Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Задача 4. М-ко В. і О. та А-ко СЧитайте также:
  1. VI. Общая задача чистого разума
  2. В.13. Задача Коши для уравнения колебания струны. Формула Даламбера.
  3. Введите перечень работ, установите длительность и связи между задачами
  4. Введите перечень работ, установите длительность и связи между задачами
  5. Героическая задача: путешествие в подземный мир
  6. Глава 2 Что такое кармическая задача?
  7. Глава 56 Сложная, но разрешимая задача

М-ко В. і О. та А-ко С. є власниками ½ частини будинку, з якого 1/3 будинку належала М-ко і 1/6 – А-ко. Порядок користування житловими приміщеннями був сторонами визначений.

В листопаді 2010 р. А-ко заключила з Ш-вою договір купівлі–продажу частини будинку, що їй належала. М-ко звернулися до суду з позовом про визнання договору недійсним. Рішенням районного суду позовні вимоги М-ко задоволені, договір купівлі-продажу 1/6 частини будинку визнано недійсним з переводом прав і обов’язків покупців на М-ко, з А-ко на користь М-ко стягнуто 1340 грн. на ремонт даху її частини будинку.

А-ко подала апеляційну скаргу на рішення суду, вказавши наступне. 2 вересня 2010 р. вона через приватного нотаріуса повідомила М-ко про намір продати свою частину будинку за 115 000 грн. з пропозицією протягом місяця з дня повідомлення дати згоду на придбання частини будинку чи відмовитись від нього. М-ко направили у цю ж державну нотаріальну контору 27 вересня 2010 р. заяву, в якій зазначили, що заперечують проти продажу А-ко частини будинку сторонній особі, так як такий продаж зачіпає їх інтереси, бо при визначенні порядку користування жилими приміщеннями на долю А-ко припало 2,6 кв. м жилої площі, що відноситься до їх частки.

Дайте правову характеристику справи. Чи мало місце порушення права привілеєвої купівлі? Який порядок встановлено чинним законодавством щодо відчуження частки у спільній власності на житло? Чи є правомірним стягнення коштів з А-ко на ремонт даху?

Завдання для самостійної роботи студентів

Питання для самостійного опрацювання для денної форми навчання:

1.Адміністративна відповідальність за правопорушення у житловій сфері

2.Кримінальна відповідальність за злочини у житловій сфері

3.Цивільно-правова відповідальність за правопорушення у житловій сфері

4.Підвідомчість розгляду і вирішення житлових спорів

Питання для самостійного опрацювання для заочної форми навчання:

1.Захист житлових прав та інтересів нотаріусом2.Самозахист житлових прав та інтересів

3.Захист житлових прав органами державної влади та місцевого самоврядування

4.Захист житлових прав та інтересів судом

5.Правові особливості притягнення до кримінальної, адміністративної, цивільної відповідальності.

 

Проблемні питання:

1. Захист житлових прав та інтересів окремих категорій громадян: дітей, недієздатних громадян та громадян, дієздатність яких обмежена, соціально незахищених громадян, безпритульних тощо.

2. Дотримання добросусідських відносин між власниками та користувачами житла.

Зміст (опис) задач, завдань та кейсів Рекомендований час (години)
Обов’язкові завдання для денної форми навчання:
1.Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями 2,5
2. Розв’яжіть задачі № 1,2 1,5
Обов’язкові завдання для заочної форми навчання:
1.Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями
2.Розв’яжіть задачі № 3,4
Додаткові завдання:
1.Виділіть особливості договірної і позадоговірної відповідальності у житловій сфері
2.Складіть перелік санітарно-епідеміологічних, будівельних, протипожежних, екологічних норм і правил, за недотримання яких у житловій сфері передбачена відповідальність.
     

Рекомендована література: [1,2,51-54,56-62,64-65,75]

 

Рекомендована тематика рефератів

1.Конституційне право громадян на житло

2.Житлова реформа в Україні: правове регулювання

3.Основні напрями державної житлової політики в Україні

4.Правова характеристика житлового фонду України

5.Правові форми користування житлом

6.Особливості правового режиму службових житлових приміщень та інших спеціалізованих житлових приміщень

7.Права громадян-мешканців гуртожитків

8.Порівняльна характеристика договорів найму і позички житла

9. Договір найму соціального житла

10. Порівняльна характеристика договору найму житла за ЦК України та ЖК

11. Договір піднайму жилого приміщення, його правові особливості.

12. Здійснення громадянами права власності на житло.

13. Особливості і основні способи відчуження житлових об’єктів

14. Право власності на об’єкти загального користування в багатоквартирних будинках

15. Управління житловим фондом, забезпечення його схоронності та ремонту

16. Правове регулювання кредитування житлового будівництва

17. Порівняльна характеристика ЖК УРСР та законопроекту ЖК України

18. Правове забезпечення приватизації житлового фонду

19. Іпотечне кредитування в житловій сфері

20. Захист житлових прав дітей в Україні

21. Спадкування житла в Україні

22. Переобладнання та перепланування житла

23. Захист житлових прав громадян та юридичних осіб.

24.Відповідальність за порушення житлового законодавства

25. Житлові правовідносини за законодавством іноземних держав.

