Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Лекція 1

Читайте также:
  1. Лекція №1. Вода в біосфері
  2. Лекція №2. Будова, класифікація та властивості води
  3. Лекція №3. Хімічний склад природних вод
  4. Лекція №5. Вимоги та контроль якості води за органолептичними та фізико-хімічними показниками
  5. Лекція №6. Вимоги та контроль якості води за санітарно-токсикологічними показниками безпечності хімічного складу та показниками епідемічної безпеки води
  6. Лекція №7. Вплив вмісту деяких речовин на якість води.

КОНСТРУКЦІЯ, РОЗРАХУНОК І ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів спеціальності

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва” машинобудівного факультету денної та заочної форм навчання

 

Редакційно-видавничий відділ Луцького національного технічного університету

 

Луцьк 2008

 

УДК 631.3 (075.8)

 

Конструкція, розрахунок і виробництво сільськогосподарських машин. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва” (6.090200) машинобудівного факультету денної та заочної форм навчання. - Цизь І.Є. - Луцьк: ЛНТУ, 2008. – 140 с.

 

 

Конспект містить лекції за тематичними розділами „Розрахунок машин і знарядь для обробітку ґрунту”, „Розрахунок посівних і садильних машин”, „Теоретичні основи роботи машин для внесення добрив та захисту рослин”, „Основи теорії зернозбиральних машин”, „Розрахунок машин для збирання технічних та кормових культур”, „Розрахунок машин для післязбиральної обробки продукції рослинництва” із предмета “Конструкція, розрахунок і виробництво сільськогосподарських машин”.

 

 

Укладач: І.Є. Цизь, к.т.н., доцент

 

 

Рецензент: Р.В. Кірчук, к.т.н., доцент


Відповідальний за випуск: І.Є. Цизь, к.т.н., доцент

 

Затверджено науково-методичною радою ЛНТУ,

протокол №4 від 23.12.2008 р.

Затверджено до друку науково-методичною радою ННВ ІІ та ІТ ЛНТУ, протокол № 4 від 17.12.2008 р.

 

Затверджено на засіданні кафедри сільськогосподарського машинобудування, протокол № 4 від 11.12.2008 р.

 

 

Вступ

 

Виробництво сільськогосподарської продукції з належними якісними показниками було й залишається винятково важливою ланкою розвитку суспільства, оскільки харчування людини є основою її існування та й в цілому життєдіяльності. З іншої сторони лише через розробку та впровадження нових високотехнологічних засобів механізації та автоматизації можна розраховувати на належний рівень даного виробництва.

Створення високоефективних засобів механізації процесів вирощування і збирання сільськогосподарських культур неможливе без глибокого знання інженерами-механіками будови, основ розрахунку та принципів виготовлення сільськогосподарських машин.

Рівень сільськогосподарського виробництва значною мірою визначає стан національної економіки, сприяє розвитку відповідних галузей машинобудування. Раціональне й компетентне використання в сільськогосподарських підприємствах засобів механізації залежить від рівня підготовки інженерно-технічних кадрів.

Початком виникнення науки про сільськогосподарські машини, слід вважати 1752 р., коли у Європі було видано перші наукові роботи з теорії плуга. Працями, які заклали підвалини землеробної механіки, як науки, слід вважати „Теорию плуга, окучника и бороны” Зелинского (1885 р.) та працю П.П.Чебишева (1897 р.) „О наивыгоднейшем устройстве пашущих орудий”.

Вирішальний внесок у формування основ науки про сільськогосподарські машини зробив Василь Прохорович Горячкін. У 1896 р. він почав читати курс лекцій „Вчення про сільськогосподарські машини і двигуни” в Московському сільськогосподарському інституті. Наукові праці В. П. Горячкіна спрямовані на розробку широкого кола проблем сільськогосподарської техніки, про що свідчать назви його праць: „Теория плуга”, „Теория жатвенных машин”, „Теория соломорезки и силосорезки”, „Теория барабана”, „Теория вентилятора”, „Теория зерносушилок”, „Теория масс и скоростей сельськохозяйственных машин и орудий”, „Общая теория орудий”, „Теория колеса”.

Пропонований конспект лекцій передбачає дати студентам спеціальностей „Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва” знання із теоретичних основ розрахунку параметрів сільськогосподарських машин.

 

Лекція 1


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 210 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Процеси механізованого обробітку ґрунту | Дія силових факторів на масив ґрунту | Тяговий опір ґрунтообробного знаряддя | Класифікація та вимоги до роботи зубових борін | Побудова зубового поля борони | Основи розрахунку сферичних дискових робочих органів | Опорні органи сільськогосподарських машин та ущільнюючі елементи | Види кочення коліс | Параметри котків і коліс | Розрахунок параметрів культиваторних лап |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Письмо.| Фізико-механічні властивості ґрунтів

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.029 сек.)