Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Капіталовкладення і реструктуризація основного капіталу, зайнятості та національного продукту

Читайте также:
  1. Аналіз основного рівняння молотильного барабана
  2. Доля основного металла в металле наплавки
  3. Исследование конкурентоспособности организации и основного конкурента
  4. К анализу расположения поля допуска основного отверстия радиального подшипника 6 класса точности
  5. Какие изменения кислотно-основного обмена, уровня кальция и фосфора в биохимическом анализе крови следует ожидать у ребенка?
  6. Кілька спостережень над модифікаціями українського національного міфу в історіографії

 

Капіталовкладення. Найважливішим результатом ринкових економічних перетворень є створення правових та інституційних умов для активізації капіталовкладень. Тільки завдяки великим капіталовкладенням можна досягти структурних змін в економічному потенціялі країни, зайнятості та національному продукті. Капіталовкладення є матеріяльною основою зростання продуктив­ної та ефективної функції праці і капіталу:

В = аF(Т, К).

За існуючого рівня технологій а, кількості праці Т і основного капіталу К обсяг виробництва національного продукту в Україні не може бути вищий, ніж величина В. Він не задовольняє споживчих потреб населенія С, держави Б, чистого експорту ЧЕ та капітальних вкладень К. Зростання виробництва національного про­дукту можливе за збільшення:

- кількість зайнятих на ∆ Т:Т+∆Т

- обсягу основного капіталу на ∆К:К+∆К

- породуктивної функції одногозайнятого на ∆ в: в+∆в=аf(к+∆к)

- обсягу на оборотності оборотного капіталу на ∆О і ∆v:В+∆В=F(О+∆О,v+∆v).

На перших порах Україні потрібно щонайменше 50-60 млрд.дол. США капітальних вкладень для певних зрушень у структурі національного капіталу і зайнятості. Джерелами таких капіталовкладень є:

- внутрішні запозичення у населення та підприємств через продаж облігацій або страхування;

- зовнішні запозичення у міжнародних кредитних установ (МВФ,Світовий Банк Реконструкції і Розвитку. Європейський Банк Реконструкції і Розвитку).

- легалізація тіньових коштів усередині країни та повернення ня у Україну незаконно вивезених і розміщених на таємних рахунках у зарубіжних банках та офшорних зонах коштів.

Передумовою інвестиційної привабливості України для надходження жужоземних капіталів є: створення правової держави, захист природних прав людини,свобода засобів массової інформації, утвердження політичної демократії,інвесиційне забезпечення ринкових перетворень,вільного переміщення праці,капіталів і товарів.,вибору видів діялбності,захисту капіталів і прибутків.Це повинні усвідомити всі політичні сили,уряд населення.

Реструктизація основного капіталу,зайнятости і національного продукту,Оптимізацію структури національної економіки характеризують такі основні параметри:

- обсяг і структура національного продукту,який задовольняє потреби виробництва і населення на певний момент:В* = С + Б + К + ЧЕ

- - обсяг і структура основного капіталу за видамипродукту що до потреб виротва і населення:К = ∑Кіj,де і – виддіяльності; j –вид продукції.

- - кількість і структура зайнятих Т, продуктивна сила яких в = f(k) забезпечує виробництво національного продукту В відповідно до національних потреб: В = Твt.

- Сучасний стан української економіки (а отже,сформована структура основного капіталу і зайнятості) не відповідає потребам національного споживання.Для зміни обсягу і структури національного продукту відповідно до національних потреб необхідна реструктизація основного капіталу і зайнятих в економіці.

Реструктуризація основного капіталу. Сучасний науково-технічний стан української економіки визначається структурою основ­ного капіталу і його здатністю створювати відповідну структу­ру національного продукту. За даними 2007 р., співвідношення виробничого основного капіталу Кв і невиробничого основного капіталу Кн можна подати таким рівнянням:

К = 0,6 Кв + 0,4Кн.

Виробничий основний капітал України перевищує невиробничий основний капітал у 1,5раза

Виробничий основний капітал характеризує значне переважання в українській економіці матеріяльного виробництва над сфе­рою послуг. Таке співвідношення основного капіталу за сферами діяльності свідчить, що продуктивна функція одиниці основного капіталу в = f(к) є низька, тобто віддача одиниці основного капі­талу незначна. Отже, існує додаткова потреба в капіталі у виробничій сфері.

Реструктуризація основного капіталу здійснюеться для зро­стання інтенсивної продуктивної функції виробничого основного капіталу В = Квt, тобто збільшення віддачі одиниці основного капіталу в і створення передумов зростання невиробничого основ­ного капіталу. Того досягають упровадженням новітніх технологій у сферу виробництва товарів і у сферу послуг. Відповідно полити­ка капіталовкладень має забезпечити більший обсяг капіталовкладень у сферу послуг, ніж у сферу виробництва.

Реструктуризація зайнятості. Структура зайнятості в еко­номіці України відображає структуру основного виробничого і невиробничого капіталу. Параметри співвідношення кількості зай­нятих у сфері виробництва товарів Тв і у сфері послуг Тн приблизно такі: Т= 0,52Tв; + 0,48Тн.

Отже, сфера матеріяльного виробництва є капітало і праце містка. Це підтверджує той факт, що продуктивна функція праці і капіталу в економіці переважно екстенсивна, а не інтенсивна. В умовах ринкової конкуренції економічна система з екстенсивною функцією праці і капіталу не може функціонувати ефективно і прибутково.

Реструктуризація національного продукту. Кінцева мета реструктуризації національної економіки — реструктуризація на­ціонального продукту щодо потреб виробництва: забезпечення відшкодування оборотного капіталу та оновлення основного ка­піталу і задоволення потреб населения. Реальний національний продукт, створений у сфері виробництва і сфері послуг в Україні, не відповідає їхнім потребам. Це свідчить про те, що віддача капі­талу у сфері виробництва товарів і у сфері надання послуг відносно однакова:

В = 0,6Вв + 0,4Вн.

Структура ВВП більшою мірою відповідає структурі зайнятості:

аВ = о,49dBв + о,5dBн.

Таке співвідношення ВВП в Україні загалом відповідає струк­турі національного продукту розвинутих країн. Однак структу­ра валового випуску свідчить про велику матеріяльну затратність продукту сфери виробництва через низьку продуктивність праці та основного капіталу.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 237 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Макроекономічна структурна перебудова | Реструктуризація доходів населения | Іпотечний банк (грец. hуроthеке — застава) — банк, який надає кредита під заставу землі та іншого нерухомого майна. | Мікроекономічна структурна перебудова |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Стратегія структурних перетворень| Макроекономічна структурна перебудова

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)