Рекомендована тематика та форми науково-дослідної роботи студентів

 

1.Конституційне право громадян на житло (тези доповіді на конференцію)

2.Правові засади страхування житла (наукова стаття)

3.Житлове забезпечення державних службовців (доповідь для виступу на науковому семінарі)

4.Право на житло молоді за законодавством України (наукова стаття)

5.Правові особливості переобладнання та перепланування житла (доповідь для виступу на науковому семінарі)

6.Особливості звернення стягнення на житло, передане в іпотеку (тези доповіді на конференцію)

7.Основні тенденції розвитку житлового права (доповідь для виступу на науковому семінарі)

8.Житлові права і пільги громадян в Україні (тези доповіді на конференцію)

9.Соціальні гарантії при оплаті житла та комунальних послуг (наукова стаття)

10.Вирішення житлових спорів у позасудовому порядку (доповідь для виступу на науковому семінарі)

4.3. ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

4.3.1. Поточний та підсумковий контроль

Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних (семінарських) занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного завдання.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після закінчення вивчення дисципліни (семестровий контроль) або відокремлених за робочим навчальним планом модулів.

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного контролю:

· Практичні, ситуативні, рольові завдання, ділова гра.

· Індивідуальні письмові контрольні завдання.

· Реферати (обзорні, тематичні, предметні).

· Ініціативні доповіді студентів з питання, яке окремо досліджується.

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми модульного (проміжного) контролю:

· Практичні, ситуативні завдання.

· Індивідуальні письмові контрольні завдання.

· Реферати (обзорні, тематичні, предметні).

· Ініціативні доповіді студентів з питання, яке окремо досліджується.

Під час вивчення даної дисципліни використовується така форма семестрового контролю: залік.

Для контролю знань студентів використовується тестовий контроль у вигляді тестів підсумкового контролю.

4.3.1.1. Тестові завдання

Для контролю знань студентів з дисципліни розроблено та затверджено у встановленому порядку тестові завдання для тесту «Житлове право України» з навчальної дисципліни «Житлове право України

У тестових завданнях використовуються такі запитання:

1.Процедура реєстрації фізичних осіб за місцем проживання.

2.Що є місцем проживання фізичної особи?

3.Що є місцем проживання фізичної особи віком від 10 до 14 років?

4.Як соціально незахищені особи забезпечуються житлом?

5.З якого моменту виникає право власності на нерухоме майно?

6.Які відносини регулює житлове законодавство України ?

7.Що таке житлове право?

8.Що є житлом?

9.Який склад житлового фонду?

10.Як поділяється за призначенням житловий фонд?

11.Що не входить до складу житлового фонду?

12.Який суб’єкт не здійснює управління житловим фондом?

13.Центральний орган виконавчої влади у сфері житлово-комунального господарства.

14.Ким вноситься пропозиція про визнання житла непридатним для проживання?

15.Ким здійснюється квартирний облік громадян?

16.Випадки, у яких громадяни знімаються з квартирного обліку

17.Строк зберігання облікової справи громадянина, прийнятого на квартирний облік

18.Особи, яким надається житло позачергово

19.Особи, яким житло надається першочергово

20.Надання додаткової жилої площі

21.Правила розподілу житла

22.Яка норма жилої площі в Україні?

23.Що є предметом договору найму соціального житла?

24.Який розмір плати за договором найму соціального житла?

25.Хто може бути сторонами за договором оренди житла з викупом?

26.Підстави визнання громадян потребуючими поліпшення житлових умов

27.Чинність ордеру на житло

28.Заключення договору найму житла у державному і комунальному житловому фонді

29.Особи, які не можуть бути наймачами за договором найму житла державної та комунальної власності

30.Збереження житла за тимчасово відсутніми наймачами

31.Що забороняється наймачу житла?

32.Випадки отримання дозволу наймодавця для вчинення дій

33.Відповідальність за зобов’язаннями, що випливають з договору найму житла

34.Коли не допускається обмін жилими приміщеннями ?

35.Коли тимчасові мешканці виселяються із житла?

36.З якого моменту житло набуває статусу службового?

37.Що потрібно працівнику для одержання службового житла?

38.Що є підставою для вселення в службове житло?

39.Права наймача службового житла

40.Дозвіл на розміщення гуртожитків

41.Який момент виникнення права власності на житло?

42.Чи має право власник житла, яке підлягає викупу для суспільних потреб, на його відчуження?

43.Які ознаки міни житла?

44.На який строк укладається договір найму житла державної або комунальної власності?

45.Види житла, що приватизації не підлягають.

46.Умови безоплатної передачі громадянам квартир (будинків)

47.Як здійснюється оплата вартості у розстрочку приватизованого житла

48.Як можуть використовуватись житлові чеки?

49.Що таке приватизація житла

50.Розмір платежів пенсіонерів у період погашення реструктуризованої заборгованості

51.Коли субсидія для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг не призначається

52.Правові наслідки зайняття житла опікуном з корисливою метою на шкоду підопічному

53.Які засоби відносяться до зобов’язально-правових засобів захисту права на житло?

54.Які засоби відносяться до речово-правових засобів захисту права на житло?

55.За які діяння у житловій сфері передбачена кримінальна відповідальність?

56. Які органи уповноважені вирішувати житлові спори?

57. Дайте визначення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

58. Хто може бути суб’єктом права власності прибудинковою територією багатоквартирного будинку?

59. Який момент виникнення права власності на житло в будинках ЖБК?

60. Що таке самозахист житлових прав?

