Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ В УМОВАХ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ

Читайте также:
  1. Бухгалтерський облікурахування бартерних операцій.
  2. Бухгалтерський облікурахування експортних операцій
  3. Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій
  4. Вибір в умовах ризику
  5. Види рекреаційних комплексів. Умови формування рекреаційних потреб
  6. Використання структурно-логічних схем для формування основних понять квантової фізики
  7. Виробництво, розподіл і збут продукції

 

Одним з результатів господарської діяльності підприємства виступає розмір його доходів. Доходи підприємства є його фінансовою базою, що забезпечує рішення наступних трьох найважливіших задач:

1. Основна частина доходів підприємства є джерелом відшкодування всіх поточних витрат (витрат звернення), пов'язаних із здійсненням його господарської діяльності. Реалізація цього завдання забезпечує самоокупності поточної господарської діяльності підприємства.

2. Частина доходів підприємства служить джерелом виплат різних видів податкових платежів, що забезпечують формування коштів державного і місцевого бюджетів, позабюджетних фондів. Реалізація цього завдання забезпечує виконання фінансових зобов'язань підприємства перед бюджетами різних рівнів.

3. Певна частина доходів підприємства є джерелом формування його прибутку, за рахунок якого утворюються фонди виробничого розвитку, додаткового матеріального стимулювання персоналу, соціальних виплат, виплат власникам майна, резервний і т.п. Реалізація цього завдання забезпечує самофінансування розвитку підприємства в майбутньому періоді.

У загальноекономічному сенсі дохід - це виручка від операцій по реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та інші сукупні доходи. Порядок формування доходу визначається особливостями галузі: у торгівлі - валовий доход це загальна сума виручки від реалізації торгових послуг як різниця між товарооборотом і купувальною вартістю товару; у будівництві – вартість оплачених будівельно-монтажних робіт, тощо.

Відповідно Податкового Кодексу України від 23.12.2010 за N 2856-VI під доходом звітного періоду розуміється загальна сума доходу від всіх видів діяльності, одержаного протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами.

Доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, включаються до доходів звітного періоду за датою, визначеною відповідно до статей 135-137 Податкового Кодексу:

До складу доходів звітного періоду відносять:

- доход від операційної діяльності, який визначається в розмірі договірної (контрактної) вартості, але не менше ніж сума компенсації, отримана в будь-якій формі, в тому числі при зменшенні зобов'язань (включає дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі винагороди комісіонера (повіреного агента тощо); дохід банківських установ; комісійні доходи, в тому числі за кредитно-депозитними операціями, наданими гарантіями, розрахунково-касове обслуговування, інкасацію та перевезення цінностей, операціями з цінними паперами, операціями на валютному ринку, операціями з довірчого управління; прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами; прибуток від операцій з купівлі/продажу іноземної валюти а банківських металів; позитивне значення курсових різниць; надлишкові суми страхового резерву, що підлягають включенню до доходу; доходи від відступлення права вимоги боргу третьої особи або виконання вимоги боржником (факторингу); дохід, пов'язаний з реалізацією заставленого майна; інші доходи, прямо пов'язані зі здійсненням банківських операцій та наданням банківських послуг; інші доходи).- інших доходів (доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів; доходи від операцій оренди/лізингу; суми штрафів та/або неустойки чи пені, фактично отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду; вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначена на рівні не нижче звичайної ціни, суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді безнадійної кредиторської заборгованості, крім випадків, коли операції з надання/отримання безповоротної фінансової допомоги проводяться між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи; суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишаються неповерненими на кінець такого звітного періоду, від осіб, які не є платниками цього податку; суми невикористаної частини коштів, що повертаються з страхових резервів; суми заборгованості, що підлягають включенню до доходів; фактично отримані суми державного мита, попередньо сплаченого позивачем, що повертаються на його користь за рішенням суду; суми акцизного податку, сплаченого/нарахованого покупцями/покупцям підакцизних товарів (за їх рахунок) на користь платника такого акцизного податку; суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів, отримані платником податку; доходи, не враховані при обчисленні доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному податковому періоді; дохід від реалізації необоротних матеріальних активів, майнових комплексів, оборотних активів; інші доходи платника податку за звітний податковий період).

Загрузка...

