Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Підстави, умови і форми майнової відповідальності за аграрні правопорушення.

Аграрна політика України: поняття, сутність, ознаки та основні напрямки. | Аграрне право у сучасній правовій доктрині України. | Поняття, особливості та предмет аграрного права України. | Принципи аграрного права України. | Поняття, особливості та види джерел аграрного права України. | Конституція України як джерело аграрного права України. | Характеристика, види і юридична природа локальних нормативно-правових актів як джерел аграрного права України. | Загальна характеристика функцій органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері регулювання аграрних відносин в Україні. | Правові форми державної підтримки суб’єктів господарювання у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. | Правове забезпечення продовольчої безпеки України. |


Читайте также:
  1. D) Формирование двух Дельфи – гупп специалистов.
  2. IV. НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ВОИНЫ. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ "ВО-ЕННОГО КОММУНИЗМА".
  3. IX черепной нерв, его ядра, формирование, топография, ветви и области иннервации.
  4. V черепной нерв, его ядра и формирование. II ветвь тройничного нерва, ее топография и области иннервации.
  5. V черепной нерв, его ядра и формирование. III ветвь тройничного нерва, ее формирование, топография и области иннервации.
  6. VII черепной нерв, его ядра, формирование, топография, ветви и области иннервации.
  7. X черепной нерв, его ядра, формирование, топография, ветви и области иннервации.

Майнова відповідальність є обов'язком суб'єкта винного у заподіянні шкоди відшкодувати або компенсувати збитки завдані власником чи законному володільцю майна (ст. 1166 ЦК)

 

Специфічні наслідки заподіяння майнової шкоди можуть бути передбачені у земельному, аграрному, господарському законодавстві.

 

Для настання майнової відповідальності необхідна наявність складу правопорушення, а саме: шкоди; протиправності поведінки суб'єкта шкоди; причинний зв'язок; вина.

 

Форми майнової відповідальності:

1. Відшкодування позадоговірноі майнової шкоди, завданої ФО та ЮО внаслідок неправомірних дій органів держ влади, омс, іх посадових осіб, внаслідок видання незаконних актів та незаконних діянь інших ФО та ЮО, якими заподіюється майнова шкода с/г підприємствам, його членам та учасникам.

Особливості відшкодування збитків в сфері господарювання регулюються главою 25 ГК, яка передбачає що учасник господарських відносин, який порушив установлені вимоги щодо здійснення господарськоі діяльності повинен відшкодувати завдані збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушені. Під збитками розуміються витрати, зроблені управленою стороною, втрата або пошкодження іі майна, а також не одержані нею доходи, які управленою сторона одержала в разі належного здійснення господарськоі діяльності другою стороною. До складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна. Додаткові витрати, а саме: штрафні санкції, вартість додаткових робіт, понесені стороною яка зазнала збитків, неодежаний прибуток.

Особливості відшкодування майнової шкоди с/г продукцією неналежної якості - ЗУ "Про відповідальність за шкоду завдану внаслідок дефекту продукціі"; ЗУ "Про захист прав споживачів"; ЗУ "Про захист прав покупців с/г машин".

 

2. Відшкодування договірної шкоди за невиконання чи неналежне виконання аграрних договорів.3. Відшкодування шкоди заподіяної порушеннями природоохоронного законодавства

4. Відшкодування шкоди заподіяної землевласникам, землекористувачам (ст. 152 ЗК).

 

Від мійнової відповідальності необхідно відрізняти:

1. Компенсацію збитків сг товаровиробникам заподіяні правомірними діями.

2. Відшкодування втрат сг виробництва. Відповідно до ст. 207, 209 втрати сг і лісосг виробництва включають втрати сг угідь, лісових земель та чагарників, а також втрати завданні обмеженням у землекористуванні та погіршенням якості земель. Підлягають втрати: а) сг угідь в наслідок вилучення та викупу для потреб не пов'язаних з сг виробництвом, б) завданні обмеженням прав власників землі, землекористувачів або погіршенням якості угідь внаслідок негативного впливу спричиненого діяльністю громадян фіз та юр осіб, ОМС або держави, а також у зв'язку з виключенням сг угідь із господарського обігу внаслідок встановлення охоронних санітарних і захисних зон. Порядок визначення розміру втрат встановлено ПКМУ від 17.11.97 про затвердження поряд визначення втрат сг та лісосг виробництва які підлягають відшкодуваню.


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 57 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Поняття, види та особливості аграрних правопорушень.| Підстави, умови і форми матеріальної відповідальності за аграрні правопорушення.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)