Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Якими законодавчими і нормативними актами регламентуються міжбюджетні відносини?

Читайте также:
  1. За якими розділами класифікуються доходи місцевих бюджетів?
  2. Знайте разницу между чувствами и фактами
  3. Знакомство с основными историческими фактами и открытиями богатейших золотых месторождений на Урале.
  4. Конвенція про боротьбу з незаконними актами, що спрямовані
  5. Країни, з якими укладено торговельно-економічні угоди з наданням режиму найбільшого сприяння або національного режиму
  6. Міжбюджетні трансферти у складі публічних доходів
  7. На які цілі використовуються міжбюджетні трансферти в зарубіжних країнах і оцінка ефективності їх використання.

Функціонування бюджетної системи і здійснення бюджетних відносин в Україні відбувається на основі законодавчих та нормативно-правових актів, визначених ст. 4 Бюджетного кодексу України. До них належить:

1. Конституція України.

Уній урегульовані такі питання, що стосуються функціонування бюджетної системи:

2. Бюджетний кодекс України.

Визначено критерії розмежування видів видатків між бюджетами, перелічено видатки, що здійснюються з Державного бюджету, бюджетів сіл, селищ, міст районного, обласного та республіканського підпорядкування. Окремим механізмом передбачено передання видатків на виконання власних повноважень між місцевими бюджетами та передача права на виконання делегованих повноважень. Чітко визначено фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченості. Окремий розділ присвячений міжбюджетним трансфертам, де врегульовані питання трансфертів, які надаються з Держ бюджету України місцевим бюджетам, передбачена дотація вирівнювання бюджетам міст Києва та Севастополя, міст Автономної Республіки Крим, міст обласного підпорядкування і районним бюджетам. Регламентовано також порядок надання субвенцій з Держбюджету України місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту, а також субвенцій на компенсацію витрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок наданих державою податкових пільг, субвенцій на виконання інвестиційних проектів, субвенцій на виконання власних повноважень територіальних громад, сіл, селищ, міст та їх об´єднань.

3. Закон про державний бюджет України.

У ньому передбачається формування у конкретних обсягах джерел доходів та видатків бюджету, необхідні нормативи відрахувань, дотації і субсидії областям, джерела покриття дефіциту бюджету

4. Інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини.

5. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України.

В межах повноважень, передбачених Конституцією України та законами України, видає відповідні акти, які не можуть суперечити Конституції України, законам України, указам Президента України. Ці нормативні акти регулюють поточні питання, що виникають унаслідок здійснення повноважень.

6. Нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади.

Регулюють поточні актуальні питання, не врегульовані законами України, а також постанови, рішення, накази міністерств, відомств, зокрема, Міністерства фінансів, Державного казначейства, Головної Державної податкової адміністрації тощо.

Так, Президент України, виконуючи свої конституційні повноваження, має право видавати Укази з тих питань, які не врегульовані законами. Оскільки прийняття законів — досить тривалий процес, то для оперативного вирішення важливих питань застосовується механізм указів.

7. Рішення органів АРК, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

Законодавче і нормативно-правове забезпечення функціонування бюджетної системи України є засобом реалізації бюджетної політики і мірою дотримання бюджетної дисципліни у державі.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 169 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Контроль фінансових органів за формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів | Напрямки вдосконалення взаємовідносин місцевих бюджетів з державним бюджетом | Порядок фінансування власних і делегованих місцевим органом влади повноважень | Система розподілу доходів між ланками бюджетної системи України | Позабюджетні фонди | Що таке фінансове вирівнювання? | Яким чином в місцевих бюджетах передбачено покриття тимчасового касового дефіциту? | Яким чином здійснюється контроль за фінансовою діяльністю органів місцевої влади? | Наведіть порядок складання, розгляду та затвердження звіту про виконання місцевого бюджету. | Розкрийте зміст соціально-економічного значення видатків місцевих бюджетів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Визначте групи видатків місцевих бюджетів.| Що таке бюджетний процес?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.006 сек.)