Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Задача 5.Читайте также:
  1. VI. Общая задача чистого разума
  2. В.13. Задача Коши для уравнения колебания струны. Формула Даламбера.
  3. Введите перечень работ, установите длительность и связи между задачами
  4. Введите перечень работ, установите длительность и связи между задачами
  5. Героическая задача: путешествие в подземный мир
  6. Глава 2 Что такое кармическая задача?
  7. Глава 56 Сложная, но разрешимая задача
Гр.Сидоренко є наймачем соціального житла - двокімнатної квартири загальною площею 56 кв.м. Разом із ним проживають його дружина та двоє малолітніх дітей. ЖЕО, яка здійснює утримання та обслуговування житлового будинку, в якому проживає гр. Сидоренко, підвищила плату за утримання житлових будинків та прибудинкових територій, мотивуючи це рішенням міськради про підвищення тарифів на відповідні послуги та необхідністю проведення ремонтних робіт у будинку. Гр. Сидоренко, не погоджуючись з такими діями ЖЕО, відмовився платити за підвищеними тарифами, оскільки це питання не врегульовано договором найму соціального житла, тарифи перевищуватимуть 20% сукупного доходу його сім’ї, що суперечить ст.28 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», займана ним квартира є соціальним житлом, а тому він не зобов’язаний нести витрати у зв’язку із проведенням ремонту будинку. Окрім того він вимагав надання йому інформації про економічне обґрунтування такого рівня цін. Якими нормативно-правовими актами регулюється питання встановлення плати за найом соціального житла? Як це питання має бути визначено у договорі найму житла? Який порядок зміни тарифів на житлово-комунальні послуги? Які правові наслідки невиконання чи неналежного виконання умов договору про плату за найом житла? Здійсніть правовий аналіз ситуації.

Завдання для самостійної роботи студентів

Питання для самостійного опрацювання для денної форми навчання:

1. Які вимоги до форми договору найму житла?

2.Які вимоги до зміни договору найму житла?

3. Які ви знаєте права та обов'язки сторін договору найму житла?

4. Дайте визначення «член сім'ї наймача». Які його права та обов'язки?

5. Які умови і порядок обміну житлового приміщення?

6. Який порядок збереження житлового приміщення за тимчасово відсутніми громадянами?

Питання для самостійного опрацювання для заочної форми навчання:

1. Які істотні умови договору найму житла?

2. Які права та обов’язки сторін за договором найму житла державної та комунальної власності, а які – у сторін такого договору щодо житла приватної власності?

3. Які умови та порядок розірвання договору найму соціального житла?

4. Хто такі тимчасові мешканці і які у них права та обов’язки? Бронювання житлового приміщення.

5. Які особливості договору піднайму житла?

6. Які підстави і правові наслідки припинення договору найму житла?

7. Який порядок, підстави та умови виселення з жилого приміщення у разі припинення (розірвання) договору найму житла?

Проблемні питання:

1.Співвідношення норм цивільного і житлового законодавства щодо відносин найму житла.

2.Відсутність належного правового врегулювання відносин найму житла спеціального призначення.

Зміст (опис) задач, завдань та кейсів Рекомендований час (години)
Обов’язкові завдання для денної форми навчання:  
1.Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями 2,5
2.Розв’яжіть задачі №1,3,5 2,5
Обов’язкові завдання для заочної форми навчання:  
1.Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями  
2.Здійсніть порівняльну характеристику договору найму житла за ЦК України та ЖК УРСР   0,5
3.Виділіть нормативно-правові акти, що регулюють різновиди договору найму (оренди) житла 0,5
4.Розв’яжіть задачі №2,4  
Додаткові завдання:
1.Складіть договір найму житла
2.Випишіть особливості договору найму службового житла, соціального житла, кімнат у гуртожитках, житлі для тимчасового проживання
     

Рекомендована література: [2,3,6,27,31,40,43,49,54,56-59,61,64-65,68,70]

 

Тема 5. Право власності на житло

Метою заняття є закріплення теоретичних знань про право власності на житло, його зміст, підстави набуття, здійснення та припинення, правові особливості його використання та управління ним, що має здійснюватись шляхом опрацювання конспекту лекцій, рекомендованої літератури, вирішення задач, виконання завдань для самостійної роботи. Очікуваний результат - поглиблення існуючих та формування нових теоретичних знань, здобуття відповідних практичних навичок.

Міжпредметні зв’язки: конституційне право, цивільне право, господарське право, земельне право.

План лекції:

1.Підстави набуття та припинення права власності на житло

2.Приватизація житла як підстава виникнення права власності на житлове приміщення.

3. Права та обов’язки власника житла.

4. Правові особливості користування житлом приватної власності.

5. Суб’єкти управління майном власника (співвласників) житла.

План практичних занять:

1. Розгляд теоретичних питань, розкритих на лекції.

2. Розв’язування задач, перевірка результатів самостійної роботи студентів.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 57 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)