Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

II. Практична частина

Читайте также:
  1. III. Заключна частина.
  2. Загальна частина
  3. Загальна частина
  4. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  5. Інтегрування частинами.
  6. ЛАБОРАТОРНО - ПРАКТИЧНА РОБОТА №7

Завдання 9. Складіть шахову оборотну відомість на основі наступних

господарських операцій (суми приводяться студентом самостійно):

1.Відпущені матеріали зі складу в основне виробництво.

2. Нарахована заробітна плата робітникам і службовцям основного виробництва.

3. Перераховані грошові кошти з поточного рахунку в національній валюті в касу.

4. Виплачена заробітна плата робітникам і службовцям із каси.

5. Надійшли матеріали на склад від постачальників.

6. Оплачені рахунки постачальників за матеріали з поточного рахунку в національній валюті.

7. Нарахована амортизація по основним засобам основного виробництва.

Завдання 10. Як взаємопов'язані аналітичні рахунки з синтетичними рахунками? Наведіть приклад в формі оборотної відомості аналітичного обліку.

Завдання 11. Вкажіть терміни зберігання документів:

Варіант 1

а) журнали

б) особові рахунки робітників і службовців.

Варіант 2

а) довіреності;

б) головна книга.

Варіант З

а) річна бухгалтерська звітність;

б) договори про матеріальну відповідальність.

Варіант 4

а) рахунки-фактури;

б) відомості.

Варіант 5

а) квартальна бухгалтерська звітність;

б) розрахунково-платіжна відомість.

Варіант 6

а) акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності організацій;

б) касові ордери

Варіант 7

а) передаточні баланси;

б) бухгалтерські оправки.

Варіант 8

а) допоміжні таблиці;

б) інвентарні картки обліку основних засобів.

Варіант 9

а) реєстри договорів;

б) журнали реєстрації рахунків.

Варіант 10

а) оборотна відомість за синтетичними рахунками;

б) бухгалтерські книги.

Наведіть зразки 1-2 документів, які вказані у варіанті.

Завдання 12. Визначити валютні активи та пасиви в балансі на 1

жовтня ц.р., якщо курс долара на 30 вересня склав:

1 варіант – 5,26 грн. 2 варіант – 5,31 грн.

3 варіант - 5,27 грн. 4 варіант – 5,32 грн.

5 варіант - 5,28 грн. 6 варіант – 5,33 грн.

7 варіант - 5,29 грн. 8 варіант – 5,34грн.

9 варіант - 5,30грн. 10 варіант - 5,35 грн.

Валютні активи і пасиви балансу на 1 вересня ц.р. (курс долара США рівний 5,20 грн.):

Валютні активи

"Поточні рахунки в іноземній валюті" - 50 000 грн.;

"Розрахунки з іноземними покупцями" - 10 000 грн.;

"Розрахунки з різними дебіторами" - 5 000 грн.

Валютні пасиви

"Розрахунки з іноземними постачальниками" - 20 000 грн.;

"Короткострокові кредити банків в іноземній валюті" - 30 000 грн.;

"Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній

валюті" - 40000 грн.

Завдання 13. Визначте сальдо кінцеве по рахункам:

Варіант 1

1) "Виробництво" - сальдо початкове 5 000 грн.; обороти: дебетовий - 800 грн., кредитовий - 2000 грн.

2) "Статутний капітал" - сальдо початкове - 40 000 грн.; обороти: дебетовий - 5000 грн., кредитовий -10 000 грн.

Варіант 2 .

1) "Доходи майбутніх періодів" - сальдо початкове - 7 000 грн.; обороти:
дебетовий - 2 000 грн.; кредитовий - 1 000 грн.

2) "Розрахунки в банках" - сальдо початкове - 15 000 грн.; обороти:
3000 грн.; кредитовий - 5 000 грн.

