Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Оцінювання. Інформаційні ресурси: електронна хрестоматія до курсу

Читайте также:
 1. Завдання оцінювання виробничого потенціалу підприємства
 2. ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
 3. Критерії оцінювання
 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ
 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
 6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
 7. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
§ усна відповідь на питання 1 оцінка

 

Інформаційні ресурси: електронна хрестоматія до курсу, комплекс тестових завдань у СУНП «УНІВЕРСУМ»

1.Особистість і психологічні погляди Ж.Лакана

2.Внесок Р.Мея у психологію та екзистенціну психотерапію

3.Поняття нозогенного неврозу в концепції В.Франкла

4.Карл Роджерс: погляди на людину, психологію, психотерапію

5.Епігенетична теорія Е.Еріксона

Тема 21.

Заняття 14: Розвиток психології в радянський період

Мета:поглиблення знань студентів про поступ психологічної науки того часу

Професіна спрямованість:рефлексія студентами вітчизняної психологічної спадщини; актуалізація здатності до професійного аналізу

План

1.

 

 1. Культурно-історична теорія Л.С. Виготського
 2. Харківська школа психології (О.Р. Лурія, О.М. Леонтьєв, О.В. Запорожець, Л.І. Божович, П.Я. Гальперін, П.І. Зінченко)
 3. Московська психологічна школа (С.Л. Рубінштейн, О.М. Леонтьєв, Б.М. Теплов, О.В. Запорожець, О.Р. Лурія, Б.В. Зейгарнік, П.Я. Гальперін, Н.Ф. Тализіна, О.К. Тихомиров)
 4. Грузинська школа психології (Д.М. Узнадзе)
 5. Внесок українських вчених у розвиток вікової психології (Г.С. Костюк, Д.Ф. Ніколенко, П.Р. Чамата, П.І. Зінченко, В.К. Котирло, Л.М. Проколієнко)

 

Рекомендована література:

& Підручники та періодика

1. Роменець В.А. Історія психології – К.: Вища школа, 1978. – 439 с.

2. Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології ХХ століття – К.: Либідь, 1998. – 989 с.

3. Ярошевский М.Г. История психологии – М.: Мысль, 1966. – 565 с.

4. Ярошевский М.Г. Психология в ХХ ст. Теоретические проблемы развития психологической науки. – М.: Политиздат, 1971. – 368 с.

5. Будилова Е.А. Философские проблемы в советской психологии. – М.: Наука, 1972. – 336 с.

6. Степанов С.С. Век психологии: имена и судьбы. – М.: Изд-во Эксмо, 2002. – 592 с.

7. Балл Г.А. Г.С. Костюк и его методологические уроки. // Психол. журнал. – 2000. – Т.21. – №3. – С. 112-116.

8. Брушлинский А.В. Принцип детерминизма в трудах С.Л. Рубинштейна. // Вопр. психол. – 1989. – №4. – С. 66-73.

9. Брушлинский А.В. Самая читаемая отечественная книга по психологии: триумфы, трагедии, парадоксы. // Психол. журнал. – 2001. – Т.21. – №6. – С. 5-13.

10. Брушлинский А.В. Философия и психология: С.Л. Рубинштейн и С.Л. Франк. // Психол. журнал. – 1999. – Т.20. – №6. – С. 6-12.

11. Леонтьев А.А. Ключевые идеи Л.С. Выготского – вклад в мировую психологию ХХ столетия. // Психол. журнал. – 2001. – Т.22. – №4. – С. 5-11.

12. Рибалка В. Григорій Костюк: психологічна теорія особистості. // Психологія і суспільство. – 2002. – №1. – С. 10-17.

13. Рибалка В. Лев Виготський: культурно-історична теорія розвитку вищих психічних функцій і вчення про особистість. // Психологія і суспільство. – 2002. – №2. – С. 9-25.

14. Соколова Е.Е. “Некласическая” психология А.Н. Леонтьева и его школы. // Психол. журнал. – 2001. – Т.22. – №6. – С. 14-24.

15. Тихомиров Олег Константинович. // Психол. журнал. – 2001. – Т.22. – №5. – С. 127-128.16. Страницы истории: о том, как был уволен С.Л. Рубинштейн (из архива МГУ). // Вопр. психол. – 1989. – №4. – С. 73-101. (начало)

17. Страницы истории: о том, как был уволен С.Л. Рубинштейн (из архива МГУ). // Вопр. психол. – 1989. – №5. – С. 56-64. (продолжение)

 

? Першоджерела та інтернет

18. Выготский Л.С. Проблема культурного развития ребенка (1928)// Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 14, Психология. – 1991. – N 4. – С. 5-18.

19. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1977. – 304 с.

20. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 584 с.

21. Лурия А.Р. Этапы пройденного пути: Научная биография. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 182 с.

22. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии – СПб.: Питер, 2002. – 720 с.

23. С.Л. Рубинштейн: очерки, воспоминание, материалы. – М.: Наука, 1989. – 440 с.

24. Узнадзе Д.Н. Психология установки. – СПб.: Питер, 2001. – 416 с.

25. Павлова О.Н. Проблема сознания в трудах Л.С. Выготского и идентичность личности http://pavolga.narod.ru/conscious.htm

26. Скотникова И.Г. Вклад К.В. Бардина в развитие психофизики. // Психол. журнал. – 2000. – Т.21. – №6. – С. 76-86.

27. Узнадзе Д. Н. Психологические исследования. М.: “Наука”, 1966 http://ethnopsyhology.narod.ru/libr/U/uznadze.htm#11

28. Узнадзе Д. Н. Экспериментальные основы психологической установки. – Тбилиси: Издательство АН Гр.ССР, 1961. http://ethnopsyhology.narod.ru /libr/U/uznadze2.htm#37

Самостійна робота:

? “Самосвідомість особистості та її життєвий шлях”)

Завдання для самостійної роботи


Дата добавления: 2015-07-17; просмотров: 61 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Лекційний курс | Оцінювання | Оцінювання | Завдання до підсумкової модульної роботи | Лекційний курс | Оцінювання | Оцінювання | Завдання до підсумкової модульної роботи | Школи психології періоду кризи | Практичні заняття |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Оцінювання| Оцінювання

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.02 сек.)