Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Р О З Д І Л V Структура та склад громадської організації

Читайте также:
  1. GB чехол на каску, MTP camo, складское хранение€ 3,90
  2. I.2. Структура оптимизационных задач
  3. Kompliziert - складний
  4. V1: Управление запасами и складскими процессами с помощью логистики
  5. VІІ. Методика проведення заняття і його організаційна структура
  6. VІІ. Методика проведення заняття і організаційна структура заняття
  7. VІІ. Методика проведення заняття та організаційна структура заняття

 

5.1. Керівними органами Організації є Збори організації, Рада організації. Керівною особою є Голова Організації.
5.2. Вищим органом Організації є Збори, які скликаються Радою Організації не рідше одного разу на календарний рік. Позачергові Збори можуть бути скликані на вимогу Ради Організації або на вимогу не менше третини членів Організації.

5.3. Збори організації є правомочним за умови присутності на них не менше половини (50%+1) членів організації.

 

5.4. Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Організації.

 

До виключної компетенції Зборів належать:

- визначення програми діяльності та завдань Організації;

- затвердження Статуту Організації та внесення змін до нього;

- обрання Голови Організації, заступника Голови Організації, терміном на 2 роки;

- обрання ревізійної комісії терміном на 2 роки;

- обрання складу Ради організації терміном на 2 роки;

- заслуховування та затвердження звітів Ради організаціїта ревізійної комісії;

- реалізація права власності на майно та кошти Організації;

- прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Організації.

 

5.5. Процедура голосування визначається Зборами. Рішення про прийняття, внесення змін до Статуту, про реорганізацію або ліквідацію Організації приймаються 2/3 голосів від числа учасників зборів. Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів.

 

5.6. Керівним органом Організації між Зборами є Рада організації

5.7. Рада складається з Голови Організації, який є і головою Ради, заступника Голови Організації, який є заступником голови Ради, голів відокремлених підрозділів, які входять до її складу за посадою, інших осіб персонально обраних на Зборах. Кількісний склад Ради встановлюється Зборами

5.8. Рада збирається не рідше одного разу на місяць і правомочна при наявності не менше 1/2 її складу.

5.9. Засідання Ради скликаються Головою Організації.

5.10. Рада Організації:

- розробляє та координує основні напрямки діяльності Організації;

- здійснює прийняття у члени Організації;

- організовує виконання рішень Зборів;

- затверджує зразки: бланків, інших реквізитів, а також символіку Організації;

- розглядає звернення, заяви та скарги;

- вирішує поточні організаційні питання;

- має право ініціювати звітні та звітно-виборчі збори Організації.

- забезпечує фінансово-господарську діяльність;

- вирішує питання про створення та припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації;

- має право припинити членство чи виключити з Організації будь-якого члена Організації, крім Голови та Заступника голови Організації та членів ревізійної комісії.

 

- при необхідності (хвороба, відсутність Голови ради тощо) може своїм рішенням визначати особу, уповноважену представляти Організацію.

- вирішує всі інші питання діяльності Організації, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Зборів.

- звітує про свою діяльність раз у 2 роки на Зборах організації;

5.11. Рішення Ради Організації є правомочним, якщо за нього проголосувало не менш ніж половина від загальної кількості присутніх на засіданні членів Ради. Рішення підписуються Головою ради та секретарем.

 

5.12. Голова Організації (Голова ради):

- представляє, робить заяви та діє без доручення від імені Організації;

- між засіданнями Ради, в межах повноважень наданих цим Статутом або Зборами, керує всією діяльністю Організації;

- головує на Зборах, засіданнях Ради;

- скликає засідання Ради;

- організовує роботу Ради Організації;

- здійснює безпосереднє керівництво Організацією;

- має право підпису документів від імені Організації;

- здійснює оперативне управління майном і коштами Організації;

- відкриває та закриває рахунки в установах банків, укладає договори та угоди;

- несе відповідальність за фінансову звітність Організації;

- вносить пропозиції щодо заступника Голови Організації;

- за письмовим дорученням може делегувати частину своїх управлінських та господарських повноважень заступнику Голови Організації.

- звітує про свою роботу раз у 6 місяців на засіданні Ради.

 

5.13. З метою перевірки фінансової та іншої діяльності Організації створюється ревізійна комісія. Ревізійна комісія контролює виконання відокремленими підрозділами, а також членами Організації Статуту Організації, рішень Ради Організації, та Зборів, а також перевіряє використання коштів з бюджету Організації. Діяльність ревізійної комісії здійснюється відповідно до Положення, затвердженого радою Організації.

5.14. Кількісний склад ревізійної комісії становить 3 особи. До складу ревізійної комісії не можуть входити особи, обрані до будь-яких керівних органів Організації.

 

5.15. Відокремлені підрозділи Організації:

5.16.У разі набуття статусу юридичної особи Організація може мати відокремлені підрозділи, (осередки) які утворюються за рішенням Ради організації, за територіальним принципом в селищах і селах району, і мають складатися не менше як із трьох осіб. Вищим керівним органом осередку є Збори, які обирають Голову, заступника та секретаря та делегують їм право представляти інтереси всіх членів осередку.

5.17. Відокремлені підрозділи не є юридичними особами.

5.18.Відомості про утворені відокремлені підрозділи Організації подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.

5.19. Відомості подаються у формі реєстраційної картки, затвердженої Мінюстом України

До реєстраційної картки про створення відокремленого підрозділу додається рішення Ради організації про створення відокремленого підрозділу.

5.20. Відокремлені підрозділисамостійно вирішують всі питання внутрішнього життя, окрім тих, що віднесені Статутом до компетенції вищих органів Організації;

5.21.Збори осередку проводяться не рідше одного разу на два місяці, і є правомочні, якщо присутні на них більше половини членів осередку. Рішення приймаються простою більшістю від присутніх членів осередку.

5.22. Діяльність відокремленого підрозділу Організації припиняється за рішенням Ради Організації. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу, Організація подає до уповноваженого органу з питань реєстрації за своїм місцем знаходженням.

 


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 115 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: РОЗДІЛ IV. Підрозділи НТІФ | Мета діяльності та головні завдання Партії | Члени Партії, їхні права та обов’язки | Місцеві партійні організації. Загальні засади | Районна, міська, районна у місті партійна організація | Політична Рада Партії | Стаття 2. Мета, напрямки діяльності Організації. | Конкурсна програма Школи |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Р О З Д І Л IІ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ| правил МВУ-МБ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)