4.3.1.2 Контрольні завдання для проведення підсумкового контролю

Теоретичні проблемні питання для заліку

1. Право на житло за чинним законодавством

2. Державна житлова політика та її основні напрями

3. Предмет регулювання житлового права

4. Поняття житлового права і його місце в системі права

5. Житлові правовідносини та їх характеристика

6. Основні принципи житлового права

7. Методи правового регулювання в житловому праві

8. Функції житлового права

9. Джерела житлового права

10. Житловий кодекс як джерело житлового права

11. Загальна характеристика суб'єктів житлового права

12. Громадяни як суб'єкти житлового права

13. Органи загальної компетенції як суб'єкти житлового права

14. Власник житла як суб'єкт житлового права

15. Юридична особа як суб'єкт житлових відносин

16. Державні органи виконавчої влади як суб'єкти житлового права

17. Спеціальні органи управління у житловій сфері

18. Профспілки та їх об'єднання як суб'єкти житлового права

19. Об'єднання співвласників багатоквартирного жилого будинку як суб'єкти житлового права

20. Доступне житло: загальна характеристика

21. Органи самоорганізації населення як суб'єкти житлового права

22. Житлові права та обов'язки громадян

23. Поняття та загальна характеристика житлового фонду України.

24. Класифікація житлового фонду за формами власності

25. Поняття житла та його ознаки

26. Види житлових фондів за призначенням

27. Порядок та умови передачі житлового фонду у комунальну власність.

28. Непридатність жилих будинків для проживання

29. Правове регулювання та особливості управління житловим фондом

30. Особливості забезпечення житлом у житловому фонді соціального призначення

31. Правова характеристика ведення облiку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

32. Підстави визнання громадян такими, які потребують поліпшення житлових умов

33. Підстави зняття громадян, якi потребують поліпшення житлових умов, з квартирного обліку

34. Розподіл і надання жилих приміщень за житловим законодавством України.

35. Підстави та умови прийняття на квартирний облік соціально незахищених громадян

36. Реструктуризація заборгованості з квартирної плати, плати за комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію

37. Правове регулювання пільгового забезпечення житлом громадян

38. Право на житло молоді: правова характеристика

39. Підстави та порядок надання житлової субсидії

40. Правове регулювання житлово-комунальних відносин

41. Квартирна плата і плата за комунальні послуги

42. Оформлення права власності на житло

43. Підстави припинення права власності на житло

44. Підстави набуття права власності на житло

45. Приватизація житла як підстава виникнення права власності на житлове приміщення

46. Користування жилими приміщеннями в будинках (квартирах) приватного житлового фонду: загальна характеристика

47. Договір оренди житла з викупом

48. Права та обов’язки сторін за договором найму житла

49. Піднайом (суборенда) житла

50. Припинення договору найму житла

51. Користування жилими приміщеннями в будинках житлово-будівельних кооперативів

52. Користування жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання

53. Договір найму житла у гуртожитках

54. Підстави та порядок надання службових жилих приміщень

55. Договір найму службового жилого приміщення

56. Виселення з житлових приміщень

57. Договір найму соціального житла: загальна характеристика

58. Житлові спори та їх правова характеристика

59. Види юридичної відповідальності за порушення житлового законодавства

60. Засоби захисту житлових прав

4.3.1.3 Рекомендована тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

Варіант 1

1.Підстави та порядок прийняття на облік соціально незахищених громадян, які потребують поліпшення житлових умов

2.Адміністративна відповідальність за правопорушення у житловій сфері

3. Вирішіть задачу

Задача

У березні 2011 року гр-ни Щ-ва і С-ови звернулися в суд з позовом до К-цької і В-ва про усунення перешкод у перебудові і переплануванні житлового будинку і про визначення порядку експлуатації місць загального користування, посилаючись на те, що рішенням голови державної адміністрації Дарницького р-ну м. Києва затверджений висновок міжвідомчої комісії з питання перепланування і вона дозволена.

Із змісту висновку міжвідомчої комісії зрозуміло, що запропоноване Щ-вою перепланування технічно можливе, не порушує санітарних і протипожежних норм. Однак у висновку комісії не вказано, чи підвищує таке перепланування благоустрій квартир, у тому числі відповідачів. Як вбачається з акту обстеження квартири № 2 будинку помічником санітарного лікаря (вона ж - член міжвідомчої комісії) підхід до квартири № 2 знадвору незручний і погіршує житлові умови через вузький неосвітлений провулок і відсутність під'їзду, облаштування туалетів в обох квартирах замість убиральні на вулиці є неможливим у квартирі №1, так як це буде порушенням санітарних правил.

У свою чергу, К-цька й В-ва звернулися із позовом до суду на рішення державної адміністрації, яка видала дозвіл на перепланування, просили визнати його незаконним і відновити колишній порядок експлуатації місць загального користування.

Який порядок узгодження перебудови, перепланування житлових приміщень і підсобних приміщень? Які умови при цьому враховується? Які дані повинен містити висновок міжвідомчої комісії? Якими нормативними актами ці відносини регулюються?

