Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Інтегративного курсу "Безпека життєдіяльності

Читайте также:
  1. II. Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу.
  2. V. Итоговые требования к подготовке магистрантов (по данному курсу)
  3. VII. Організація і проведення конкурсу
  4. АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТУ) ПО ВСЕМУ КУРСУ
  5. Безпека життєдіяльності і заходи техніки безпеки
  6. Безпека життєдіяльності та основи підтримання здоров'я людини як соціально-педагогічна проблема
  7. Безпека життєдіяльності та проблема поширениш СЩДу, ВІЛ-інфекції

та підтримання здоров'я"

Формування власної концепції вивчення предмета "Безпека життє­діяльності та підтримання психосоматичного здоров'я" протягом останніх 10 років у науково-педагогічній діяльності автора даної мо­нографії проходило у два етапи. Перший етап - теоретико-методологічний - був найскладнішим і включав теоретичний пошук, вивчення та осмислення існуючих як класичних, так і новітніх конце­пцій у розробці даного науково-практичного напрямку міждисциплі­нарної науки, що відбилося в оглядовій статті "Діагностика підтри­мання індивідуально-психологічного стилю життя здоров'я "здорової людини" (1995). У двох наступних статтях автор, по суті, означує предмет і об'єкт досліджуваної проблеми: "Здоров'я "практично здо­рової" людини як проблема формування науки валеології" (1996) та "Здоров'я населення України різних вікових категорій (соціально-демографічпий аналіз 1986- 1992 роки)"(1997).

У методичних настановах "Основи безпеки життєдіяльності та під­тримання здоров'я людей середнього віку" (Корнієнко, 1998) накресле­но перспективи бачення та впровадження в навчальний процес розгля­дуваного інтегративного курсу. Досить вагомим підґрунтям майбутньої програми стали також дві статті "Етапи формування науки валеології як основи безпеки життя людей XXI століття"(1998), де й було сформу­льовано теоретико-методологічні засади філософсько-психологічних, соціально-психологічних, медико-біологічних, психофізіологічних та психодіагностичних аспектів "здоров'я практично здорової людини", проведено детальний аналіз науково-практичних підходів до цього пи­тання вчених різних країн світу. Актуальність другої статті "Цінність психосоматичного здоров'я підростаючого покоління"(1998) зумовлено необхідністю виокремлення цінності психосоматичного здоров'я людей різних вікових категорій і, в першу чергу, його загрозливим станом у підростаючого покоління України.


Робочі положення концепції, яка проходила теоретико-методо-логічну та практичну апробацію в навчальному процесі, у виступах автора на конференціях, було опубліковано в матеріалах III Харківсь­ких міжнародних психологічних читаннях: "Психосоматичне здоров'я людей середнього віку життя: проблеми викладання дисципліни, нау­кові дослідження, практична робота" (1999), а потім й у статті "Інди­відуально-психологічні особливості структури мотивації практично здорових жінок середнього віку життя" (2003),

Слід акцентувати увагу на одній з останніх робіт, що включає як те-оретико-методологічний, так і навчачьно-програмний матеріал для фахі­вців - "Програма тренінгу: "Здоров'я молоді - майбутнє держави" для центрів психосоматичного здоров'я (у структурі вищих навчальних за­кладів України)" (2002).Одним із здобутків автора була підготовка навчального посібни­ка "Підтримання психосоматичного здоров'я практично здорових лю­дей" (Корнієнко, 2000), матеріали якого увійшли до інтегративного навчального курсу "Безпека життєдіяльності".

Підготовка та апробація комплексної авторської концепції проводилася протягом 1995-2003 рр. Одним із джерел інформації щодо розглядуваної проблеми була міжнародна навчально-освітня програма "Тетриз-Тасіз" (1996-1999), в якій автор брав безпосередню участь і в якій співпрацювали вчені чотирьох європейських університетів: координатор програми - Пау-летта Ван Ост, професор, завідувачка кафедри клінічної психології Гентсь-кого університету (Бельгія), Іна Ван Берклаєр, професор факультету соціа­льних наук Лейденського університету (Голландія), Вільям Юл, професор кафедри психології Інституту психіатрії Лондонського університету (Анг­лія) та Л.Бурлачук, професор, завідувач кафедри психодіагностики та ме­дичної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).

Загрузка...

На формування власної концепції інегративного курсу вплинула участь автора в інших міжнародних проектах, виступи на конференціях, у диску­сіях у Вільнюському університеті (1999 р.), участь у другій європейській конференції "Від Ванкувера до Владивостока: університетський волонтер­ський рух для суспільства, що розвивається" (Сатандер (Іспанія), 2001), чи­тання курсу лекцій у Коплутенському університеті (Мадрид (Іспанія), 2003) (Когпіепко, 1999, 2001, 2003).

Перший етап апробації інтегративного курсу проходив за результа­тами досліджень за проектом "Україна: клінічна психологія та допо­мога дітям" 1994-і997 рр. при викладанні "Основ валеології" в Украї-


нському гуманітарному ліцеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка за нижченаведеною програмою.

