Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методологічні основи аграрного права України.

Аграрна політика України: поняття, сутність, ознаки та основні напрямки. | Аграрне право у сучасній правовій доктрині України. | Поняття, особливості та предмет аграрного права України. | Принципи аграрного права України. | Поняття, особливості та види джерел аграрного права України. | Конституція України як джерело аграрного права України. | Характеристика, види і юридична природа локальних нормативно-правових актів як джерел аграрного права України. | Загальна характеристика функцій органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері регулювання аграрних відносин в Україні. | Правові форми державної підтримки суб’єктів господарювання у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. | Правове забезпечення продовольчої безпеки України. |


Читайте также:
  1. II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
  2. II. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии
  3. II.Обязанности и права студентов в период прохождения преддипломной практики.
  4. III. Права и обязанности руководителей практики.
  5. III. Права и обязанности сторон
  6. V Права и обязанности органов студенческого самоуправления.
  7. VI. Права

Об’єктивні і суб’єктивні передумови формування аграрного права у правовій системі України.

 

Аграрний комлекс України може витягти з кризи. Аналіз схожих країн.

67,7% від сг буду земель.

Об'єктивними чинниками є:

*Необхідність забезпечення продовольчої безпеки

*створення конкурентно здатної позиції на міжнародному ринку

*Наявність якісних природних умов для виробництва продукції (лісові грунтову водні)

*Сприятливі кліматичні умови для виробництва продукції

 

Суб'єктивні чинник:

*Усвідомлення необхідності формування окремої галузі яка б забезпечила ефективне регулювання цих відносин з урахуванням специфіки

 

 

Методологічні основи аграрного права України.

 

Методологію будь-якої науки формує сукупність категорій на які вона спирається, а також система методів дослідження та алгоритм розв'язання завдань практичної спрямованості.

Методологію аграрного права формують категорії:

*Капітал

*Земля

*Праця

*Знання

 

Капітал це сукупність товарів майна грошових коштів які використовуються для отримання прибутків. Джерело доходу у вигляді засобів виробництва (у вузькому значенні) направлення капіталу в економіку - вкладення або інвестиції.

Маркс «капітал можна створити лише завдяки праця». Потім «капітал можна створити при застосування праці до конкретного об'єкту».

Цим об'єктом виступає земля. Капітал тісно пов'язана з категорією землі.

 

Земля - основне національне багатство Україні. Від способу та методів використання буде залежати кінцевий результат. Для аграрного права має значення верхній шар.

Застосування праці до землі через дозволені доступу є формою суспільного прогресу та залежить від наявних знать як форма існування і систематизації результатів пізнавальної діяльності людини.

Знання - форма існування.

Поєднання категорій дає можливість отримання економічного результату. На ці категорії накладаються правові норми які утворюють аграрне паво як відповідну галузь права.

 

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 117 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Заканчивание скважины| Розвиток аграрного права в умовах реформування земельно-аграрних відносин в Україні.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)