Варіант 3

1) "Короткострокові позики" - сальдо початкове - 12 000 грн.; обороти: дебетовий - 1000 грн.; кредитовий - 4 000 грн.

2) "Витрати майбутніх періодів" - сальдо початкове - 3 000 грн.; обороти: дебетовий початкове- 3 000 грн.; кредитовий - 1 000 грн.

Варіант 4

1) "Товари" - сальдо початкове - 10 000 грн.; обороти: дебетовий - 5 000 грн.;

кредитовий - 15 000 грн.

2) "Знос необоротних активів" - сальдо початкове - 3 000 грн.; обороти: дебетовий - 400 грн.; кредитовий - 1 500 грн.

Варіант 5

1) "Каса" сальдо початкове - 600 грн.; обороти: дебетовий - 5 000 грн.; кредитовий - 5 000 грн.;

2) "Резервний капітал" - сальдо початкове - 20 000 грн. ; обороти: дебетовий -
1 000 грн., кредитовий - 3 000 грн.

Варіант 6

1) "Нематеріальні активи" - сальдо початкове - 1 000 грн.; обороти: дебетовий -500 грн., кредитовий - 300 грн.;

2) "Додатковий капітал" - сальдо початкове - 8 000 грн.; обороти: дебетовий - 2000 грн., кредитовий -100 грн.

Варіант 7

1) "Основні засоби" - сальдо початкове - 50 000 грн.; обороти: дебетовий - 10 000
грн., кредитовий - 4 000 грн.; ^±/с

2) "Короткострокові векселі видані" - сальдо початкове - 20 000 грн. ; обороти: дебетовий - 20 000 грн., кредитовий - 10 000 грн..

Варіант 8

1) "Довгострокові інвестиції" - сальдо початкове - 5 000 грн.; обороти: дебетовий
- 10 000 грн., кредитовий - 3 000 грн.;

2) "Торгова націнка" - сальдо початкове - 2 000 грн.; обороти: дебетовий - 100
грн., кредитовий - 1 000 грн.

Варіант 9

1) "Забезпечення виплат відпусток" - сальдо початкове -7000 грн.; обороти: дебетовий - 3 000 грн., кредитовий - 10 00 грн.;

2) "Виробничі запаси" - сальдо початкове - 10 000 грн.; обороти: дебетовий
5 000 грн., кредитовий - 10 000 грн.

Варіант 10

1) "Капітальні інвестиції" - сальдо початкове - 4 000 грн.; обороти: дебетовий -

3 000 грн., кредитовий - 1 000 грн.; ,

2) "Довгострокові позики" - сальдо початкове - 2 000 грн.; обороти: дебетовий –

1 000 грн., кредитовий - 5 000 грн.

 

Завдання 14. Визначте: - власний капітал підприємства,

- коефіцієнт автономії, за даними, наведеними нижче:

 

Варіант Активи (тис. грн.) Зобов'язання (тис. грн.)

 

Завдання 15. Складіть сальдовий баланс по синтетичним рахункам на

початок місяця за наступними даними (у грн.):

Найменування рахунків   Варіанти
Основні засоби 5400 15000 7000 6000 12000 8200 9300 3500 4000 10000
Довгострокові фінансові інвестиції 4000 6000 3000 7000 2000 7500 1000 8000 5000 2500
Знос необоротних активів 1200 5000 2000 1500 4000 2500 3000 500 1000 5000
Виробничі запаси 3800 6000 2500 5300 1500 7000 4000 8000 3000 11000
Виробництво 600 1100 700 1200 800 1300 900 1400
Товари 2000 7000 3000 8000 4000 9000 5000 10000 6000 11000
Каса 100 600 200 700 400 900 500 1000
Розрахунки в банках 10000 15000 11000 16000 12000 17000 13000 18000 14000 19000
Розрахунки з покупцями та замовниками 9100 5000 1000 6000 2000 7000 3000 8000 4000 10000
Статутний капітал 11020 22000 11460 25380 14340 19800 19736 24940
Нерозподілений прибуток 3000 9000 4000 10000 6000 11000 7000 12000 8000 14000
Розрахунки з постачальниками та підрядниками 3500 1000 400 3000 800 2500 4000 5000 2000 7000
Розрахунки за страхуванням 2520 1908 2880 3600 3240 4320 2160 5400 1764 3960
Розрахунки з оплати праці 7000 5300 8000 10000 9000 12000 6000 15000 4900 11000

