Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Практична робота № 6.

Читайте также:
  1. II. Практична частина
  2. Аудиторна та позааудиторна виховна робота.
  3. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах
  4. ВИКИДИ ПИЛУ ПРИ АВТОТРАНСПОРТНИХ РОБОТАХ В КАР´ЄРІ
  5. ВИКИДИ ПРИ БУРОВИХ РОБОТАХ
  6. ВИКИДИ ПРИ ВИЇМКОВО-НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ
  7. Використання сортування, фільтрація даних, робота з підсумками.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тема: Служба охорони праці

Мета: ознайомитись з порядком створення служби охорони праці на підприємстві, в організації або установі, з функціями і правами співробітників служби охорони праці, а також навчитися розраховувати чисельність працівників цього підрозділу.

Загальні відомості

Згідно з Законом України «Про охорону праці» служба охорони праці створюється власником або уповноваженим ним органом (надалі – власник) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та видів їх діяльності для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці.

Відповідно до Типового положення служба охорони праці виконує такі основні функції:

проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці;

складає разом зі структурними підрозділами підприємства комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

проводить для працівників увідний інструктаж з питань охорони праці.

організовує забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці;

бере участь у розслідуванні нещасних випадків та аварій;

веде облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій і т. ін.

Служба охорони праці має такі права:

представляти підприємство в державних та громадських установах при розгляді питань охорони праці;

безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об’єкти, структурні підрозділи підприємства, зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих;

вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативні акти про охорону праці;

працівники служби охорони праці мають право видавати керівникам підприємств, установ, організацій та їх структурних підрозділів обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати в письмовій формі лише посадова особа, якій підпорядкована служба охорони праці.

Служба охорони праці може функціонувати в залежності від чисельності працюючих як самостійний структурний підрозділ або у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста, у тому числі за сумісництвом [7].

На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до Типового положення. На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Служба охорони праці комплектується спеціалістами, які мають вищу освіту та стаж роботи за профілем виробництва не менше 3 років. Спеціалісти з середньою спеціальною освітою приймаються в службу праці у виняткових випадках.

Чисельність служби охорони праці на підприємстві визначається наступним чином. На підприємствах при чисельності працюючих від: 51 до 500 осіб (у невиробничій сфері – від 101 до 500 осіб) таку службу повинен представляти один спеціаліст з охорони праці, що має інженерно-технічну освіту. На підприємствах, де використовують вибухові матеріали або сильнодіючі отруйні речовини, у такій службі повинно бути два спеціалісти.

Чисельність працівників служби охорони праці залежно від небезпеки і шкідливості виробництва на підприємствах із числом працюючих більше 500 осіб розраховують за формулою:

М1 = 2+ , (2.1)

 

де М1 – чисельний склад служби охорони праці на підприємстві;

Рср – средньосписочна чисельність працюючих на підприємстві;

Ф – ефективний річний фонд робочого часу спеціаліста з охорони праці, що дорівнює 1820 год.;

КВ – коефіцієнт, що враховує шкідливість і небезпечність виробництва:

 
 


КВ = 1+ , (2.2)

 

де РВ – чисельність працюючих зі шкідливими речовинами незалежно від рівня їх концентрації;

РА – чисельність працюючих в умовах підвищеної небезпеки (що підлягають щорічній атестації з охорони праці).

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації підприємства.

Порядок виконання роботи

1. Ознайомитись з основними положеннями, які стосуються створення і функціонування служби охорони праці.

2. Розрахувати чисельність служби охорони праці в відповідності до варіанта завдання, який видає викладач (табл. 2.1).

Таблиця 2.1 Варіанти завдань

Номер варіанта Рср РВ РА Ф

Контрольні запитання

1. Назвіть законодавчі акти, згідно з якими на підприємствах, в установах та організаціях повинна бути створена служба охорони праці.

2. З якою метою на підприємствах, в організаціях та установах створюється служба охорони праці?

3. Які функції виконує служба охорони праці?

4. Які права мають працівники служби охорони праці?

5. Які працівники мають право увійти до складу служби охорони праці?

6. Якими чином визначається чисельність служби охорони праці?

7. В яких випадках служба охорони праці може бути ліквідована на підприємстві, в організації або установі?


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 95 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: ВИКИДИ ПРИ ВИЇМКОВО-НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ | ВИКИДИ ПИЛУ ПРИ АВТОТРАНСПОРТНИХ РОБОТАХ В КАР´ЄРІ | ВИКИДИ ПРИ БУРОВИХ РОБОТАХ | Мета роботи | Практичне завдання | Практична робота № 2 | Методичні рекомендації до виконання практичної роботи | Кровотеча – це вихід крові з кровоносних судин, внаслідок порушення цілісності судин. | Л-7. Молдован А. В. Кримінальний процес України [текст]: Навч. посіб./ - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 368 с. | Зміст і хід заняття |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Завдання № 1| Завдання № 2

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.013 сек.)