Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Правові форми державної підтримки суб’єктів господарювання у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції.

Методологічні основи аграрного права України. | Розвиток аграрного права в умовах реформування земельно-аграрних відносин в Україні. | Аграрна політика України: поняття, сутність, ознаки та основні напрямки. | Аграрне право у сучасній правовій доктрині України. | Поняття, особливості та предмет аграрного права України. | Принципи аграрного права України. | Поняття, особливості та види джерел аграрного права України. | Конституція України як джерело аграрного права України. | Характеристика, види і юридична природа локальних нормативно-правових актів як джерел аграрного права України. | Поняття, види та особливості аграрних правопорушень. |


Читайте также:
  1. D) Формирование двух Дельфи – гупп специалистов.
  2. IV. НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ВОИНЫ. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ "ВО-ЕННОГО КОММУНИЗМА".
  3. IX черепной нерв, его ядра, формирование, топография, ветви и области иннервации.
  4. Oslash; Розквіт (30-40). Керівник повинен позитивно змінювати соціальне оточення особистості, змінюватити її статут та сферу реалізації можливостей.
  5. Quot;Підтримка реалізації ініціативи з енергетичної ефективності і навколишнього середовища у Східній Європі".
  6. V черепной нерв, его ядра и формирование. II ветвь тройничного нерва, ее топография и области иннервации.
  7. V черепной нерв, его ядра и формирование. III ветвь тройничного нерва, ее формирование, топография и области иннервации.

В теорії державна підтримка товарного сг виробництва розглядається як врегульована нормами права сукупність організаційних, економічних, правових та інших засобів які надаються державою в особі уповнажених органів за рахунок державних ресурсів або шляхом відмови держави від отримання певних доходів, суб'єктам господарювання, діяльність яких пов'язана з сг виробництвом, з метою забезпечення продовольчої безпеки держави розв'язання соціально-економічних проблем сприяння соціальному розвитку сільських територій.

 

Класифікація видів державної підтримки сг виробництва.

 

За ступенем персоніфікації:

*Адресних характер (стосуються конкретно визначеного суб'єкта господарювання). Приклад, державна підтримка виробників продукції для тваринництва від 24.06.2004 «при плануванні витрат держбюджету кабмін передбачає статтю видатків на надання дотацій виробникам продукції тваринництва з метою недопущення збитковості, суб'єктом є конкурентній виробник тваринної продукції, об'єкт - велика регата худоба, свині, вівці, коні, свійська птиця, кролі, молоко, мед. Постанова Кабміну від 25.08.04 Про затвердження порядку використання коштів передбачених у держбюджеті для надання підтримки фермерським господарствам.

 

Класифікація видів державної підтримки:

1. За ступенем персоніфікації:

- які мають адресний характер (конкретно-визначний суб'єкт, або вид суб'єкта господарювання);

Наприклад, державна підтримка виробників продукціі тваринництва - ст. 15 ЗУ "Про державну підтримку сільського господарства" (адресна): При плануванні витрат державного бюджету на черговий рік Кабінет Міністрів України передбачає статтю видатків на надання дотацій виробникам продукції тваринництва (далі - бюджетної дотації). Суб'єктом є безпосередньо виробник, а об'єктом худоба, свині, вівці, коні, птиця, кролі, молоко, воїна стрижена, кокони тутового шовкопряда, мед натуральний.

+

Постановою КМУ від 25.08.2004 року "Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам"

+

Постанова КМУ від 09.03.2011 року "Про затвердження порядку використання коштів, предбачених у державному бюджеті для підтримки с/г обслуговуючих кооперативів"

 

- загальний характер (поширення на всіх с/г товаровиробників).

ЗУ "Про державну підтримку сільського господарства" - загальна підтримка.

 

2. За періодичністю здійснення заходів державної підтримки:

- заходи державної підтримки товарного с/г виробництва, які мають одноразовий характер (списання податкової заборгованості - ЗУ "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - цукрових заводів, комбінатів за станом на 01.01.1998 року та с/г підприємств за станом на 01.01.1999 року" від 05.02.1999 року).

- Заходи державної підтримки, які мають тимчасовий характер (ЗУ "Про банкрутство" від 30.06.1999 року у прикінцевих положеннях був мораторій на банкрутство с/г підприємств до 01.01.2004 року).

- Заходи, які мають постійний характер (щорічно встановлюються квоти в аграрних вузах для сільської молоді - постанова КМУ від 29.06.1999 року "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості" міністерство аграрної політики щороку вводить квоти для такої молоді).