Варіант 2

1. Суб’єкти управління житловим фондом

2. Кримінальна відповідальність за злочини у житловій сфері

3. Вирішіть задачу

Задача

З. звернулася до відділу субсидій районної державної адміністрації з питанням про призначення їй субсидій для відшкодування втрат на оплату житлово-комунальних послуг. Працівнику відділу вона повідомила, що проживає за договором найму у двокімнатній квартирі загальною площею 54 кв. м разом з матір’ю, яка є непрацюючим пенсіонером, чоловіком, та дитиною віком 2 р., а сама З. знаходиться у декретній відпустці по догляду за нею. Мати отримує пенсію у розмірі 880 грн. на місяць, чоловік зарплату – в середньому 1010 грн. на місяць, сама З. отримує 130 грн. на місяць допомоги по догляду за дитиною. Всі зазначені особи зареєстровані у встановленому порядку в цій квартирі. Засоби обліку газу, води, теплової енергії у квартирі відсутні. Використання електроенергії здійснюється за договором, середньомісячне фактичне споживання електроенергії становить 110 кВт. год. Оплата за послуги становить: утримання будинку та прибуд.території 128 грн., опалення-182 грн., гар. водопостачання – 104 грн. 02 коп, хол. водопостачання -54 грн. 88 коп, електроенергія – 26 грн.80 коп.

Дайте відповідь на наступні питання.

Якими нормативно-правовими актами регулюється порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування втрат на оплату житлово-комунальних послуг? Які особи мають право на її отримання, а які – ні? Які документи необхідні для призначення субсидії? Проведіть розрахунок середньомісячного сукупного доходу і загальний місячний розмір плати за житлово-комунальні послуги та визначте, чи має З. право на субсидію по оплаті житлово-комунальних послуг.

 

Варіант 3

1.Порядок надання житлово-комунальних послуг за законодавством України

2. Цивільно-правова відповідальність за житлові правопорушення

3. Вирішіть задачу

Задача

Адміністрація м. Лубни звернулась з позовом до У. про виселення з належного йому будинку, який підлягає знесенню у зв’язку із вилученням земельної ділянки для будівництва автодорожньої естакади.

У. позов не визнав, посилаючись на те, що його не влаштовує місце розташування земельної ділянки, яка пропонується адміністрацією, і пред’явив зустрічний позов про зобов’язання виділити йому іншу земельну ділянку за його вибором та виплатити грошову компенсацію вартості належного йому житлового будинку.

Яке рішення прийме суд? Які обставини повинен суд враховувати при прийнятті рішення? Які дії повинна чинити адміністрація при вилученні земельної ділянки у власника і виселенні його у зв’язку з цим з належного йому житлового приміщення?

Варіант 4

1. Право громадян на приватизацію житла за законодавством України

2. Вирішення житлових спорів

3. Вирішіть задачу

Задача

Родина В-ко переїхали для тимчасового проживання з м. Севастополя у м. Дніпропетровськ. На період відсутності гр. С. В-ко, який є власником трикімнатної квартири у м. Севастополі, уклав договір найму цієї квартири з С-вим на 2 роки. Через півроку дружина С. В-ко з дочкою вирішили повернутися до м. Севастополя, так як у м. Дніпропетровську у дочки загострились приступи астми.

Однак С-ов відмовився звільнити займане житлове приміщення, мотивуючи це тим, що умови договору він виконує повністю, а строк договору найму ще не закінчився.

Чи правомірні дії С-ва? Які підстави припинення договору найму житла передбачені чинним законодавством? Які права та обов’язки сторін повинні бути передбачені у договорі найму?

 

Варіант 5

1. Житлові права та обов’язки учасників житлових правовідносин

2. Договір найму соціального житла

3. Вирішіть задачу

Задача

Громадянка Сидоренко та громадянин Петренко отримали у спадок по ½ житлового будинку, що складається з 2 неізольованих житлових кімнат, площею 17 і 16,2 кв.м відповідно, передпокою, площею 3 кв.м, санвузла, площею 4 кв.м, та кухнею, площею 9 кв.м, який знаходиться на земельній ділянці, площею 0, 40 га. Вони звернулися із заявами до міської ради з проханням дозволити їм приватизувати кожному окремо земельну ділянку за місцем знаходження житлового будинку, по 0,20 га, мотивуючи тим, що у сімейних відносинах не перебувають і, відповідно, разом проживати в успадкованому житловому будинку не зможуть. Громадянка ж Сидоренко має намір побудувати окремий житловий будинок для проживання.

У задоволенні заяв їм було відмовлено, з посиланням на ст.121 ЗК України, згідно якої у містах встановлено розмір земельної ділянки під будівництво та обслуговування житлового будинку до 0,10 га і запропоновано їм подати заяву на приватизацію земельної ділянки розміром 0,06 га, так як вони є співвласниками одного житлового будинку і їм може бути передана земельна ділянка у спільну власність, а розмір 0,06 га встановлений рішенням міської ради для міста, у зв’язку із програмою ущільнення територій.

Чи правомірна відмова міськради? Які ви можете запропонувати варіанти вирішення справи?

 

4.4. Перелік рекомендованих підручників,

інших методичних та дидактичних матеріалів

Основна література, методичне забезпечення, ресурси

1. Конституція України // ВВР України. – 1996. - № 30. – Ст. 141 (із змінами).

2. Житловий Кодекс Української РСР від 30 червня 1983 р. //Відомості Верховної Ради. - 1963. - №28. - С.573 (з наступними змінами)

3.Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва Закон вiд 25.12.2008 № 800-VI

4.Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків Закон вiд 04.09.2008 № 500-VI

5.Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду Закон вiд 22.12.2006 № 525-V

6.Про житловий фонд соціального призначення Закон вiд 12.01.2006 № 3334-IV

7.Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки Закон, Програма вiд 24.06.2004 № 1869-IV

8.Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 1 липня 2004 року

9.Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19.06.2003 р. № 978-ІУ

10.Про житлово-комунальні послуги: Закон вiд 24.06.2004 № 1875-IV

11.Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва: Закон від 25 грудня 2008 року

12.Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію Закон вiд 20.02.2003 № 554-IV

13.Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку: Закон України від 21 листопада 2001 р.

