Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Поняття, види та особливості аграрних правопорушень.

Розвиток аграрного права в умовах реформування земельно-аграрних відносин в Україні. | Аграрна політика України: поняття, сутність, ознаки та основні напрямки. | Аграрне право у сучасній правовій доктрині України. | Поняття, особливості та предмет аграрного права України. | Принципи аграрного права України. | Поняття, особливості та види джерел аграрного права України. | Конституція України як джерело аграрного права України. | Характеристика, види і юридична природа локальних нормативно-правових актів як джерел аграрного права України. | Загальна характеристика функцій органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері регулювання аграрних відносин в Україні. | Правові форми державної підтримки суб’єктів господарювання у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. |


Читайте также:
  1. Аграрна політика України: поняття, сутність, ознаки та основні напрямки.
  2. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості
  3. Аграрні відносини та їх особливості
  4. Акти органів судової влади з питань застосування законодавства у сфері регулювання аграрних відносин в системі джерел аграрного права України.
  5. алицько-Волинське князівство:особливості історичного розвитку.
  6. Біологічні особливості квіток
  7. г) відображає рівень розвитку конкретного виробництва, особливості використовуваних у ньому техніки і технології, виробничі умови та ін.

Широке розуміння аграрно-правової відповідальності - розглядається як гативні наслідки, що покладаються на правопорушника.

 

Вузьке - розглядається через правовідносини із застосування до правопорушника негативних заходів покладення додаткового обов'язку, що виник у зв'язку із вчиненням правопорушення або позбавлення існуючого права.

 

Юридична відповідальність в аграрному праві полягає в встановленні для правопорушника певних негативних наслідків особистого і/або матеріального характеру і служить відновленню особистих і майнових прав.

 

Ст. 92 Конституції виділяє такі види юридичної відповідальності як: кримінальну, адміністративну, дисциплінарну, цивільну. З розвитком доктрини є підстави виділяти інші види юридичної відповідальності: конституційно-правової, аграрно-правової.

 

Під аграрно-правовою відповідальністю прийнято розуміти специфічний вид юридичної відповідальності, який характеризується осоьливими ознаками не властивими для жодного іншого виду юридичної відповідальності.

 

Вперше згадка про колгоспно-правову відповідальність була в роботі М. С. Сахіпова "Проблемы ответственности в колхозном праве".

 

Аграрно-правова відповідальність - це передбачена нормами аграрного законодавства та внутрішніх локальних актів відповідальність членів недержавних с/г підприємств, зокрема ксп, свк, сок та членів фермерського господарства. Хоча за змістом вона і має характер дисциплінарної та матеріальної відповідальності, однак норми трудового права будуть застосовуватися субсидіарно (п. 35 ППВСУ про практику розгляду судами трудових спорів).

 

Юридична відповідальність за аграрні правопорушення - це відповідальність за порушення аграрного законодавства, тобто ЗУ та інших нпа, які регулюють майнові, земельні, трудові, організаційно-управлінські, та інші відносини, пов'язані із здійсненням с/г діяльності. Буде розглядатися як комплексний міжгалузевих правовий інститут, який включає дисциплінарну, адміністративну, майнову, кримінальну відповідальність. (Янчук, Погрібний, Крупка, Світличний).

 

Підстави виникнення юридичної відповідальності:

1. Юридична (наявність правової норми)

2. Фактична (наявність правопорушення)

 

Фактичною підставою є аграрне правопорушення.

Аграрне правопорушення - це протиправне, винне, суспільно шкідливе чи небезпечне діяння, що порушує юридичні приписи, які регулюють внутрішні та зовнішні відносини в сфері с/г виробництва та пов'язаних сферах діяльності.

 

Аграрне правопорушення складається з елементів: суб'єкт, об'єкт, суб'єктивна та об'єктивна сторона.

 

Суб'єкти:

1. ФО наділені аграрною правосубєктністю. Це працівники, члени, посадові особи с/г підприємств усіх організаціно-правових форм, в тому числі фермерських, особистих селянських господарств.

2. ЮО які можуть притягуватиме до господарсько-правової та майнової відповідальності за порушення договірних зобов'язань, несплати податків, недотримання вимог щодо якості продукціі.

 

Суб'єктивна сторона: у формі умислу або необережності.

 

Об'єктом є правовий порядок в сільському господарстві, зокрема законодавчо забезпечений порядок використання с/г угідь, інших природних ресурсів, праці, знань у сфері виробництва, переробки с/г продукціі, охорони ґрунтів.

 

Об'єктивна сторона: вчинені шляхом як діі, так і бездіяльності.


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 305 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Правове забезпечення продовольчої безпеки України.| Підстави, умови і форми майнової відповідальності за аграрні правопорушення.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)