Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

И] , [І] В ІНШОМОВНИХ СЛОВАХ

Читайте также:
  1. Кавычки при словах, употребляемых не в своем обычном значении
  2. М'який знаку словах iншомовного походження пишеться пiсля приголосних д, т, з, с, л, н
  3. ПОДВОЄННЯ БУКВ У СЛОВАХ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ
  4. Понятие о союзных словах
  5. Поставте правильно наголос у словах. 1 страница
  6. Поставте правильно наголос у словах. 2 страница
И І
1. У загальних назвах після д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, рперед буквами, що позначають приголосний звук: інститут, позиція, режим, силует, цирк, у тому числі в словах фортисимо, бравісимо, піанісимо 2. Після інших приголосних, зокрема: 1) у давно запозичених словах: графин, кипарис, лимон, мигдаль, миля, скипидар, спирт, химера, бинт; 2) у запозичених із східних мов словах: гиря, калмик, кизил, кинджал, кисет, киргиз, кишлак 3. У географічних назвах та прізвищах після шиплячих та ц:Вашингтон, Чилі, Алжир, Шиллер 4. У географічних назвах з кінцевими -ика, -ида: Атлантида, Флорида, Мексика 5. У географічних назвах після д, т, рКрит, Тибет, Цюрих, Кордильєри 6. У деяких географічних назвах за традицією: Бразилія, Вавилон, Сира-кузи, Сицилія, Єгипет, Китай, Сирія, Єрусалим, Пакистан 1. На початку слів: ідея, Індія, інка-сація 2. Післяд, т, з, с, ц, ч, ш, ж, рперед й та буквами, що позначають голосні : радій, аксіома, діалектика, Греція 3. У кінці незмінюваних слів: парі, Капрі 4.Після б, п, в, м, фта л, н, г, к, х крім слів, зазначених у правилі 2 (лівий стовпчик): академік, гімн, ніша, фінанси, хірург, але: єпитимія, єпископ, митра, митрополит (у словах церковного вжитку) 5. У географічних назвах та прізвищах після букв на позначення приго-лосних, крім шиплячих та ц: Лісабон, Россіні, Севілья, Грімм, Дідро, Сінклер, Овідій

Увага! 1. У словах, запозичених із французької мови, після шиплячих ж, шпишеться у: брошура, журі, парашут. Це стосується і слів парфуми, парфумерія. 2.Ї пишеться після букв на позначення голосних звуків: Ізмаїл, мозаїка, Каїр.

Вправа 33. Запишіть слова, вставте пропущені літери и, і, ї, користуючись „Словником іншомовних слів”.

А. Алж...рка, Анд...жан, каз…но, Лейпц...г, К...то, гл…сандо, гор...зонт, в...траж, т...тр, Ват...кан, ц...тадель, п...л...гр...м, ч...лієць, М...лан, ек…паж, Ок…нава, Есх…л, троп…ки, мед…ц…на, к…пар…с, Колх…да, флам…нго, Гельс…нкі, с...єста, р…тор…ка, паст...ла, утоп…зм, на…вний, конт…нент, баст...он, к…з…л, к…сет, Ене…да, ж…рандоль, р…ф, реч…татив, Йоркш…р, Цюр…х, д…амант, імунодеф…ц…т, В...рдж...н...я, кам…н, С...ц...л...я, ор...он, кл...вер, В...ш..., ф...акр, ант...кварний, Гольфстр...м, кап…лярний, Ч...каго, матр...ця, С...дней, Ч...атур..., Мех...ко, С...ракузи, Т...ц...ан, кал...форнієць, рад...ус, макс...мальний, Ов...дій, вест...бюль, сандв…ч, Гр…нв…ч, тв….ст, асп…р…н, бенеф…с, Л…в…я, рекв…з…т, радіоеф…р, тм…н, Л…тва, ман…кюр, пед….кюр, Узбек…стан, б…знес, с…нтез, ф…тнес, флю…д.

Б. Дубл…н, вед…зм, бабт…ст, б…л…нгв…зм, З…мбабве, айк…до, п…нчери, ш…нш…ла, Бр…тан…я, Кр…т, конс…л…ум, к…моно, м…с…онер, с…л…кон, К…пр, К…тай, п…нцет, сп…рт, Тун…с, Гв…нея, холд…нг, ч…пси, ф…кус, Аф…ни, рец…п…єнт, гр…льяж, ш…фон, Бол…в…я, в…н…л, голк…пер, Єрусал…м, нум…змат, Ельзас-Лотар…нг…я, с…мб…оз, д…сплей, пр…нтер, к…лер, Р…чмонд, кр…м…нолог, кс…лограф, кул…нар, Ф…ладельф…я, л…нолеум, л…з…нг, м…ст…ф…катор, м…сс…с…пський, мод…ф…кац…я, н…карагуанець, Б…роб…джан, н…троп…гмент, ор…г…нал, ор…єнталіст, орх…дея, с…л…кат, папавер…н, парк…нг, панс…он, каст…нг, Ц…ндао, кемп…нг, с…нагога, коз…нак…, код…ф…кац…я, комед…ант, мак…нтош, Манг…шлак, п…кн…к, р…шельє, т…рада, т…ам…н, ф…зал…с, Л…бер…я, фр…тюрниця, ф…тод…зайн, Та…ланд, рец…д…в.

