Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розвиток аграрного права в умовах реформування земельно-аграрних відносин в Україні.

Аграрне право у сучасній правовій доктрині України. | Поняття, особливості та предмет аграрного права України. | Принципи аграрного права України. | Поняття, особливості та види джерел аграрного права України. | Конституція України як джерело аграрного права України. | Характеристика, види і юридична природа локальних нормативно-правових актів як джерел аграрного права України. | Загальна характеристика функцій органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері регулювання аграрних відносин в Україні. | Правові форми державної підтримки суб’єктів господарювання у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. | Правове забезпечення продовольчої безпеки України. | Поняття, види та особливості аграрних правопорушень. |


Читайте также:
  1. II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
  2. II. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии
  3. II.Обязанности и права студентов в период прохождения преддипломной практики.
  4. III. Права и обязанности руководителей практики.
  5. III. Права и обязанности сторон
  6. V Права и обязанности органов студенческого самоуправления.
  7. VI. Права

на сьогоднішній день аграрне право є однією з найдинамічніших галузей національної правової системи. Пояснюється інтеграційними процесами (ЄС, вступу в СОТ та вихід нацвиробників на європейський рівень)

Розвиток аграрного законодавства зумовив виникнення нових правових інститутів, що призвело до розширення предмету і системи та виникнення напрямків розвитку.

Представники аналізують такі правові проблеми розвитку аграрного права України:

*Інститут земельної та аграрно реформи

*Інститут захисту прав селянина

*Інститут права власності на землю сг призначення

*Інститут паювання земель сг призначення

*Інститут емфітевзису як альтернативи оренди

*Інститут сг майнової оренди

*Інститут сг кооперації

*Інститут фермерського господарства

*Інститут правового забезпечення соціального розвитку села

*Інститути щодо правового становища приватних аграрних підприємств, агрохолдингів, аграрних акціонерних товариств, особистих селянських господарств, права власності аграрних юридичних осіб, земельних та трудових відносин в цих аграрних юридичних особах

 

Новітні тенденції розвитку аграрного права пов'язані із адаптацією аграрного законодавства до ЄС, екологізм цією аграрного виробництва, а також необхідністю розвитку соціальної сфери села.


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 120 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Методологічні основи аграрного права України.| Аграрна політика України: поняття, сутність, ознаки та основні напрямки.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)