Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Читайте также:
  1. V. Зміст теми заняття.
  2. VII. Матеріали методичного забезпечення заняття.
  3. Англійська для наймолодших. Цікаві заняття у ДНЗ.
  4. Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.
  5. Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.
  6. Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.
  7. Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.
Тема практичного заняття: Планування за допомогою методу екстраполяції (трендів)
Мета заняття: закріпити теоретичні знання та придбати практичні навички з планування бюджетних показників за допомогою методу екстраполяції

План заняття

1. Обговорення сутності методу екстраполяції?

2. Практичне використання методу екстраполяції (трендів)

 

Обладнання:-ПК

Методичні рекомендації до практичного заняття

 

Метод екстраполяції (трендів).Студенти повинні засвоїти, щометод ґрунтується на визначенні бюджетних показників на основі встановлення стійкої динаміки їх розвитку. Розрахунок бюджетних показників цим методом здійснюється на основі досягнутого в попередньому періоді рівня розвитку і його коригування на відносно стабільний розвиток країни.

У процесі щорічного бюджетного планування екстраполяцію використовують як допоміжний засіб для попередніх розрахунків, оскільки цей метод має значні недоліки. По-перше, він не дає змоги врахувати можливості значного збільшення чи зменшення бюджетних доходів, залежних від різних обставин у плановому році, різке зростання чи скорочення виробничих показників, зміни у податковому законодавстві, роботі податкових та інших контролюючих органів тощо, оскільки вважається, що умови попереднього періоду зберігаються незмінними в плановому році. Обсудити наслідки використання методу в період кризи економіки 2008-2010 рр. По-друге, він негативно впливає на економне використання бюджетних коштів, оскільки їх планування здійснюється виходячи з досягнутого в попередньому році рівня.

Для побудови прогнозу за допомогою метода екстраполяції потрібно зібрати попередні статистичні данні прогнозуючого показника. Їх джерелом можуть бути статистичні збірники облстату, держстату, інформація з наукових та науково - практичних періодичних видань, статистична інформація наведена на сайтах МФУ, ДКУ, Рахункової палати в Інтернеті. Досліднику потрібно зібрати статистичну динаміку прогнозного показника за декілька років. Чим більше динамічний ряд, тим точніший прогноз (потрібно зібрати данні не менш ніж за п’ять років). Зібрані данні потрібно розташувати у вигляді (табл. 2).

Таблиця 2

 

Доходи бюджету Ленінського району м. Дніпропетровська 2001-2008 рр.

 

 

Встановивши курсор у правому куту таблиці, тягнемо її вправо. В таблиці виникають прогнозні показники. В меню, натиснувши клавішу «майстер діаграм» вибираємо вид діаграми (краще вибирати гістограму). Потім, натиснувши в верхній строчці меню клітину «діаграма», вибираємо лінію тренду і встановлюємо якісні показники прогнозу (рівняння і коефіцієнт детермінації).

Приклад. Зробити прогноз доходів Ленінського району м. Дніпропетровська на 2012 рік. Опишіть отримане рівняння і якісні показники прогнозу. Динаміка доходів району наведена у (табл. 3).
Таблиця 3

Прогноз доходів бюджету Ленінського району на2012рік.

Практичні завдання

 

1.Зробіть прогноз доходів Кіровського району м. Дніпропетровська на 2012 рік.

2.Зробіть прогноз доходів Самарського району м. Дніпропетровська на 2012 рік.

3. Зробіть прогноз доходів м. Дніпропетровська на 2012 рік .

4. Зробіть прогноз доходів м. Нікополя на 2012 рік.

5. Зробіть прогноз доходів м. Дніпродзержинська на 2012 рік.

6. Зробіть прогноз доходів Дніпропетровської області на 2012 рік.

7. Зробіть прогноз видатків на освіту Дніпропетровської області на 2012 рік.

8. Зробіть прогноз видатків Дніпропетровської області на 2012 рік.

 

Тестові завдання

1. Назвіть методи планування показників бюджету:

а) експертний, нормативний, аналітичний;

б) інтуїтивний, прямого рахунку, економіко статистичний;

в) прямого рахунку, нормативний, аналітичний.

 

2. Назвіть методи прогнозування:

а) прямого рахунку;

б) статистичний, нормативний;

в) експертні, інтуїтивні, економіко-статистичні.

Загрузка...

г) аналітичні, нормативні, економіко-статистичні.

3. Принцип збалансованості передбачає:

а) що повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період;

б) що при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та отримання максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів;

в) що бюджет планується на науково-обґрунтованих макропоказниках економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період.

 

4. Метод, який передбачає обчислення показників в бюджеті виходячи з реальних потреб:

а) нормативний;

б) експертний;

в) прямого рахунку;

г) аналітичний.

 

5. Фінансування бюджетних установ здійснюється на основі таких принципів:

а) субсидіарності;

б) плановості;

в) збалансованості.

 

6. Який з перелічених показників є одним з основних, що характеризує бюджету політику?

а) частка бюджетного дефіциту у ВВП;

б) ВВП на душу населення;

в) національний доход.

 

7. Недоліки методу економіко-статистичного моделювання:

а) суб’єктивність отриманих результатів;

б) відображення минулих тенденцій;

в) потребує знання табличного процесора Excel і великої кількості даних.

 

8. На чому ґрунтується бюджетне планування ?

а) на статистичних даних;

б) на збалансуванні доходів і видатків

в) на нормативах.

 

9. Позичковий варіант збалансування бюджету це:

а) зменшення видатків;

б) збільшення податкових чи неподаткових надходжень;

в) встановленні джерел покриття дефіциту бюджету.

 

Бібліографічний список до практичного заняття

[1,2,51,52,53,58,61,70]

Модуль 1. Управління бюджетним процесом у державі

Змістовий модуль 1 Бюджетне планування


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 63 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Стаття 109. Повноваження Верховної Ради України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства | Стаття 113. Повноваження органів Державної фінансової інспекції України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства | Стаття 116. Порушення бюджетного законодавства | Стаття 117. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства | Стаття 120. Зупинення операцій з бюджетними коштами | Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ | ПЕРЕДМОВА | Модуль 2 | Тема 5. Виконання бюджету | Тема 8. Контроль за виконанням бюджету |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тема 5. Виконання бюджету| ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.011 сек.)