Вправа 34. Запишіть речення, вставте в словах літери и чи і; поясніть їх вживання.

1. Блакитні фак...но (носії) в широких блузах ходять з місця на місце, за-клавши руки в кишені. 2. З-поміж покручених ліз, капусти і ф...ніків сяють до мене очі. 3. Під нами бігли до моря квітучі ц...трини, а помаранч... наче зірками обхопили чорні корони. 4. Незнайомець афектованим рухом щирого с...ц...л...й-ця підняв руку і потряс цибулею так, що її гичка зазеленіла на блакитному небі. 5. Я бачив зігнуту спину, старий пом’ятий ц...л...ндр і руки, зложені на колінах. 6. Минуло трохи більше року, як землетрус обернув пишну Месс...ну в груду каміння. 7. Я подивився на жінку й подумав: француженка чи бр...танка? Ні, певне, амер...канка (М. Коц.). 8. Так понад тридцять три віки тому у Древньому Єг...пті почали складати хвалу Атону – новому богові сонця (Б. Янч.). 9. Дивно, але коні, як і люди, прагнуть прийти першими до ф...н...ша (І. Ц.). 10. Лише за останні десятиліття розмило десятки споруд. Так завалило амер...канські греблі Стон...-Р...вер на річці Стон..., Джем-Лей в штаті Кал...форн...я, Гаузен-Лейк на річці М...ссур..., Аустен в Техас..., Ауст...н в Пенс...льван...ї, так зруйновано водою Гробуа і Бузейську греблі у Франц...ї, Брембо і Глено в Італ...ї, Хабра в Алж...рі, Дельту в Єг...пті. А лише кілька місяців тому змило велику Дельв...н-ську греблю в Амер...ці (Я. Б.). 11. Лесі, що сиділа біля фортеп...ано, добре було видно кімнату й гостей. 12. Розпочалася трад...ційна вечеря (М. О.). 13. Возив руду в Балт...мор, брав кан...фоль у Мекс...ці, на Камчатку сіль возив...(О. Г.). 14. Я підніс б...нокль і поглянув на ажурність Вознесенського мосту. 15. Комен-датура містилася у невеличкому фл...гелі червоного цегляного будинку на краю селища. 16. Моє зауваження щодо с...гнальників було сприйняте Востоковим як суворе застереження. 17. На вулицях деф...лювали німецькі солдати, рум’яні німкені з кошиками й р...д...кюлями в руках та пров...нційні німецькі франти у височенних накрохмалених комірах, яскравих краватках з фальшивими д...амантовими шпильками і камінним обличчям. 18. У дядька Івана спричинився рад...куліт, і він потрапив до польового шп...талю. 19. Обравши ор...єнтиром окреме дерево, що росло неподалік ф...льварку, ми вирішили йти до дороги, по якій було їхали (В. Логв.). 20. На горах було інше повітря, тепла південна ніч сухо дзвеніла ц…кадами, і повний місяць якось вільно світив на Бахч…сарай, на його м…нарети й тополі. Ліна споглядає красу нічних, напоєних свіжістю долин, з яких де-не-де світло місяця вихопить с…лует тополі, цієї степової сестри к…париса, що стрімко вигнулась на кривавих ханських токовищах (О. Г.).

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 292 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Жарко С. Ю. | Групи синонімів за характером уживання | З погляду походження | Тестові завдання № 1 | НАГОЛОС | Правила вживання е, и на позначення ненаголошених звуків | НЕНАГОЛОШЕНІ [Е] , [И] В СУФІКСАХ | НЕНАГОЛОШЕНІ [Е] , [И] В ПРЕФІКСАХ | ВЖИВАННЯ АПОСТРОФА | ВЖИВАННЯ М’ЯКОГО ЗНАКА |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПРАВОПИС [И] , [І] В КОРЕНЯХ УКРАЇНСЬКИХ СЛІВ| ЧЕРГУВАННЯ У-В, І-Й

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.018 сек.)