14.Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" Закон вiд 20.04.2000 № 1674-III

15.Про приватизацію державного житлового фонду Закон вiд 19.06.1992 № 2482-XII

16.Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Гуляка Володимира Олександровича щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 статті 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" Рішення вiд 09.11.2011 № 14-рп/2011

17.Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Власової Ганни Іванівни щодо офіційного тлумачення положення пункту 5 статті 5 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" (справа про безоплатну приватизацію житла) Рішення вiд 10.06.2010 № 15-рп/2010

18.Про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України: Указ Президента України вiд 12.05.2011 № 580/2011

19.Питання управління Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства об'єктами державної власності Розпорядження, Перелік вiд 09.11.2011 № 1114-

20.Про схвалення Концепції розвитку житлової кооперації та запровадження житлових будівельно-ощадних кас в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 17.02.2010 № 243-р

21.Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: Постанова Кабінету Міністрів від 26.10.2011 № 1141

22.Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва (придбання) житла для інвалідів по зору і слуху, які перебувають на квартирному обліку на підприємствах Українського товариства сліпих і Українського товариства глухих Постанова Кабінету Міністрів України вiд 02.11.2011 № 1119

23.Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. N 869

24.Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов : Постанова Кабінету Міністрів України вiд 11.03.2011 № 238
25.Про затвердження Порядку надання житла членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 23.12.2009 № 1385

26.Про затвердження Програми забезпечення житлом працівників залізничного транспорту: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 16.12.2009 № 1364

27.Про затвердження Порядку оренди житла з викупом: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 25.03.2009 № 274

28.Про затвердження Порядку забезпечення громадян доступним житлом: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 11.02.2009 № 140

29.Деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 23.07.2008 № 682

30.Про встановлення тимчасових мінімальних норм забезпечення соціальним житлом: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 19.03.2008 № 219

31.Про затвердження Порядку розрахунку плати за соціальне житло: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 07.02.2007 № 155

32.Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 565

33.Про затвердження Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 20.05.2009 № 529

34.Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж: Наказ Мінрегіонбуду України вiд 24.06.2011 № 91

35.Про затвердження форми подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов: Наказ Мінрегіонбуду України вiд 17.05.2011 № 47

36.Про затвердження Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд: Наказ Мінжитлокомунгоспу вiд 02.02.2009 № 13

37.Про затвердження Інструкції про порядок розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян у Міністерстві з питань житлово-комунального господарства України: Наказ Мінжитлокомунгоспу вiд 28.10.2008 № 320

38.Про затвердження Інструкції про порядок визначення переваги в наданні пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла: Наказ Мінсім'ямолодьспорту України вiд 26.10.2005 № 2488

39.Про визначення вартості ремонту ліфтів, які використовуються на об'єктах житлово-комунального господарства: Наказ Мінбуду України, Держжитлокомунгоспу України вiд 14.06.2005 № 90

40.Про затвердження форм щодо житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання Наказ Держжитлокомунгоспу України вiд 14.05.2004 № 98

41.Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України ( Із змінами): Наказ Мінюста від 03.03.2004 р. № 20/5

42.Про затвердження Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та Типового договору відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя: Наказ Держжитлокомунгоспу України вiд 27.08.2003 № 141

43.Договір найму (оренди) житлового приміщення: Роз'яснення Мін'юсту України вiд 05.01.2011

44.Примірний статут житлово-будівельного кооперативу. Затв. Постановою Ради Міністрів УРСР від ЗО квітня 1985р. //ЗП УРСР. - 1985.- №5.- С.41; 1985.-№11.- С.88; 1988.- №7.- С.34; 1986.- №9.- С.49; 1988.- №1.- С.1; 1989.-№4.-С.17.

45.Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлової площі в Українській РСР: Затв. Постановою Ради Міністрів УРСР від 11 грудня 1984 р. //ЗП УРСР. - 1984. - №12. - С.80; 1986. - №7. - С.34; 1988. -№1.-С.1; 1991.-№3.-С.15.

46.Правила обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу: Затв. Постановою Ради Міністрів УРСР і Укррадпрофа від 5 червня 1985 р. //ЗП УРСР. - 1985. - №6. - С.46; 1986. - №7. - С.34; 1988. - №1. - С.1;

47.Правила бронювання жилих приміщень в УРСР: Затв. Постановою Ради Міністрів УРСР від 9 вересня 1985 р. //ЗП УРСР. - 1985. - №9. - С.74.

48.Положения про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР: Затв. Постановою Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р. //ЗП УРСР. - 1988. - №2. - С.8; 1989. - №3. - С.13; 1989. - №7. - С.42.

49.Примірне положення про гуртожитки: Затв. Постановою Ради Міністрів УРСР від 3 червня 1986 р. //ЗП УРСР. - 1986. - №6. - С.30.

50.Список захворювань, які дають право на надання ізольованої жилої площі: Затв. наказом Міністерства охорони здоров'я від 8 лютого 1985 року ;52, зі змінами від 25 травня 1985 року //Комментарий к Правилам учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставление им жилых помещений в Украинской ССР. - К.: Политиздат Украины, 1989. - С.48-50.

51. Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.10.1991 № 7

52. Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи: Постанова Пленуму Верховного Суду УРСР від 18 вересня 1987 року №9 //Рад. право. - 1987. - №12.

53.Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства : монографія / За ред. П.І. Шевчука. - К. : ВД " Ін Юре ", 2002. - 416 с. - ISBN 966-7752-99-2 : Б. ц.

54.Житлове право України : курс лекцій / М.К. Галянтич, Г.І. Коваленко. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 480 с. - ISBN 966-667-032-1

55.Житлове право: навчально-методичний комплекс дисципліни / І.А. Бірюков. - К. : Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 23 с.

56.Житлове право : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. М. Мудра. - К. : КНЕУ, 2006. - 148 с.

57.Житлове право України: науково-практичний посібник / С.О. Сліпченко, Є.О. Мічурін, О.В. Соболєв. - Х. : Еспада, 2003. - 344 с.

58.Житлове право України: навчальний посібник / М. К. Галянтич. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 528 с.

59.Житлове право України: навчальний посібник / За ред. Є.О. Харитонової. - К. : Істина, 2008. - 160 с.

60. Електронні джерела вільного доступу:

http://portal.rada.gov.ua/rada Офіційний веб-сайт Верховної Ради України

http://www.president.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Президента України

http://www.kmu.gov.ua/control/ Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України

http://www.scourt.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Верховного Суду України

http://www.ccu.gov.ua/uk/index Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України

http://www.arbitr.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Вищого господарського Суду України

http://sc.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ

http://www.court.gov.ua/ Судова влада України

http://www.minregionbud.gov.ua Офіційний веб-сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

www.dabi.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Державної архітектурно-будівельна інспекція України

Додаткові джерела

61.Давиденко Г. И. и др. Конституционное право на жилище.- К.: Политиздат Украины, 1988.

62. Золотарь В.А., Дятлов П.Н. Советсткое жилищное право. - К.: Лыбидь, 1990.

63. Задорожній О.В.Задорожній О.В. Все про житло : Довідник для працівників житлово-комунального господарства/ О.В. Задорожній. -Київ, 2001. -140 с.

64. Галянтич М.К. Житлове законодавство України: стан і шляхи удосконалення: Монографія/ За заг.ред М.К. Галянтича.- К.: КВІЦ, 2006.-564 с.

65. Житлове право України: Навч. Посіб./ За ред. В.С. Гопанчука, Ю.О. Заіки. – К.: Істина, 2003. – 208 с.

66.Мічурін Є.О. Правочини з житлом: Книга перша. Харків: Страйк, 2003. -356 с.

Автореферати дисертацій:

67.Білоцький О.В. Речові права на чуже житло Автореф. дис…канд.юр.наук: 12.00.03.-Київ, 2011

68.Бондар В.Я. Договір найму житла Автореф дис…канд.юр.наук: 12.00.03.- Київ, 2001. – 18 с.

69.Боднар Т.В. Теоретичні проблеми виконання договірних зобов’язань (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис…доктора юр.наук:12.00.03. –Київ - 2005

70.Бородовський С.О. Укладення, зміна та розірвання договору у цивільному праві України Автореф. дис…канд.юр.наук: 12.00.03.- Харків, 2005

71.Воронова О. В. Підстави набуття права власності на житло Автореф. дис…канд.юр.наук: 12.00.03.-Київ, 2005

72.Гончаренко М.Б. Речові права на нерухомість. Автореф дис. к.ю.н. Харків, 1999, 19 с.

73.Демченко О.В. Правовий режим майна в багатоквартирному житловому будинку Автореф. дис…канд.юр.наук: 12.00.03.-Київ, 2011

74.Мирза С.С. Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, Автореф. дис…канд.юр.наук: 12.00.03.-Київ, 2011

75.Тилик Т.М. Припинення житлових правовідносин Автореф. дис…канд.юр.наук: 12.00.03.-Київ,2010

76.Харченко О.С. Підстави припинення права власності Автореф дис…канд.юр.наук: 12.00.03.- Київ, 2007, 20 с.

 

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється за шкалою Університету (0-100, з урахуванням необов’язкових завдань – 120 балів), національною шкалою та шкалою ECTS на підставі нормативних документів Університету.

5.1. Схема нарахування балів з дисципліни

Види та зміст обов’язкових завдань Максимальна оцінка Примітки
Поточний контроль
Індивідуальні виступи на практичному (семінарському) занятті 10-15
доповнення до виступів  
участь в дискусії  
експрес опитування  
тестування (з набору суджень вибрати вірні)  
Розв’язання задач  
Доповідь з актуального питання  
реферат (змістовна письмова робота на задану тему з аналізом літератури та висновками)  
підсумкова контрольна робота  
залік  
разом  

Максимальний бал за виконання необов’язкових завдань – 20.

5.2. Умови нарахування балів

У цьому підрозділі описуються критерії нарахування балів за виконання студентами основних видів обов’язкових завдань.

Індивідуальні виступи на практичному (семінарському) занятті– це навчально-контрольна форма, яка передбачає демонстрацію студентом знання конкретного положення (положень) або пояснення (тлумачення) питання за темою заняття. (на усну відповідь на семінарському занятті відводиться 3-5 хв.)