До складу доходу як об’єкта оподаткування не включаються:

- сума попередньої оплати та авансів, отримана в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг;

- суми податку на додану вартість, отримані/нараховані платником податку на додану вартість, нарахованого на вартість продажу товарів, виконаних робіт, наданих послуг, за винятком випадків, коли підприємство - продавець не є платником податку на додану вартість;

- суми коштів або вартість майна, що надходять у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права;

- суми коштів або вартість майна, отримані як компенсація (відшкодування) за примусове відчуження державою іншого майна платника податку у випадках, передбачених законом;

- суми коштів або вартість майна, отримані за рішенням суду або в результаті задоволення претензій у порядку, встановленому законом, як компенсація прямих витрат або збитків, понесених в результаті порушення його прав та інтересів, що охороняються законом, якщо вони не були віднесені до складу витрат або відшкодовані за рахунок коштів страхових резервів;

- суми коштів у частині надміру сплачених податків та зборів, що повертаються або мають бути повернені з бюджетів, якщо такі суми не були включені до складу витрат;

- суми доходів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, отримані від надання державних послуг (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, реєстрація, інші послуги, обов'язковість придбання яких передбачена законодавством), у разі зарахування таких доходів до відповідного бюджету;

- суми коштів у вигляді внесків, які: надходять до платників податку, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону, від вкладників пенсійних фондів, вкладників пенсійних депозитних рахунків та осіб, які уклали договори страхування відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення";

- суми коштів спільного інвестування, а саме коштів, залучених від інвесторів інститутів спільного інвестування, доходи від проведення операцій з активами таких інститутів та доходи, нараховані за активами зазначених інститутів, а також кошти, залучені від власників сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, доходи від проведення операцій з активами фондів операцій з нерухомістю та доходи, нараховані за активами фондів операцій з нерухомістю;

- суми отриманого платником податку емісійного доходу;

- дивіденди, отримані платником податку від інших платників податку;

- кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до чинних міжнародних договорів;

- вартість основних засобів, безоплатно отриманих з метою здійснення їх експлуатації у таких випадках: якщо такі основні засоби отримані за рішенням центральних органів виконавчої влади; у разі отримання спеціалізованими експлуатуючими підприємствами об'єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, прийнятих у межах їх повноважень; тощо;

- кошти або майно, що надаються у вигляді допомоги громадським організаціям інвалідів, спілкам громадських організацій інвалідів та інші доходи.

Основна ставка податку становить :

з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно - 23 %;

з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно -21 %;

з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно - 19 %;

з 1 січня 2014 року - 16 %.

За ставкою 0 % прибутку від страхової діяльності юридичних осіб з довгострокового страхування життя та пенсійного страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення є прибуток від страхової діяльності; інвестиційний дохід, отриманий від розміщення коштів за договорами довгострокового страхування життя та пенсійного страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення.

В свою чергу, доходи від реалізації виражаються наступними основними показниками:

1. Сумою доходів від реалізації. Вона характеризує загальний розмір доходів, одержаних в процесі реалізації товарів в певному періоді. Використовується для аналізу в динаміці.

2. Рівнем доходів від реалізації. Він визначається як співвідношення доходів від реалізації до суми отриманого валового доходу, виражене у відсотках.

Сума доходів від реалізації залежить від трьох найважливіших чинників:

– рівня цін закупівлі;

– рівня цін реалізації товарів покупцям;

– об'єму реалізації товарів.

Таким чином, найважливіший чинник, що впливає на величину валового доходу – це процес ціноутворення.

Механізм розподілу валового доходу визначається вживаною системою оподаткування. Так, згідно законодавства об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємства є:

 

Об’єкт оподаткування (прибуток із джерелом походження з України та за її межами) = доход звітного періоду – собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та сума інших витрат звітного податкового періоду (4.1)

 

Керуючись Декларацією про прибуток підприємства схему формування чистого прибутку в умовах податкового обліку можна представити таким чином:


(рис. 4.3.).

 

           
     

 


Рис. 4.3. Розподіл валового доходу в умовах оподаткування прибутку.

Економічно обґрунтований розподіл і використання доходів сприяє виконанню прогнозів господарській діяльності, розвитку матеріально-технічної бази, вдосконаленню системи економічного стимулювання, зміцненню фінансової безпеки підприємства. Розподіл повинен забезпечувати раціональне співвідношення між доходом, що спрямовується до бюджету і залишається у розпорядженні підприємств. Доход, що залишається у підприємства, повинен бути достатнім для розширення виробництва і задоволення матеріальної зацікавленості працівників підприємства.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 219 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Оплати праці х Число днів з нарахування до видачі | ПРИКЛАД 1.2. | СУТНІСТЬ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ | БЕЗГОТІВКОВІ Й ГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ | ПРОВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ | ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ГОЛОВНЕ ДЖЕРЕЛО ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ | НАДХОДЖЕННЯ ВІД ФІНАНСОВОЇ ТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ | РОЗРАХУНОК НАДХОДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ ПРЯМИМ І НЕПРЯМИМ МЕТОДОМ | КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ. | ПРИБУТОК – ОСНОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПІДПРИЄМСТВА |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ В УМОВАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ| УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.016 сек.)