Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Поняття, особливості та види джерел аграрного права України.

Методологічні основи аграрного права України. | Розвиток аграрного права в умовах реформування земельно-аграрних відносин в Україні. | Аграрна політика України: поняття, сутність, ознаки та основні напрямки. | Аграрне право у сучасній правовій доктрині України. | Поняття, особливості та предмет аграрного права України. | Характеристика, види і юридична природа локальних нормативно-правових актів як джерел аграрного права України. | Загальна характеристика функцій органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері регулювання аграрних відносин в Україні. | Правові форми державної підтримки суб’єктів господарювання у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. | Правове забезпечення продовольчої безпеки України. | Поняття, види та особливості аграрних правопорушень. |


Читайте также:
  1. CПИCОК ВИКОРИCТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  2. I. Джерела
  3. II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
  4. II. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии
  5. II.Обязанности и права студентов в период прохождения преддипломной практики.
  6. III. Права и обязанности руководителей практики.
  7. III. Права и обязанности сторон

Необхідність у самостійному пр регулюванні агр відносин обумовлена як особливостями процесу сг виробництва, так і особливим значенням вказаної продукції для гарантування внутрішньої та зовнішньої продовольчої безпеки України.

 

Джерела ап містять ап норми, що регул відносини в сфері виробництва, переробки та реалізації сг продукції суб'єктами агробізнесу, а також відносини в сфері забезпечення ефективного сг виробництва (матеріально-технічного забезпечення, держ підтримки сг товаровиробників, соціального розвитку села і сг дорадництва тощо). Розвиток агр законодавства протягом останніх 20 років свідчить про наявність тенденцій: уніфікація правового становища суб'єктів агр господарювання; диференціація і ускладнення пр регулювання виробництва окремих видів сг продукціі.

 

Види джерел:

1. Право законодавця (нпа);

2. Право народу (звичаї);

3. Право суду (прецеденти).

 

Провідне місце займають нпа.

 

Особливості джерел ап:

- Відсутність єдиного кодифікованого нпа;

- Поширена практика формування пр бази із залученням профільних асоціацій шляхом створення спільних робочих груп;

- Використання пр норм інших галузей права для врегулювання агр правовідносин;

- Питома вага підзаконних нпа;

- Нестабільність, що пояснюється значно переважаючими за темпами виникнення і розвитку динамізму аграрних відносин над своєчасністю закріплення, а також недостатній рівень законотворчої діяльності;

- Першочергова необхідність узгодження саме аграрного законодавства до системи європейського права у звязку із вступом України до СОТ та переспективи виходу на євроринок саме сг продукціі.

 

Правовий звичай в істор аспекті був первісним джерелом права, яке в процесі розвитку поступово змінюється законом. На сьогодні він має залишковий характер і локальне застосування. В той же час пр звичай може бути джерелом ап за таких умов: загальнообов'язковість та визнання усім населенням відповідного населеного пункту або його більшістю; існування звичаю протягом значного проміжку часу; наслідком порушення ап звичаю буде настання відповідальності; звичай не повинен суперечити актам чинного законодавства.


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 61 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Принципи аграрного права України.| Конституція України як джерело аграрного права України.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)