Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Пәннің оқытылуы бойынша әдістемелік ұсыныстар

Күндізгі бөлімнің жұмыс оқу жоспары | Пәннің оқу бағдарламасы – SYLLABUS | Пәннің оқу-әдістемелік картасымен қамтамасыз етілуі | Тақырып. Кіріспе лекция. Кәсіби дипломатиядағы мәселелер | Тақырып. «Ескі» және «жаңа» дипломатия: конференция дипломатиясы, арнайы миссиялар, сауда және экономикалық дипломатия, дипломатия және барлау | Тақырып. Дипломатиялық байланыстар | Тақырып. Дипломатиялық корпус: дипломатиялық корпуспен байланыс, дипломатиялық корпустың өмірі, дипломаттың қабілеті | Тақырып. Дипломатиялық корпус: американдық және ағылшын дипломаттар | Тақырып. Дипломатиялық құжаттар және дипломатиялық тіл | Тақырып. Қазіргі кездегі дипломатиядағы жаңашылдықтар |


Читайте также:
  1. C) бiрқалыптылық нормалары бойынша
  2. D) заң бойынша бір, бірнеше немесе барлық мұрагерлерді
  3. АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ (ЕРЕКШЕ БӨЛІМІ) пәні бойынша емтихан сұрақтары
  4. Азіргі дипломатия мәселелері» пәні бойынша емтихан сұрақтарының тізімі
  5. Азіргі дипломатия мәселелері» пәні бойынша тест сұрақтары
  6. В) мүлікті басқару бойынша сай емес әрекеттермен келтірілген залалдарға өз мүлкімен жауап береді
  7. Денсаулық жағдайы бойынша басқа жұмысқа уақытша ауыстыру мерзімі -бір ай

«Қазіргі дипломатия мәселелері» курсын оқу барысында қарастырылатын мәселелер өзара байланысқан пәндердің торабында жататын болғандықтан халықаралық қатынастар тарихы, Қазақстан Республикасы мен басқа да елдердің сыртқы саясаты, халықаралық экономикалық қатынастар, дипломатия тарихы, халықаралық қатынастардың өзекті мәселелері т.с.с. оларды әр түрлі қырынан талдауға болады.

Курстың мазмұнын игеру үшін студенттердің теориялық және фактографиялық мәліметтерді білуі қажет, оның негізінде қазіргі дипломатия тарихында болып жатқан жаңалықтар мен өзгерістерді бақылауға, оларға баға беруге және жалпы меңгеруге болады.

Семинар сабақтарында студенттер лекцияда тыңдаған қазіргі дипломатиядағы негізгі өзекті мәселелерге арналған деректік материалдармен бекітуі тиіс. Сол сияқты кейбір деректік материалдарға анализ жасау барысында студенттер болашақ кәсіби маман ретінде сыни тұрғыдан қарастырып, оларға дұрыс баға берулері қажет.

Слайд-презентация әзірлеу үшін тақырыпқа қажетті материалдарды алдын ала іріктеп оларды бір жүйеге келтіру керек. Ол үшін «сұрақтың негізгі мақсаты қандай, мазмұнын қалай ашуға болады және мәні неде?» деген мәселелерге көңіл бөлген жөн.

Негізгі терминдер мен анықтамалар мүмкіндігінше тілдік түпнұсқалығын сақтау қажет.

Жазба жұмыстарды орындау барысында ұсынылған әдебиеттер және одан тыс қосымша материалдармен дұрыс жұмыс істей білу керек.

Аналитикалық тапсырмаларды орындау барысында барынша дұрыс сараптама берген жөн. Болжау жасаған кезде де мұқият болу керек. Тапсырмалардың мұндай түрін орындау барысында контент-анализ, ивент-анализ, болжау жасау, сыни тұрғыдан қарау әдістерін кеңінен қолданған дұрыс.

Конспект жазуда сұрақтарға байланысты нақты жауап беру қажет.

Ауызша орындайтын тапсырмаларда студенттер нақты материалдармен бірге логикаға жүгінулері керек.

Курстық жобалардың (жұмыстардың), зертханалық жұмыстар, есептік - графикалық, әдістемелік ұсыныстар және типтік есебі бойынша нұсқаулар

Пән бойынша курстық жұмыс қарастырылмаған.


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 511 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Семинарлық (практикалық) сабақтар жоспары| Тақырып. Қазіргі кездегі дипломатиядағы жаңалықтар

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)