Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Прощання

· До побачення!

· Вибачте, мені час (пора).

· На все добре!

· Бувайте здорові!

· Усього найкращого!

· Бувайте!

· Вітайте своїх батьків (від мене).

· Хай Вам щастить!

· Щасливої дороги!

· Сподіваюся, ми незабаром побачимося.

· Бажаю Вам добре провести час!

· До завтра!

· На добраніч!

· Прощавайте!

· Щасливо!

· До зустрічі!

· Передавайте мої найщиріші вітання!

· Бувай, друже!

 

 

ТЕМА 1.3. Вживання великої букви.

Правопис слів з частинами пів-, напів-


Вправа 1. Поясніть написання слів з великої чи малої літери.

Михайло Старицький, Олена Пчілка, Микола Садовський, Марія Заньковецька, Львівський державний університет імені І.Я. Франка, меценат, Одеська автострада, Карпати, Асканія-Нова, київські вулиці, пристань Трипілля, Андріївська церква, Софійський собор, Гончі Пси, Близнята, універмаг „Україна”, річка Почайна, Поштова площа, Пуща-Водиця, станція метро „Золоті ворота”, Донбас, Крим, земля, місяць, Земля, Місяць, Західне Полісся, західний вітер, наукова бібліотека, Центральна наукова бібліотека АН України ім. В.І. Вернадського, конгрес, народи Західної Європи, Південний берег Криму, південь, північний захід, русалка, муза, Ботанічний сад АН України, товариство „Громада”.

Вправа 2. Перепишіть, вставляючи замість крапок велику чи малу літеру; поясніть написання.

..івденний ..теп, ..олинська ..бласть, ..олоті ..орота, ..алекий ..хід, ..ітературний ..узей, ..удинок ..ідпочинку, ..удинок ..рофспілок, ..жгородський ..ніверситет, ..урорти ..акарпаття, ..овоград-..олинський, ..зеро ..вітязь, ..атвіївська ..атока на .ніпрі, ..ніпровські ..ереги, ..ереги ..ніпра, ..иївський ..ержавний ..едагогічний ..нститут імені ..ихайла ..етровича ..рагоманова, ..иєво-..огилянська ..кадемія, ..танція ..етро ..айдан ..езалежності, ..авка, ..уза, ..ептун, ..изель, ..ентген, ..ам’янець-..одільський, ..ахідні ..бласті ..країни.

 

Вправа 3. Замініть, де треба, малу літеру на велику. Поясніть у кожному випадку правило вживання малої та великої літер.

1.(к)обзар, (м)арко (в)овчок, (к)аменяр, (к)арпенко-(к)арий, (р)обінзон, (п)лутоній, (а)хіллес, (ш)евченкіана, (к)вітка-(о)снов’яненко, (а)нтей, (д)емон, (л)ісовик, (п)інчер, (л)иска, (ч)ервона (ш)апочка, (п)антелеймон (к)уліш, (в)асиль (с)имоненко, (о)м, (к)юрі, (ж)учка, (г)нідко, (русалка, (і)васик-(т)елесик.

2.(г)рінченків словник, (ш)евченкові поезії, (п)ушкінські рукописи, (г)ордіїв вузол, (ш)евченківські читання, (а)ндрієві книжки, (б)ертолетова сіль, (п)етрів батіг, (р)ентгенівські промені, (ф)ранківські сонети, (н)обелівська премія, (с)ізіфова праця, (п)отебнянські читання, (г)айморова порожнина, (д)онецький (н)аціональний університет, (ч)ернігівські дівчата, (ф)ранківська кімната, (ф)ільчина грамота.

