Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Облік інших операційних доходів

Читайте также:
  1. Аналітичний облік надходження виробничих запасів
  2. Аналітичний складський облік матеріалів
  3. Аналітичний та інвентарний облік основних засобів
  4. Аналітичний та синтетичний облік дебіторської заборгованості
  5. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
  6. Бюджетна система України та організація обліку виконання бюджету
  7. Ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку

 

Для обліку інших операційних доходів та витрат використовуються такі рахунки:

71 «Інший операційний дохід»;

94 «Інші витрати операційної діяльності».

На цих рахунках узагальнюється інформація про доходи та витрати від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та витрат, що відображаються на рахунках 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут».

До складу інших операційних доходів відносяться:

дохід від реалізації іноземної валюти;

дохід від реалізації виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів;

дохід від операційної оренди, якщо така діяльність не є метою створення підприємства;

дохід від операційної курсової різниці, що виникає за активами та зобов’язаннями, пов’язаними з операційною діяльністю підприємства;

одержані штрафи, пені, неустойки за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду про їх стягнення, а також суми відшкодування заподіяних збитків;

відшкодування раніше списаних активів;

дохід від списання кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу;

одержані гранти та субсидії;

доходи від операцій з тарою, від інвентаризації тощо.

До інших операційних витрат включаються:

витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи;

собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю України за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов’язані з продажем іноземної валюти;

собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов’язаних з їх реалізацією;

сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства);

втрати від знецінення запасів;

нестачі й втрати від псування цінностей;

визнані штрафи, пеня, неустойка;

витрати на утримання об’єктів соціально-культурного призначення;

інші витрати операційної діяльності.

Таблиця 14.2


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 88 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Облік розрахунків за векселями виданими | Нарахування лікарняних та відпускних, утримання з них ЄСВ | Класифікації та склад витрат виробництва згідно П(С)БО 16 «Витрати». Групування витрат за економічними елементами та статтями калькуляції | Витрати на виробництво продукції згідно П(С)БО 16 та методичні рекомендації з формування собівартості продукції | Облік прямих матеріальних витрат | Облік прямих трудових витрат | Облік загальновиробничих витрат | Методи обліку затрат на виробництво | Способи калькулювання собівартості продукції. Види калькуляцій | Облік адміністративних витрат та витрат на збут |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Класифікація діяльності за видами. Загальні принципи обліку доходів та витрат| Відображення в обліку інших операційних доходів та витрат

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)