Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Приготування розчинів. Приклад 1. Розрахувати процентну концентрацію розчину

Читайте также:
  1. Використання законів Вант-Гоффа та Рауля до розчинів електролітів
  2. Одержання та дослідження колоїдних розчинів срібла.
  3. Охарактеризувати метод кондуктометрії, принцип дії кондуктометру та вимірювання електропровідності розчинів.
  4. Підвищення температури кипіння та зниження температури замерзання розчинів
  5. Приготування газових калібрувальних сумішей
  6. Приготування розчинів

 

Приклад 1. Розрахувати процентну концентрацію розчину, отриманого при змішуванні 280 г води і 40 г цукру. Щоб вирахувати процентну концентрацію, необхідно знати масу речовини та масу розчину, в якому вона розчинена:

г, г.

Відома кількість розчину і розчиненої речовини дають можливість скласти пропорцію:

40 г цукру міститься в 320 г розчину

- - в 100 г розчину

%.

Цю задачу можна розв’язати по-іншому, якщо застосувати друге визначення процентної концентрації: процентна концентрація показує, скільки процентів від маси всього розчину припадає на розчинену речовину. В цьому випадку масу розчину приймаємо за 100%, тоді процентний вміст речовини, розчиненої в розчині, розраховуємо так:

%.

 

Приклад 2. Скільки грамів сульфату натрію потрібно для приготування 5 л 8%-ного розчину, густина якого дорівнює 1,075 г/мл.

Для розв’язування задачі потрібно знати масу розчину, а також кількість розчиненої речовини. Можна визначити кількість розчиненої речовини, якщо відома процентна концентрація і маса розчину. Але в умові задачі кількість розчину подана в одиницях об’єму, а не в одиницях маси. Для визначення маси розчину використовуємо співвідношення . При цьому необхідно дотримуватися однієї умови: об’єм і густина розчину повинні бути виражені в одній системі одиниць. Густина розчину подана в г/мл, тому об’єм розчину потрібно виражати також в мл:

мл,

звідки г.

Розчинена речовина складає 8% від маси всього розчину:

г.

Отже, для приготування 5 л 8%-ного розчину потрібно взяти 430 г .

Приклад 3. Яку кількість нітрату натрію треба взяти для приготування 300 мл 0,2 М розчину?

Розв’язування. Молярна концентрація означає, що в 1 л розчину знаходиться 0,2 моль . Для того, щоб розрахувати масу в грамах, потрібно спочатку обчислити молярну масу :г/моль.

1 моль містить 85 г.

0,2 моль містить

г.

17 г знаходяться в 1 л розчину. Кількість в даному об’ємі розчину (300 мл) знайдено за пропорцією

1000 мл вміщує 17 г

300 мл -

г.

Для приготування 300 мл 0,2 М розчину потрібно взяти 5,1 г .

Приклад 4. До 500 мл 32%-ного розчину азотної кислоти, густина якого дорівнює 1,2 г/мл, додали 1 л води. Розрахувати процентну концентрацію одержаного розчину.

Маса одержаного розчину дорівнює сумі мас первинного розчину і води. Так як кількість первинного розчину і води подані об’ємними одиницями, то й ці величини потрібно виразити в одиницях маси.

Маса первинного розчину

г.

Маса води

г.

Маса одержаного розчину

г.

Маса розчиненої речовини складає 32% від маси первинного розчину:

г.

Знаходимо процентну концентрацію одержаного розчину:

192 г міститься в 1600 г розчину

міститься в 100 г розчину

%.

Приклад 5. До якого об’єму потрібно розбавити 500 мл 20%-ного розчину хлориду натрію (густина 1,152 г/мл), щоб одержати 4,5%-ний розчин густиною 1,029 г/мл.

Розв’язування. Для того, щоб розв’язати цю задачу, потрібно знайти масу NaCl, що міститься в початковому розчині.

Обчислимо спочатку масу розчину:

г.

в 100 г розчину міститься 20 г NaCl;

в 576 г розчину міститься X г NaCl.

г.

Знаючи кількість розчиненої речовини (115,2 г NaCl) і Ср, одержаного розчину, можна вирахувати його масу:

4,5 г NaCl знаходяться в 100 г розчину;

115,2 г NaCl знаходяться в .

г.

Об’єм одержуваного розчину знаходимо за співвідношенням

мл.

Початковий розчин потрібно розбавити дистильованою водою до об’єму 2488 мл.

Приклад 6. Скільки мілілітрів 2 н. розчину сірчаної кислоти потрібно для приготування 500 мл 0,5 н. розчину?

Розв’язування. При розбавленні розчину кількість розчиненої речовини, вираженої в будь-яких одиницях (грамах, моль, еквівалентах), залишається постійною. В даному випадку мова йде про кількість еквівалентів, тобто даються нормальні концентрації первинного і одержаного розчинів. Кількість еквівалентів дорівнює добутку нормальної концентрації на об’єм розчину (в літрах):

; .

Отже .

Підставимо у це співвідношення всі задані умовами задачі величини:

л.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 118 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ | Осмос і осмотичний тиск | Підвищення температури кипіння та зниження температури замерзання розчинів | Використання законів Вант-Гоффа та Рауля до розчинів електролітів | Задачі для самостійного розв’язування |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Приготування розчинів| Задачі для самостійного розв’язування

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.038 сек.)