Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання 1. З метою розрахунку резерву під кредитні ризики банки мають здійснювати класифікацію

Читайте также:
  1. II. Завдання, функції, права та обов'язки Управління
  2. III. Тестове завдання.
  3. III. Тестове завдання.
  4. III. Тестове завдання.
  5. III. Тестове завдання.
  6. VIІІ. Прочитайте текст і виконайте завдання 1– 6.
  7. Виконання завдання.
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

З метою розрахунку резерву під кредитні ризики банки
мають здійснювати класифікацію кредитного портфеля за кожною
кредитною операцією залежно від фінансового стану позичальника,
стану обслуговування позичальником кредитної заборгованості та з
урахуванням рівня забезпечення кредитної операції. За результатами
класифікації кредитного портфеля визначається категорія кожної
кредитної операції: «стандартна», «під контролем»,
«субстандартна», «сумнівна» чи «безнадійна».

Для здійснення оцінки фінансового стану позичальника -
юридичної особи банк має враховувати такі основні економічні
показники його діяльності:

- платоспроможність (коефіцієнти миттєвої, поточної та
загальної ліквідності);

- фінансова стійкість (коефіцієнти маневреності власних коштів,
співвідношення залучених і власних коштів);

- обсяг реалізації;

- обороти за рахунками (співвідношення надходжень на рахунки
позичальника і суми кредиту, наявність рахунків в інших банках;
наявність картотеки неплатежів – у динаміці);

- склад та динаміка дебіторсько-кредиторської заборгованості
(за останній звітний та поточний роки);

- собівартість продукції (у динаміці);

- прибутки та збитки (у динаміці);

- рентабельність (у динаміці);

- кредитна історія (погашення кредитної заборгованості в
минулому, наявність діючих кредитів).

Розрахунок коефіцієнтів провести заповнивши таблицю 1. Вихідні дані подано в таблицях 2,3.

 

Таблиця 1

Розрахунок фінансових показників (коефіцієнтів)

-

Фінансовий показник (коефіцієнт)     Формула для розрахунку     Норма тивне значен ня   Розрахункове значення
На початок року На кінець року Відхи­лення
1. Коефіцієнт швидкої ліквідності (Кш.л) Оборотні активи – запаси Поточні зобов’язання ≥0,7-0,8      
V.Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності (Кл) Оборотні активи Поточні зобов’язання >1        
V.Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал)   Грошові кошти та поточ­ні фінансові інвестиції Поточні зобов’язання >0        
4.Коефіцієнт маневреності власних коштів (КМ) Власні обігові кошти Власний капітал >0,1      
5.Коефіцієнт фінансової незалежності «автоно­мії» (Кавт) Власний капітал Пасиви ≥0,5      
6. Рівень рентабельності активів (Ра) Чистий прибуток Середня вартість активів Збільшення      
7. Рівень рентабельності продажу (реалізації) (Рр) Чистий прибуток Чиста виручка від реалізації продукції Збільшення        
8. Середній період погашення дебіторської заборгованості (Чод) Кількість календарних днів звітного періоду Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості Зменшення        
9. Середня тривалість одного обороту акти­вів (Чоа) Кількість календарних днів звітного періоду Коефіцієнт оборотності активів   Змен­шення      

 

10. Середній період погашення кредиторської заборгованості (Чо.кр) Кількість календарних днів звітного періоду х Середня сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги Чиста виручка від реалізації продукції Зменшення або збіль­шення (зале­жить від кціїд попер показника)      
11. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (Код) Чиста виручка від реалізації продукції Середня сума дебіторської заборгованості за товари, робо­ти, послуги Збільшення        
12. Рівень рентабельності власного капіталу Чистий прибуток Середня вартість власного капіталу Збільшення      
13. Рівень рентабельності продукції (Рп) Прибуток від операційної діяльності Собівартість реалізованої продукції Збільшення      

 

 

Таблиця 2

Вихідні дані (з балансів підприємств)

БАЛАНС Форма № 1 Актив   Код рядка   Варіант
   
На кці. звіт. Року   На кін. звіт. Року На кці. звіт. Року На кін. звіт. Року На кці. звіт. Року На кін. звіт. Року
І. Необоротні активи              
Нематеріальні активи:              
залишкова вартість - - 12,0 13, 0
первинна вартість - - 12,0 14,0
знос - - - 1,0
незавершене будівництво 169,6 169,6
Основні засоби: залишкова вартість 3131,4 3029,1
первинна вартість 8209,0 8211,9
знос 5077,6 5182,8
Довгострокові фінансові інвестиції:              
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 41,6 38,7 - -
інші фінансові інвестиції - - - -
Довгострокова дебіторська заборгованість     - -    
Відстрочені податкові активи - - -    
Інші необоротні активи         7,0
Разом за розділом І 5093 3 342,6 237,4

 