 

3. За дією в просторі:

- які поширюються на територію всієї України

- які здійснюються в межах певної адміністративно-територіальної одиниці

 

4. За змістом заходів державної підтримки:

- фінансово-правові заходи:

А) ст. 3 ЗУ "Про державну підтримку с/г" встановлено фінансову державну інтервенцію - держава здійснює регулювання гуртових цін окремих видів сільськогосподарської продукції (далі - державне цінове регулювання), встановлюючи мінімальні та максимальні інтервенційні ціни, а також застосовуючи інші заходи, визначені цим Законом, при дотриманні правил антимонопольного законодавства та правил добросовісної конкуренції. Інтервенційна ціна - це гарантований нижній рівень (мінімум) ціни на с/г продукцію. Об'єктами державного цінового регулювання є виключний перелік с/г продукціі: пшениця тверда;пшениця м'яка; зерно суміші пшениці та жита (меслин); кукурудза; ячмінь; жито озиме; жито ярове; горох; гречка; просо; овес; соя; насіння соняшнику; насіння ріпаку; насіння льону; шишки хмелю; цукор-пісок (буряковий); борошно пшеничне; борошно житнє; м'ясо та субпродукти забійних тварин та птиці; молоко сухе; масло вершкове; олія соняшникова. КМУ зважаючи на умови ринку запроваджує державне цінове регулювання для таких об'єктів може встановлюватися гранична торговельна надбавка не вище 20% оптової відпускної ціни виробника. В разі порушення цієї норми, отримана надбавка стягується повністю + штраф у двократному розмірі виручки. В разі якщо мінімальні інтервенцій ні ціни не забезпечують середньостатистичну беззбитковість виробництва, запроваджується додаткова державна підтримка.

Б) Фінансова підтримка суб'єктів господарювання АПК: ст 13 ЗУ "Про державну підтримку с/г" гарантується фінансова підтримка суб'єкта АПК через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів. Здешевлення кредитів здійснюється в режимі кредитної субсидії та полягає у субсидуванні частини плати за використання кредиту. Здійснюється на конкурсних засадах в розмірі не менше як 90% банківських процентів. Компенсація лізингових платежів полягає у частковому відшкодуванні сплачених суб'єктами АПК лізингових платежів за придбані техніку та/або обладнання для АПК на умовах фінансового лізингу. Лізинговий платіж покривається в обсязі 40% вартості предмета лізингу але за певних умов (вітчизняна техніка, обладнання для АПК іноземного виробництва якщо немає вітчизняних аналогів).

 

- в сфері матеріально-технічного забезпечення

- в сфері кадрового забезпечення с/г товаровиробників: квоти в вузах, стажування, тощо.

- В сфері інформаційно- консультативного забезпечення (дорадчі с/г служби - ЗУ "Про державну дорадчу діяльність").

 

Характер дій держави: активний чи пасивний.

 

Пасивний:

Ст. 14 ЗУ "Про держ підтримку с/г" вводиться заборона на застосування будь-яких адмін, кількісних або якісних обмежень при переміщенні аграрної продукціі та продуктів іх переробки на територіі україни. Не підлягають виконанню акти КМУ, цовв, омс, щодо: обмеження законних прав власників с/г продукці на вільне володіння, користування або розпорядження нею; введення будь-яких адмін кількісних або якісних обмежень на безперешкодне та вільне переміщення с/г продукціі по всій територіі України та на експорт; не є дійсними акти, якими нав'язується покупець, посередник, переробник або постачальник сировини, матеріально-технічних ресурсів чи інших товарів; щодо запровадження будь-яких видів адміністративного регулювання цін на с/г продукцію.

 

Збитки, завдані внаслідок вищезазначених дій, підлягають відшкодуванню за рахунок кошторису на утримання органу, що прийняв таке рішення з регресний відшкодуванням таких збитків за раз урок посадової/службової особи, яка видала такий акт (ст. 14.1.3 ЗУ).

 

Пасивна підтримка - ст. 14.2 - заборона дискримінації прав власників с/г продукціі і запроваджено рівні умови вартості електричної та теплової енергії, природного газу, вугілля, води, а також вартість послуг з транспортування с/г продукціі, вартість зберігання, навантаження, перевантаження, перевалки та інших послуг транспортних організацій. Вартість встановлюється на рівні що не перевищує рівень вартості продукціі інших суб'єктів.

 

КМУ встановлює режим цінового регулювання вартості таких послуг як: ветеринарної медицини, хлібної інспекції, карантинноі інспекції, послуги щодо ідентифікації та реєстраціі с/г тварин.

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 358 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Загальна характеристика функцій органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері регулювання аграрних відносин в Україні.| Правове забезпечення продовольчої безпеки України.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.016 сек.)