутність, особливості та класифікація функцій менеджменту

Читайте также:
  1. Асоціативно- образні особливості музично-зорового монтажу. Форми музично-зорового монтажу.
  2. Бюджетна класифікація: будова, роль і призначення видатків
  3. Взаємозв'язок загальних і конкретних функцій менеджменту
  4. Етапи розвитку менеджменту
  5. Ефективність менеджменту
  6. Загальна класифікація цін
  7. Класифікація витрат робочого часу та його контроль

Технологія управління підприємством (організацією) є безперервним, динамічним, послідовним, стійким, мін­ливим, цілеспрямованим процесом, який має циклічний характер. Вона формується завдяки безперервному перебігу функцій менеджменту, кожна з яких є складо­вою цього процесу.

функції менеджменту — види управлінської діяльності, які забез­печують формування способів управлінського впливу.

Сформувалися вони в процесі поділу і спеціалізації праці, оскільки будь-які управлінські процеси на під­приємстві відбуваються на основі функціонального по­ділу. Функції менеджменту відображають сутність і зміст управлінської діяльності на всіх рівнях управління.

На першому етапі функції доцільно класифікувати за ознакою місця в системі менеджменту, що дає змогу наголосити на домінуючій ролі конкретних (часткових) функцій менеджменту і важливій ролі загальних (основ­них), а також виділити об'єднувальну функцію. Загальні функції (планування, організування, мотивування, конт­ролювання та регулювання) задіяні в усіх управлінсь­ких процесах; за допомогою конкретних функцій відбу­ваються конкретні управлінські процеси; об'єднувальна функція менеджменту — керівництво — пронизує всі управлінські процеси в організації. Визначальну роль, однак, відіграють конкретні функції менеджменту, які реалізуються через загальні.

Конкретні функції менеджменту класифікують за:

— ознакою процесів управління — функції управ­ління основним, допоміжним виробництвом, технічною підготовкою, матеріально-технічним забезпеченням, па­тентно-ліцензійною діяльністю, капітальним будівниц­твом, зовнішньоекономічною діяльністю тощо;

— ознакою об'єкту — функції управління підприєм­ством, цехом, службою, відділом, дільницею, бригадою, проектною групою тощо;

— ознакою елементів виробничо-господарської діяль­ності — функція управління працею, предметами та зна­ряддями праці, інформацією тощо.

Узагальнену класифікацію функцій менеджменту по­дано на рис. 2.1.

На сучасному етапі розвитку менеджменту до загаль­них функцій відносять планування, організування, мотивування, контролювання і регулювання. У 20-х роках XX ст. А. Файоль виділяв планування, органі­зування, розпорядництво, координування і контролю­вання. У колишньому Радянському Союзі виокремлю­вали функції планування, організування, координуван-

Рис. 2.1. Класифікація функцій менеджменту

ня, стимулювання, регулювання і контролювання. Привабливими є міркування американських науковців Мескона, Альберта і Хедоурі, які визнають чотири функ­ції: планування, організування, мотивування і контро­лювання. Однак відмовлятися від функції регулюван­ня невиправдано, оскільки дослідження свідчать, що без неї не обходиться жоден управлінський процес. На­приклад, після контролювання відбувається зворотний зв'язок з метою усунення недоліків, відхилень, збоїв то­що, тобто регулювання; у процесі стратегічного плану­вання після формулювання місії та визначення цілей організації, вибору стратегії обов'язковою є оцінка роз­робленої стратегії шляхом її співставлення з місією ор­ганізації. Що стосується функції координування, то цей важливий управлінський важіль реалізується у формі керівництва. 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 99 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Предмет, об’єкт і суб’єкт менеджменту | Методи дослідження у менеджменті | Менеджери та підприємці | Рівні управління | Передумови виникнення науки управління організацією | Етапи розвитку менеджменту | Розвиток управлінської науки в Україні | Сутність і класифікація організацій | Колективи (групи) працівників в організації | Фактори впливу на організацію |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Процес менеджменту| Взаємозв'язок загальних і конкретних функцій менеджменту

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.049 сек.)