НАВЧАЛЬНО-ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "ПСИХОСОМАТИЧНЕ ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ УКРАЇНИ НА МЕЖІ СТОЛІТЬ'' Теоретико-методологічні положення

1. Філософсько-психологічні, релігійні аспекти сприйняття, відчут­
тя людьми різних народів світу, національностей, вікових категорій
проблем здоров'я, хвороби, проміжного стану.

Дослідження ідей здоров'я періоду античності, Середньовіччя, епо­хи Відродження, Просвітництва та сучасні досягнення науки про хво­робу, проміжний стан та здоров'я.

2. Визначення поняття об'єкт навчально-освітньої програми: по­
шук шляхів діагностики, корекції, розвитку, підтримання психосома­
тичного здоров'я учнівської молоді у структурі навчального процесу
Українського гуманітарного ліцею Київського національного універ­
ситету імені Тараса Шевченка та діяльності центру здоров'я ліцею.

Предмет програми: дослідження здоров'я "практично здорових уч­нів" (через виділення понять здоров'я, проміжного психосоматичного стану, хвороби як першоджерел формування науки про здоров'я).

3. Інтегративні принципи діяльності центру здоров'я та програми
"Психосоматичне здоров'я дітей на межі століть" в Українському гума­
нітарному ліцеї.

3.1. Цілісності біопсихосоціальної моделі розуміння здоров'я, про­міжного стану, хвороби.

3.2. Системності максимального врахування та включення об'єк­тивних і суб'єктивних факторів у діяльності моделі: центр здоров'я -навчальний процес - соціальне оточення - учень.

3.3. Єдності теорії та практики теоретико-методологічних й емпі­ричних (прикладних) чинників для обгрунтування: гіпотези, мети, за­вдань, структури, етапів реалізації, інтерпретації експериментально-дослідницької роботи та впровадження результатів у практику навчаль­но-виховної роботи ліцею.

3.4. Безперервності та систематичності діяльності центру здоров'я й відповідної програми протягом трьох взаємопов'язаних етапів (пер­шого, другого, третього років навчання в ліцеї), інтелектуально-просвітницької та оздоровчо-рекреаційної діяльності учнівської молоді, педагогічного колективу, батьків.

3.5. Послідовності "семи етапів" функціонування та впровадження розробленої програми в центрі здоров'я ліцею:


перший етап - діагностика; другий - профілактика; третій- розвиток; четвертий - формування; п'ятий - корекція; шостий — навчання;

сьомий - підтримання психосоматичного здоров'я учнівської моло­ді, кураторів академічних груп, викладачів, батьків.

3.6. Індивідуально-психологічної орієнтації центру здоров'я, розробле­ної програми і моніторингу успішності навчання з урахуванням стану психосоматичного здоров'я, можливих проявів девіантної поведінки (со­ціальна поведінка, яка характеризується ознаками відхилення від норми, а саме: проституція, алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, намагання по­збавити себе життя, сексуальні збочення тощо).

3.7. Всебічності та наукової об'єктивності дослідження здоров'я, хво­роби, проміжного стану як універсальних та особливих понять з урахуван­ням впливу національних, міжкультурних, етнічних, географічних, еколо­гічних, кліматичних, біологічних та соціальних чинників. Ми відстоюємо походження сучасного стану досліджуваної проблеми здоров'я людини як інтернаціонального феномена, який притаманний будь-якій народності країн земної кулі. Наша позиція в навчанні та ознайомленні учнів, педаго­гічного колективу, батьків орієнтується на пошук найбільш ефективних оздоровчо-просвітницьких, профілактичних програм як минулого, так і су­часного стану розвитку науки про здоров'я для збереження багатонаціона­льного генофонду населення України.

4. Виходячи з висунутих принципів, впровадження розробленої програми "Психосоматичне здоров'я молоді України на межі сто-літь"має включати: поетапне засвоєння знань, умінь, практичних на­вичок для формування, розвитку, корекції відповідної мотивації пове­дінки з метою підтримання психосоматичного здоров'я учнів, викладачів, батьків гуманітарного ліцею на першому, другому, тре­тьому курсах з урахуванням майбутньої фахової орієнтації.

РОБОЧИЙ ПЛАН ВИКЛАДАЧА


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 126 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Арабський період розвитку медицини, психології, філософії | Медико-психологічні погляди мислителів інших країн і народів | Медико-психологічні погляди мислителів Європи ХУ-ХУІ століть | Медико-психологічні погляди мислителів Європи ХУІІ-ХУШ століть | Медико-психологічні погляди мислителів Росії XVIII століття | ХІХ-ХХ століть | Медико-психологічні погляди лікарів-філософів американського континенту ХІХ-ХХ століть | Медико-психологічні погляди російських і вітчизняних лікарів-філософів ХІХ-ХХ століть | Безпека життєдіяльності та основи підтримання здоров'я людини як соціально-педагогічна проблема | Та підтримання психосоматичного здоров'я |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Сутність поняття "безпека життєдіяльності", його структура та зміст| Третій рік навчання Заключний етап

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.008 сек.)