 

III. Методичні вказівки по виконанню завдань контрольної роботи.

Варіант контрольної роботи студент вибирає по першій літері прізвища:

 

1 варіант - А-В, 2 варіант - Г-Е,
З варіант - Ж-И, 4 варіант - К-М,
5 варіант - Н-О, 6 варіант - П-Р,
7 варіант - С-У. 8 варіант - Ф-Ц:
9 варіант - Ч-Щ, 10 варіант-Є-Я.

 

При виконанні Завдання 1 використовується Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. В другому завданні необхідно дати характеристику етапів облікового процесу: первинне документування, ведення облікових регістрів, складання звітності. В 2-3 завданнях доцільно навести приклади облікових записів по журнальній та спрощеній формах бухгалтерського обліку.

При виконанні Завдання 4 необхідно врахувати, що на активних рахунках враховуються засоби підприємства, на пасивних - капітал і зобов'язання. Активно-пасивні рахунки можуть мати або дебетове або кредитове сальдо або розгорнуте (одночасно і дебетове і кредитове).

При виконанні Завдання 5 потрібно використовувати баланс підприємства.

В Завданні 6необхідно привести приклади рахунків: матеріальних, грошових, розрахункових, капіталу, контрарних, додаткових, збирально-розподільчих, звітно-розподільчих, калькуляційних, фінансово - результатних.

При виконанні Завдання 7 необхідно використовувати План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, в якому подані синтетичні рахунки і субрахунки.

В Завданні 8 господарські операції необхідно розподілити на 4 групи, використовуючи формули:

ΣА+и1- и1=ΣП

ΣА= ΣП+ и2- и2

ΣА+ и3= ΣП+ и3

ΣА- и4= ΣП - и4,

 

де А - актив балансу; П - пасив балансу; и1- зміни в активі балансу; и2 - зміни в пасиві балансу; и3 - зміни в активі і в пасиві балансу (збільшення); и4 - зміни в активі і в пасиві балансу (зменшення).

В Завданні 9 визначити кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку і скласти шахову відомість за формою:

Кредит Дебет     ...................... Всього
         
.................        
Всього        

При виконанні Завдання 10 необхідно скласти відомість аналітичного обліку в грошовому виразі (наприклад, по рахунку "Виробничі запаси" або ін.)

При визначенні строків зберігання документів в Завданні II необхідно використовувати Наказ Головного архівного управління при КМУ від 20.07. №41 "Про терміни зберігання типових документів".

При виконанні Завдання 12 необхідно визначити курсові валютні різниці.

В Завданні 13 сальдо кінцеве визначається за правилом активних і пасивних рахунків.

 

В Завданні 14 необхідно використовувати формули:

Активи = Капітал + Зобов'язання

 

К автономії = Власний капітал
Активи

 

В Завданні 15 сальдовий баланс скласти за наступною формою:

Назва рахунків Сальдо початкове
Дебет Кредит
     
..........    
Всього    

 

В цій таблиці сальдо по дебету всіх рахунків повинно дорівнювати сальдо по кредиту всіх рахунків.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 359 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ | Варіант 23. | СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ | Лабораторна робота D1 | ЗАДАЧА 5. | НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ | Adam Mickiewicz. ŻAL ROZRZUTNIKA | І. Завдання до теоретичної частини контрольної роботи | ТЕСТ Акредитив - це... | Бєлову Олексію Яковичу |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Завдання 4.| Варіант № 10

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.018 сек.)