3. (м)іністерство (ф)інансів (у)країни, (з)ал (з)асідань (в)ерховної (р)ади (у)країни, (м)іністр (о)світи і (н)ауки (у)країни, (ф)утбольний (к)луб «(д)инамо», (д)ень (незалежності (у)країни, (н)ародний (р)ух (у)країни, (національний (б)анк (у)країни, (т)ранснаціональна (р)адикальна (п)артія, (у)країнсько-(к)анадське (с)пільне (п)ідприємство «(к)обза», (м)іністерство (з)акордонних (с)прав (у)країни, (головне (у)правління МВС (у)країни в м. (к)иєві, (с)пілка (о)фіцерів (у)країни, (б)удинок (у)чителя.4. (п)резидент (у)країни, (г)енеральний (п)рокурор (у)країни, (з)аслужений (у)читель, (г)енеральний (конструктор, (п)резидент (ф)ранції, (д)октор (п)едагогічних (н)аук, (ч)лен-(к)ореспондент НАН (у)країни, (г)олова (р)ади (національностей, (г)енерал-(л)ейтенант, (з)аслужений (д)іяч (м)истецтв, (р)ектор (і)нституту, (м)аршал (а)віації, (адмірал (ф)лоту, (п)редставник (п)резидента (у)країни у (луганській (о)бласті, (п)осол США в (у)країні, (с)тарший (н)ауковий (с)півробітник (і)нституту (м)овознавства НАН (у)країни.

 

Вправа 4. Запишіть текст під диктовку; поясніть вживання великої літери.

За сміливість вільних суджень, за новаторство у впровадженні сучасних наукових методів педагогічної практики молодому вченому Василеві Олександровичу Сухомлинському було присвоєно вчений ступінь кандидата педагогічних наук. Так одностайно вирішила наукова рада Київського педагогічного інституту.

Загрузка...

Чи не вперше в історії сільський учитель став кандидатом наук нікуди не виїжджаючи з рідного села. А незабаром Верховна Рада УРСР присвоїла Сухомлинському почесне звання заслуженого вчителя України.

...Вдумливого вчителя-новатора, пропагандиста вчительської майстерності запримітили у Києві і в Москві, і незабаром директора сільської школи Сухомлинського було обрано членом-кореспондентом Академії педагогічних наук СРСР (За І. Цюпою).

 

Вправа 5. Напишіть текст під диктовку. Звірте написане з оригіналом. Поясніть написання слів з великої чи з малої літери.

1. Пустеля Карру ... Вам ця назва не знайома? Не кожному трапиться нагода побувати в Південній Африці, там, де за пустелею Калахарі, за Оранжевою рікою, знаходиться Капська земля.

Якщо пропливти морем до західної частини південного краю континенту, можна побачити високі верхівки гірських хребтів: Столову гору з пласкою, рівною, як стіл, вершиною, а поряд – Чортову та Лев’ячу гори. А праворуч далі – Мис Доброї Надії, який тягнеться від Чорних гір аж до затоки Святої Єлени.

Якщо перейти Слонову річку і перекотитися через досить високі Кедрові гори, то на сході можна побачити плоскогір’я Карру – червоне, мовчазне, дивовижне. Високий вміст заліза у поверхневому піску надає суворого й дикого вигляду цьому краю. Влітку земля пересихає і стає твердою, як добре випалена цеглина.

Серед червонястої пустелі зрідка трапляються чудернацькі дерева, які надають місцевості таємничого вигляду. Якщо підійти ближче до них, то можна пізнати наших знайомих. Високі (до 10 метрів заввишки) рослини з жовтувато-рудими, відносно тонкими стовбурами, зігнутими ніби під вагою великих пучків грубого, покрученого, буцімто роги худоби, сірого листя. Це добре знаний у нас столітник – алое деревоподібне (За С. Приходько).

 

Вправа 6. Правильно розкрийте дужки та перевірте написане за слоником.

(ф)едерація (н)езалежних (п)рофспілок (у)країни, (українська (р)еспубліканська (п)артія, (м)іжнародний (ж)іночий (д)ень, (т)овариство «(у)країна — (ф)ранція», (Васильківський (з)авод (х)олодильників, (к)иївське (а)кціонерне (т)овариство з (в)иробництва (е)кскаваторів, (п)ередноворічний (с)вятковий (я)рмарок, (п)рем’єр-(м)іністр (у)країни, (м)іжрегіональний (і)нститут (у)досконалення (в)чителів.

