Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Приготування розчинів

Читайте также:
  1. Використання законів Вант-Гоффа та Рауля до розчинів електролітів
  2. Одержання та дослідження колоїдних розчинів срібла.
  3. Охарактеризувати метод кондуктометрії, принцип дії кондуктометру та вимірювання електропровідності розчинів.
  4. Підвищення температури кипіння та зниження температури замерзання розчинів
  5. Приготування газових калібрувальних сумішей
  6. Приготування розчинів
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО розв’язування задач НА ТЕМУ:

“РОЗЧИНИ”

Для студентів усіх спеціальностей

 

Дніпропетровськ

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Національна гірнича академія України

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до розв’язування задач за темою “Розчини”

для студентів усіх спеціальностей

 

Рекомендована до видання

науково-методичною радою академії

(протокол № 4 від 03.04.2000 р.)

 

 

Дніпропетровськ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Національна гірнича академія України

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної роботи на тему:

“Розчини”

з дисципліни “Хімія”

для студентів напрямків підготовки

0903 “Гірництво”, 0707 “Геологія”, 0925 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 0708 “Екологія”, 0922 “Електромеханіки”, 0906 “Електротехніка”, 0902 “Інженерна механіка”

Рекомендовано до видання науково-методичною радою академії

(протокол № 4 від 03.04.2000 р.)

 

 

Дніпропетровськ


Методичні вказівки до розв’язування задач на тему: “Розчини” з дисципліни “Хімія” для студентів усіх спеціальностей / Упорядн.: П.О.Єгоров, О.Б.Нетяга, О.І.Темченко, І.Г.Романова. – Дніпропетровськ: НГА України, 2000. – 17 с.

 

Упорядники: П.О.Єгоров, проф.

О.Б. Нетяга, ст. викл.

О.І. Темченко, канд. техн. наук, доц.

І.Г. Романова, асист.

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри хімії П.О. Єгоров, канд. хім. наук, проф.

 


ВСТУП

 

Розчини мають важливе значення в житті й практичній діяльності людини. Природна вода є складна багатокомпонентна система, в ній розчинені органічні та неорганічні речовини.

Величезна роль води в різноманітних геологічних процесах.

Розчини широко застосовуються при добуванні, збагаченні й переробці корисних копалин.

Студенти повинні знати:

1. Визначення понять: дисперсна фаза; дисперсійне середовище; істинний розчин; процентна, молярна, моляльна, нормальна концентрації та титр розчина.

2. Закони Вант-Гоффа і Рауля.

Необхідно також вміти:

- обчислювати маси та об’єми розчинів і компонентів для приготування потрібної кількості розчину певної концентрації;

- перераховувати одну концентрацію в іншу;

- здійснювати обчислення з використанням законів Вант-Гоффа і Рауля.

 

Приготування розчинів

Для розв’язування задач даного розділу необхідно знати:

1. Що таке розчин?

2. Що має назву розчинника і розчиненої речовини?

3. Яка величина храктеризує склад розчину?

4. Визначення поняття “процентна” концентрація розчину.

5. Визначення поняття “молярна” концентрація розчину.

6. Чим відрізняється поняття “молярна” і “моляльна” концентрації розчинів?

7. Що таке титр розчину?

Тільки після твердого і ясного засвоєння всіх пойменованих понять можна приступати до розв’язування задач.

Розглянемо відповіді на ці питання.

Систему з двох (або більше) речовин, в якій одна (або декілька) речовин подрібнено і розподілено в іншій, називають дисперсною. Речовини, що утворюють в дисперсній системі суцільну фазу, називаються дисперсійним середовищем, а розподілені в середовищі – дисперсною фазою. Якщо дисперсійне середовище – рідина, то його називають розчинником, а дисперсну фазу – розчиненою речовиною. Наприклад, розчин цукру у воді: розчинник (дисперсійне середовище) – вода, розчинена речовина – цукор. Однорідні гомогенні системи називаються істинними розчинами, а часто просто розчинами. Ступінь подрібнення в справжньому (істинному) розчині молекулярна чи іонна, тобто, лінійні розміри часток не перевищують розмірів окремих молекул або іонів. Склад розчину характеризується його концентрацією. Концентрацією розчину називається вміст розчиненої речовини в певній масовій чи об’ємній кількості розчину. Існують різноманітні способи вираження концентрації розчинів, найважливіші серед яких:

процентна концентрація Ср;

молярна концентрація См;

нормальна концентрація СN;

моляльна концентрація Сg;

титр Т.

Перше ніж розглядати різні способи вираження складу розчинів, введемо ряд загальних позначень:

р-ну – маса розчину, г;

р-ну – маса одного літра розчину, г;

р-ка – маса розчинника, г;

р.р-ни – маса розчиненої речовини, г;

р.р-ни – маса розчиненої речовини в 1 л розчину, г;

р.р-ни (1 кг) – маса розчиненої речовини, що припадає на 1 кг розчинника;

р.р-ни – маса моль розчиненої речовини, г/моль;

– кількість еквівалентів розчиненої речовини;

– кількість еквівалентів розчиненої речовини в 1 л розчину;

– кількість моль розчиненої речовини;

– кількість моль розчиненої речовини в 1 л розчину;

– густина розчину, г/мл;

– об’єм розчину, мл або л;

- маса еквівалента, г/моль.

 

Процентна концентрація показує, скільки грамів розчиненої речовини знаходиться у 100 г розчину або скільки процентів від маси розчину припадає на долю розчиненої речовини.

 

Молярна концентрація дорівнює кількості моль розчиненої речовини, що міститься в 1 л розчину.

 

       
   
 


 

1л 1л

3М Na2SO4

Рис. 1. Визначення молярної концентрації розчину в загальному вигляді


Конкретну молярну концентрацію розчину можна записати двома способами. Наприклад, якщо молярна концентрація розчину дорівнює 3:

– См – 3 моль/л;

– 3М розчин .

Нормальна концентрація розчину дорівнює кількості моль еквівалентів розчиненої речовини, що міститься в 1 л розчину.

 

1 л 1 л

Рис. 2. Визначення нормальної концентрації розчину в загальному вигляді

Моляльна концентрація розчину дорівнює кількості моль речовини, розчиненої в 1000 г розчинника. Від молярної концентрації моляльна відрізняється тим, що перша розраховується на об’єм розчину (1 л), а остання – на масу розчинника (1000 г).

Підкреслюємо: моляльна концентрація – єдиний спосіб вираження складу розчину, що відноситься до чистого розчинника

,

.

Приклад. 568 г розчинено в 2 л води. Обчислити моляльну концентрацію розчину

л г/мл;

кг;

г;

г/моль;

моль.

Титр (Т) розчину дорівнює кількості грамів розчиненої речовини в 1 мл розчину.


Наприклад: г/мл. Це означає, що в 1 мл розчину знаходиться 0,0021 г .

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 195 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Задачі для самостійного розв’язування | Осмос і осмотичний тиск | Підвищення температури кипіння та зниження температури замерзання розчинів | Використання законів Вант-Гоффа та Рауля до розчинів електролітів | Задачі для самостійного розв’язування |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ| Приготування розчинів

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.024 сек.)