Оцінювання усної відповіді на практичному (семінарському) занятті:

«20» (оцінка в балах) – студент повно, аргументовано, свідомо відповідає на питання;

«15» (оцінка в балах) – студент в основному повно розкриває теоретичний зміст питання, допускає помилки часткового характеру;

«10» (оцінка в балах) – студент відповідає в основному правильно, але не вміє зв’язати свою відповідь з іншими знаннями з дисципліни та використати їх для розв’язання практичного завдання;

«5» (оцінка в балах) – студент відповідає на питання частково правильно, з багатьма помилками та неточностями, при відповіді активно користується підручними матеріалами (читає з конспекту);

«0» (оцінка в балах) – студент не орієнтується в програмному матеріалі, не виконує практичного завдання, проте може дати часткову відповідь на окремі питання теоретичного характеру.

Участь у дискусії – публічне обговорення суперечливого питання.

Дискусія на семінарському занятті може бути запланованою, передбаченою, або ж виникнути стихійно. Запланована дискусія готується всіма її учасниками – і викладачем, і студентами, методично вимагає чіткого визначення теми дискусії, її активних учасників, очікуваних висновків з питань, що дискутуються. Участь студента у дискусії може бути і спонтанною, що потребує від студента розуміння теми, особливості дискутивної форми досягнення знань, уміння логічно викласти свою думку і толерантно її аргументувати.

Відповідно, ці якості (або їх відсутність) оцінюються викладачем:

«5» (оцінка в балах) – активна участь у дискусії аргументованого характеру, що демонструє високий рівень знань студента з дисципліни;

«3» (оцінка в балах) – участь студента у запланованій дискусії з аргументованим формулюванням власної позиції, яке демонструє обізнаність в темі навчальної дисципліни, що розглядається;

«1» (оцінка в балах) – участь у дискусії, що не підкріплюється аргументами теоретичного характеру, а базується на практичному досвіді студента у конкретній сфері;

Експрес-опитування – спосіб діагностики знань студентів, що дає можливість швидкого контролю знань. Використовується на семінарському занятті як допоміжна форма.

Експрес-опитування включає в себе, як правило, 10 конкретних положень за темою семінарського заняття, на кожне з яких студент має дати одну відповідь. Форма відповіді «+» – («ТАК») – коли положення студент вважає правильним, «-» («НІ») – коли положення хибне.

Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 бала.

Доповідь з актуального питання – це усне повідомлення з питання, що передбачене планом заняття, або завдання для індивідуальної самостійної роботи студента, або проблемними питаннями житлового права (відводиться 3-5 хв.).

При оцінюванні доповіді з актуального питання окрім критеріїв, що застосовуються до оцінки доповіді, береться до уваги:

- логічність викладу матеріалу,

- уміння зацікавити колег-студентів,

- уміння утримувати увагу слухачів.

Оцінювання:

«5» (оцінка в балах) – тема розкрита повністю;

«3» (оцінка в балах) – тема розкрита частково;

«1» (оцінка в балах) – тема розкрита поверхнево.

Тест– коротке стандартне завдання, метод випробування, що застосовується у різних галузях науки для одержання кількісних характеристик певних явищ, у нашому випадку – знань.

Тестова форма контролю рівня підготовки студента до теми семінарського заняття виконує не тільки контрольну, але й навчальну функцію.

Питання тесту є розгорнутими, тобто можуть передбачити не одну правильну відповідь. Тест до семінарського заняття, як правило, включає 10 питань, до яких пропонуються «закриті» відповіді.

Тривалість – не більше 10 хв.

Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 бала.

Вирішення ситуативної задачі передбачає пояснення студентом правовідносин, що описані в завданні, визначення суб’єктів цих правовідносин, їх об’єкту та предмета, прав і обов’язків суб’єктів у правовідносинах, нормативного регулювання конкретних правовідносин, власне, відповіді на поставлене запитання з посиланням на норми чинного законодавства.

Оцінювання ситуативної задачі:

«5» (оцінка в балах) – студент повно, аргументовано, свідомо відповідає на питання;

«4» (оцінка в балах) – студент в основному повно розкриває теоретичний зміст питання, допускає помилки часткового характеру;

«3» (оцінка в балах) – студент відповідає в основному правильно, але не вміє зв’язати свою відповідь з іншими знаннями з дисципліни та використати їх для розв’язання практичного завдання;

«2» (оцінка в балах) – студент відповідає на питання частково правильно, з багатьма помилками та неточностями, при відповіді активно користується підручними матеріалами (читає з конспекту);

«1» (оцінка в балах) – студент не орієнтується в програмному матеріалі, не виконує практичного завдання, проте може дати часткову відповідь на окремі питання теоретичного характеру.

Реферат– доповідь на задану тему, зроблена на основі критичного огляду відповідних джерел інформації (наукових праць, літератури по темі). Реферат виконується на одну з проблемних тем. Повинен містити титульний аркуш, план, вступ, основну частину, висновки та список використаних джерел (не менше 10 найменувань теоретичних джерел).