  БАЛАНС Форма № 1 Актив   Код рядка   Варіант
На кці. звіт. Року На кін. звіт. Року На кці. звіт. Року На кін. звіт. Року На кці. звіт. Року На кін. звіт. Року
ІІ. Оборотні активи              
Запаси:              
виробничі запаси 52,1 39,4
тварини на вирощуванні та відгодівлі            
незавершене виробництво - -
готова продукція - -
Товари 4,6 4,8
Векселі одержані - - - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:       - -    
чиста реалізаційна вартість        
первинна вартість 2178,4 1496,8
резерв сумнівних боргів     - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками:              
з бюджетом - 68,6 130,4
з виданими авансами - - _ -
з нарахованих доходів        
із внутрішніх розрахунків            
Інша поточна дебіторська заборгованість 37,1 31,5
Поточні фінансові інвестиції        
Грошові кошти та їх еквіваленти:              
у національній валюті  
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи - 2,4 1,9 -
Разом за розділом II . 1254 1706,8
III. Витрати майбутніх періодів       7,0
Баланс 4596,6 4994,2

 

Пасив   Код рядка   Варіант
На кці. звіт. Року На кін. звіт. Року На кці. звіт. Року На кін. звіт. Року На кці. звіт. Року На кін. звіт. Року
І. Власний капітал              
Статутний капітал 3143,4 3041,1
Пайовий капітал            
Додатковий вкладений капітал 87,0 87,0
Інший додатковий капітал   - - - -
Резервний капітал 211,2 208,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 484,7 639,2    
Неоплачений капітал (30) (10) - - - -
Вилучений капітал (20) (10) - - - -
Разом за розділом І 3926,3 3975,6
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів              
Забезпечення виплат персоналу    
Інші забезпечення -     - -
Цільове фінансування -    
Разом за розділом II    
III. Довгострокові зобов’язання              
Довгострокові кредити банків        
Інші довгострокові фінансові зобов’язання            
Відстрочені податкові зобов’язання            
Інші довгострокові зобов’язання          
Разом за розділом III        

 

Пасив   Код рядка   Варіант
На кці. звіт. Року На кін. звіт. Року На кці. звіт. Року На кін. звіт. Року На кці. звіт. Року На кін. звіт. Року
IV. Поточні зобов’язання              
Короткострокові кредити бан­ків        
Поточна заборгованість за довгостроковими зо­бов’язаннями        
Векселі видані        
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 101,8 70,99
Поточні зобов’язання за розрахунками:              
з одержаних авансів - - - -
з бюджетом 251,8 479,1
з позабюджетних платежів 14,6 43,9
зі страхування 65,5 89,4
з оплати праці 189,0 249,8
з учасниками - - - -
із внутрішніх розрахунків     17,5 - - -
Інші поточні зобов’язання   30,1 35,5
Разом за розділом IV 670,3 986,6
V. Доходи майбутніх періодів        
Баланс 4596,6 4944,2

 

 

Таблиця 3

Звіт про фінансові результати

  ФІНАНСОВІ   РЕЗУЛЬТАТИ Стаття     Код рядка     Варіант
за звіт. Рік за попе­редній рік за звіт. Рік за попе­кці­ній рік за звіт. Рік за попе­редній, рік
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 735,2 588,0
Податок на додану вартість 122,5 98,0
Акцизний збір - - - -
Інші вирахування з доходу - - - -
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 612,7 490,0
Собівартість реалізованої проду­кції (товарів, робіт, послуг) 463,3 352,8
Валовий:              
прибуток 149,4 137,2
збиток - -        
Інші операційні доходи - 11,5 465,0 200,0
Адміністративні витрати        
Витрати на збут     130,0
Інші операційні витрати 21,3 24,0 997,0 586,0
Фінансові результати від операційної діяльності:              
прибуток - 128,1 124,7
збиток          
Дохід від участі в капіталі        
Інші фінансові доходи        
Інші доходи - 8,0 120,0 85,0
Фінансові витрати        
Витрати від участі в капіталі          
Інші витрати 16,0 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:              
прибуток   126,8 116,7
збиток -        
Податок на прибуток від звичайної діяльності  
Фінансові результати від звичайної діяльності:              
прибуток - 88,8 81,7
збиток - - - - -
Надзвичайні:              
доходи - - - -
витрати - - - - -
Податки з надзвичайного прибутку          
Чистий:              
прибуток 88,8 81,7
збиток            

На основі проведених розрахунків проаналізувати фінансовий стан підприємств, скласти аналітичну записку. Вказати потенційну можливість отримання кредиту в кожному із випадків (без врахування застави).

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 190 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: V Домашнее задание (теоретическая часть) | Домашнее задание (практическая часть) | Найдите примеры а) имен существительных, которые изменили значение рода, б) имен существительных, допускающих колебания в значении рода. | Обчислення звичайних, комерційних, точних відсотків. | Застосування простих відсотків у споживчому кредиті. | Урахування інфляції у короткотермінових фінансових операціях. | Тема: Регулювання діяльності банків |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Зміст роботи| Завдання 2

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.02 сек.)