Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сухі молочні суміші для дитячого харчування

Читайте также:
  1. Згущені молочні консерви з цукром
  2. Кисломолочні дієтичні продукти
  3. Сухі молочні консерви
  4. ХАРЧУВАННЯ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ.

Промислове виробництво дитячих молочних продуктів в Ук­раїні почалося з кінця 50-х років. На ранніх етапах розвитку даної галузі вироблялося напівжирне і знежирене молоко, розфасоване у дрібну герметичну і негерметичну тару. За складом та властивос­тями ці продукти не відрізнялися від звичайного сухого молока. У ті ж роки почали проводитися інтенсивні дослідження зі створення спеціальних молочних продуктів, адаптованих до потреб дитячого організму. Новітні досягнення у галузі біохімії молока, фізіології хар­чування дітей та технології молочної промисловості дозволили ство­рити молочні суміші, близькі до жіночого молока за кількістю та складом компонентів, а також за фізіологічною дією на організм дитини.

Асортимент молочних продуктів дитячого харчування орієн­тований, в основному; на вікові групи: перша — продукти для здо­рових дітей від народження до одного року; друга — для здорових дітей від одного року до трьох років і дошкільного віку; третя — для лікувального харчування дітей з різними патологіями.

Молочні дитячі продукти випускають сухими та рідкими, не-адаптованими й адаптованими (пристосованими до дитячого орга­нізму). Сухі адаптовані молочні продукти користуються широким попитом у населення, однак їх біологічна цінність невисока, тому що під час сушіння руйнується значна частина амінокислот та вітамінів, змінюється структура та властивості білків, утворюються білково-вуглеводні комплекси. На біологічній цінності негативно позна­чається також додаткова теплова обробка під час відновлення про­дуктів. У результаті засвоюваність таких сумішей знижується.

З 80-х років минулого століття розпочато промисловий випуск високоякісних рідких та пастоподібних молочних продуктів. Роз­роблено склад та технологію рідких замінників грудного молока, збагачених компонентами підвищеної харчової та біологічної цінності. Для підвищення біологічної цінності у продукти дитячого харчу­вання додають біологічно активні компоненти, що містять найваж­ливіші для організму захисні фактори — лізоцим та біфідобактерії.

Досягнення у галузі створення продуктів дитячого харчуван­ня визначили в найближчі роки такі напрямки розвитку виробницт­ва продуктів дитячого харчування:

• збільшення виробництва рідких стерилізованих та кисломо­лочних продуктів для дітей;

• виробництво продуктів, максимально наближених до жіно­чого молока за хімічним складом та властивостями;

• освоєння виробництва сухих та рідких адаптованих молоч­них сумішей, збагачених захисними факторами;

• освоєння виробництва спеціальних молочних сумішей для недоношених дітей;

• освоєння виробництва дитячих молочних продуктів з ово­чевими та фруктовими наповнювачами;

• освоєння виробництва нових продуктів для дошкільного та шкільного харчування;

• організація виробництва продуктів лікувального харчування. Для організації промислового виробництва молочних продуктів дитячого харчування потрібно наукове обґрунтування обраних тех­нологічних процесів, використання високоякісної сировини та ком­понентів, суворе дотримання санітарно-гігієнічних режимів вироб­ництва і збереження.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 637 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Способи обробки молока | Асортимент і вимоги до якості молока | Ліпідна фракція молока | Дефекти, які є результатом ліполізу | Основи консервування молока і види молочних консервів | Згущені молочні консерви з цукром | Технологія одержання згущених молочних консервів з цукром | Дефекти молочних консервів згущених з цукром | Сухі молочні консерви | Технологія одержання сухих молочних продуктів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Асортимент і вимоги до якості сухих молочних консервів| Харчова цінність і хімічний склад

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.005 сек.)