Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Конденсатори постійної ємності. Класифікація. Основні параметри. Еквівалентна схема

Читайте также:
  1. D - тригер на елементах І-НЕ: а – схема; б – умовне позначення; в – часові діаграми.
  2. II. СХЕМА ЕКСПОРТНОГО ФАКТОРИНГУ - з фінансуванням у валюті зовнішньоекономічного контракту
  3. II. СХЕМА ЕКСПОРТНОГО ФАКТОРИНГУ - з фінансуванням у національній валюті
  4. III. Схематическое изображение накопления - второй пример
  5. IОсновні поняття
  6. IХ. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СИСТЕМИ ТА ПРИСТРОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ». ЗВ’ЯЗОК ЇЇ З ІНШИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ
  7. А) установить, является ли схема симметричной.

Явище вихрових струмів в імпульсних трансформаторах

Вихрові струми, струми Фуко, замкнуті електричні струми в масивному провіднику, які виникають при зміні проникливого його магнітного потоку. Вихрові струми є індукційними струмами і утворюються в проводящому тілі або внаслідок зміни в часі магнітного поля, в якому знаходиться тіло, або внаслідок руху тіла в магнітному полі, що приводить до зміни магнітного потоку через тіло або будь-яку його частину. Величина вихрових струмів тим більше, чим швидше змінюється магнітний потік. Імпульсний трансформатор, трансформатор з феромагнітним сердечником, застосовується для перетворення імпульсів електричного струму або напруги. Імпульсний трансформатор в радіолокації, імпульсної радіозв'язку, автоматики і обчислювальної техніки служать для узгодження джерела імпульсів з навантаженням, зміни полярності імпульсів, розділення електричних ланцюгів по постійному і змінному струмі, складання сигналів, підпалювання імпульсних ламп і т. д. Основна вимога, що пред'являється до імпульсних трансформаторів, мінімальне спотворення форми передаючого сигналу, що відбувається через вплив індуктивностей розсіювання, ємнісних зв'язків між обмотками і витками, вихрових струмів, що виникають у магнітопроводі. У результаті замість ідеального прямокутника виходить спотворений імпульс У багатьох випадках струми Фуко можуть бути небажаними. Для боротьби з ними приймаються спеціальні заходи: з метою запобігання втрат енергії на нагрівання сердечників трансформаторів, ці
сердечники набирають з тонких пластин, розділених ізолюючими прошарками. Поява феритів зробила можливим виготовлення цих провідників суцільними.

 

Конденсатори постійної ємності. Класифікація. Основні параметри. Еквівалентна схема

Конденсаторы постоянной емкости это конденсаторы с фиксиро-

ванной емкостью, которая в процессе эксплуатации не регулируется.

Применяют в цепях блокировки, развязки по питанию, как переход-

ные, разделительные, элементы фильтров и колебательных контуров.

Существует большое количество типов постоянных конденсаторов.

Значительная часть их стандартизирована и налажено их массовое производство.

Общая классификация конденсаторов. По характеру изменения емкости конденсаторы делят на несколько групп: 1) Конденсаторы постоянной емкости. 2) Конденсаторы переменной емкости (КПЕ) используют для плавной настройки колебательных контуров. 3) Подстроечные конденсаторы применяют в цепях, емкость которых должна точно устанавливаться при разовой или периодической регулировке и не изменяться в процессе эксплуатации. 4) Нелинейные конденсаторы, емкость которых определяется приложенным напряжением (вариконды) или температурой (термоконденсаторы).

В зависимости от вида диэлектрика конденсаторы можно разделить на:

· газообразный(воздушные, вакуумн)

· жидкий(маслонаполнененные)

· твердый неорг.(керамичные)

· твердый орг.(бумажные)

· оксидный(эл-лит, Al, танталовые)

Конденсаторы постоянной емкости обычно выполняют с твердым диэлектриком. По характеру защиты от внешних воздействий конденсаторы выполняются незащищенными, защищенными, неизолированными, изолированными, уплотненными и герметизироваными.

В зависимости от использования в конкретных цепях аппаратуры

конденсаторы делят на низковольтные и высоковольтные, низкочастотные и высокочастотные, импульсные и т.д.

Основные параметры конденсаторов:

· Удельная емкость конденсатора

· Номин. емкость

· Допуст. отклонение емкости от ном

· Ном рабочее напряжение

· Пробивное напряжение

· Постоянная времени

· Тангенс угла потер

· ТКЕ

Конденсаторы постоянной емкости в зависимости от температур-

ной стабильности разделяются на группы, каждая из которых харак-

теризуется своим ТКЕ.


Дата добавления: 2015-10-29; просмотров: 146 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Постійний резистор. Типи. Конструкція. Потужність | Основні пар-ри конденсат. | Робота конденс у ВЧ ланках | Трансформатори | Розрахунок трансформ. живлення. Основні рівняння трансформатора | Лінії затримки |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
IV. Методические указания по самостоятельной внеаудиторной работе студентов (СУРС) и формы контроля| Основні параметри магнітних осердь. Конструкції осердь. Немагнітні осердя

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)