Оцінювання реферату:

«5» (оцінка в балах) – тема розкрита повно, рівень опрацювання теоретичних та нормативних джерел – високий, висновки самостійні та обґрунтовані, робота оформлена з додержанням встановлених вимог;

«4» (оцінка в балах) – тема розкрита повно, рівень опрацювання теоретичних та нормативних джерел – високий, висновки самостійні та обґрунтовані, робота в основному оформлена з додержанням встановлених вимог, проте є деякі недоліки;

«3» (оцінка в балах) – тема розкрита, рівень опрацювання теоретичних та нормативних джерел – достатній, присутні висновки, робота в основному оформлена з додержанням встановлених вимог, проте є деякі недоліки;

«2» (оцінка в балах) – тема розкрита поверхнево, рівень опрацювання теоретичних та нормативних джерел – недостатній, присутні висновки, що не завжди мають ознаки самостійності, робота в основному оформлена з додержанням встановлених вимог, проте є деякі недоліки;

«1» (оцінка в балах) – тема розкрита частково, рівень опрацювання теоретичних та нормативних джерел – низький, виклад роботи є копіюванням теоретичних положень підручників, відсутні висновки, робота в основному оформлена з додержанням встановлених вимог, проте є деякі недоліки.

 

5.3. Критерії підсумкового оцінювання

Проміжок за шкалою Університету Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою
90 та вище Відмінно (A) Відмінно
80–89 Дуже добре (B) Добре
70–79 Добре (C)
60–69 Задовільно (D) Задовільно
50–59 Достатньо (E)
25–49 Незадовільно (FX) Незадовільно
1–24 Неприйнятно (F)

6. КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ККР) ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

Комплексна контрольна робота (ККР) формується з числа запитань, проблемних питань, задач, завдань та кейсів, які виконувались під час аудиторних занять, самостійної роботи або призначені для проведення контрольних заходів.

Варіант 1

1.Дайте характеристику житлового фонду спеціального призначення

2. Договір піднайму житла державної або комунальної форми власності

3. Вирішіть задачу

Задача

При вирішенні судами спорів про укладенність договору найму житла мало місце різне застосовування норм матеріального права, зокрема, в одних випадках, визнаючи договір найму житла укладеним при відсутності його державної реєстрації, суди обґрунтовували свою позицію посиланням на норми цивільного законодавства, зокрема, на ст. 811 ЦК України, якою передбачено укладення договору найму житла у письмовій формі з обов’язковістю державної реєстрації у порядку, визначеному законом, лише договору оренди житла з викупом, в інших випадках суди визнавали договори найму житла неукладеними у зв’язку із недотриманням положень ст.158 ЖК УРСР, згідно якої договір найму жилого приміщення укладається між власником будинку (квартири) і наймачем у письмовій формі з наступною реєстрацією у виконавчому комітеті місцевої Ради народних депутатів або в органі управління, що ним утворюється.

Які правовідносини виникли? Які критерії розмежування галузевої належності норм, що застосовуються до договору найму житла? Яка юридична сила нормативно-правових актів, прийнятих в період знаходження України у складі СРСР, що зберігають чинність? Здійсніть аналіз чинного законодавства, яке регулює відносини державної реєстрації договору найму житла.

Варіант 2

1. Дайте характеристику житлового фонду соціального призначення

2. Договір найму соціального житла

3. Вирішіть задачу

Задача

У 2006 р. над малолітньою Д. у зв’язку із загибеллю батьків було встановлено опіку. Опікуном призначено рідну тітку Д. - гр-ку Ж., яка на час виконання опікунських повноважень поселилася в приватизовану двокімнатну квартиру Д.

У 2010 р. гр-ка Ж. здала у піднайом кімнату у квартирі, а сама поселилася з Д. в іншій. Договір піднайму у встановленому порядку не оформлявся. У цьому ж році до районного відділу опіки і піклування звернулась сусідка Д., гр-ка П., яка повідомила, що піднаймач Д. зловживав спиртними напоями, часто разом з Ж., яка у зв’язку з цим не приділяла своїм обов’язкам належної уваги.

Дайте правову характеристику ситуації. Чи мало місце зловживання опікунськими правами? Чи буде гр-ка Ж. притягнута до відповідальності? Які права та обов’язки опікуна встановлено чинним законодавством стосовно житлової площі підопічного? Які положення передбачені чинним законодавством щодо захисту житлових прав дитини, позбавленої батьківського піклування?

Варіант 3

1. Поняття та види житла за законодавством України

2. Підстави та порядок приватизації житла

3.Вирішіть задачу

Задача

Гр. К разом із сім’єю (дружина та малолітня дитина) проживають в однокімнатній квартирі загальною площею 34 кв.м, житловою-15 кв.м. Він звернувся до міськради із заявою про прийняття його на соціальний квартирний облік, як такого, що потребує поліпшення житлових умов. До заяви ним було додано довідку про місце проживання та склад сім'ї, копії паспортів та свідоцтва про народження дитини, копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера гр.К та його дружині, довідки про доходи гр.К та його дружини за попередній рік, згідно яких загальний дохід гр. К у 2010 р. склав 13800 грн., його дружини - 8000 грн. Ним також було надано відомості про наявність у них із дружиною на праві власності легкового автомобіля Chevrolet Aveo 2005 року випуску та земельної ділянки розміром 0, 10 га цільового призначення – для ведення садівництва. У прийнятті на квартирний облік гр.К. було відмовлено, на підставі подання ним документів, що не підтверджують можливість визнання у встановленому порядку його таким, що потребує надання соціального житла.

Якими нормативно-правовими актами регулюються порядок та підстави прийняття соціально незахищених громадян на квартирний облік? Як обчислюється вартість майна та розмір середньомісячного сукупного доходу громадян для вирішення питання про наявність у них права на прийняття на квартирний облік? Вирішіть справу.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 84 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.092 сек.)