Вправа 7*. Напишіть твір-мініатюру на одну із запропонованих тем, використовуючи слова з частинами пів-, напів-.

1. Відвернути лихо.

2. Біди ніхто не чека.

3. Приборкувачі вогню.

4. Пожежі могло б не бути.

5. Пароль – „01”.

6. Вогонь буває ворогом.

7. Новорічна ялинка.

 

Вправа 8. Прочитайте речення та поясніть написання слів з частинами пів-, напів-.

1. Напівтемрява і тиша панували в морі.

2. На дошці ще лишився напівстертий дитячий малюнок крейдою.

3. На заході півнеба охопили нерухомі заграви, дощ лив як з відра.

4. Вже півтисячоліття стоїть на Хортиці могутній дуб.

5. Мічурін запрошує кожного із присутніх з’їсти пів’яблука і півабрикоса нових сортів.

6. Було ще рано, пів до восьмої.

Вправа 9. Розкриваючи дужки запишіть у дві колонки слова: 1) які пишуться через дефіс; 2) які пишуться разом або з апострофом.

(Пів) ночі, (пів) ескадрону, (пів) Миргорода, (пів) пляшки, (пів) оберт, (пів) лимона, (пів) Острога, (пів) яблука, (пів) Алушти, (пів) вікна, (пів) Венери, (пів) автомат, (пів) ящика, (пів) груші, (пів) Криму, (пів) парти, (пів) світу, (пів) ялинки, (пів) Антарктики, (пів) острів, (пів) їжака, (пів) Місяця, (пів) Японії, (пів) місяця.

 

Вправа 10*. Запишіть слова згідно з правилом і складіть 5 речень, використавши якомога більше слів із вправи.

Пів/року, пів/Львова, напів/фабрикат, пів/олівця, пів/місяця, пів/яблука, пів/Харкова, пів/Європи, пів/апельсина, пів/Азії, пів/життя, напів/провідник, пів/аркуша, пів/сотні, пів/озера, напів/легальний, напів/освітлений.

 

Вправа 11*. Чи існують в українській мові слова з префіксом полу-?

Вправа 12. Правильно перекладіть українською мовою, запишіть та запам’ятайте:

1) по согласию сторон;

2) подводить итоги;

3) полномочия служебного лица;

4) пожарная безопасность;

5) последствие аварии;

6) пособие по безработице;

7) поступать в распоряжение;

8) предпринимательская деятельность;

9) председатель собрания;

10) при каких обстоятельствах.

Говори правильно!

Правильно Неправильно
· розгортати книжку; · ставитись; · належати; · точніше; · тепер; - відкривати книжку; - відноситись до когось; - відноситись до ряду чогось; - вірніше (вставне слово); - в наш час.

Цікаво знати!

 
 

 


Ці слова різні за походженням і сферою вживання. Слово мобільний має ширше семантичне поле, стільниковий вужче. У значенні „організація та забезпечення радіотелефонного зв’язку” ці слова є синонімами: мобільний телефон стільниковий телефон; мобільний оператор стільниковий оператор; мобільна мережа — стільникова мережа. У всіх інших значеннях ці слова мають різну сферу застосування: мобільна (активна) людина, стільникова (що стосується вулика) будова.

УВАГА! Культура мовлення!


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 429 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Писемне мовлення | Запрошення та прохання | ТЕМА 1.8. Вживання апострофа | Як попросити вибачення | Як це почалося | ТЕМА 1.10. Просте ускладнене речення. | Як висловити здивування | Молитва Господня | ТЕМА 2.3. Документи по особовому складу. Рапорт | Мета та завдання |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ТЕМА 1.2. Правила переносу частин слова.| Звертання

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.012 сек.)