Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розглянуто та схвалено кафедроюЧитайте также:
  1. Розглянуто і схвалено

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.Шаров

«___» ______________ 2012 р.

 

КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«ЖИТЛОВЕ ПРАВО»

 

Київ – 2012

Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

Кафедрою цивільно-правових дисциплін

юридичного факультету

РОЗРОБНИКИ

Т.Р. Федосєєва, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, к.ю.н., доцент  

РЕЦЕНЗЕНТ

С.М. Вихрист, доцент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права, кандидат юридичних наук
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»  

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ

Протокол №   від «1»листопада 2011 р.
Завідувач кафедри   В.А. Тимошенко

УХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФАКУЛЬТЕТУ (ІНСТИТУТУ)

Протокол №   від «24»листопада 2011 р.
Декан факультету   В.К.Гіжевський

ЗМІСТ

1. Сфера застосування

2. Опис дисципліни

3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни

4. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних (семінарських) занять, завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1. Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій та практичних (семінарських) занять. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів

5. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1. Схема нарахування балів з дисципліни

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання

6. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

7. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

8. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни кафедрою – розробником

.
1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна.

Навчальна дисципліна «Житлове право»:

– вивчається згідно навчального плану (навчальних планів) підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму(ів) підготовки 6.030401 Правознавство.

– вивчається згідно навчального плану (навчальних планів) перепідготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” з наданням другої вищої освіти за спеціальністю 7.03040101 Право (за галузями)

 


2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

1. Шифр дисципліни (ідентифікатор) 2.2.5.1
2. Тип дисципліни обов’язкова
3. Попередні умови попереднє вивчення дисциплін: конституційне право, адміністративне право, цивільне право, земельне право.
4. Семестр 11 триместр
5. Кредити ECTS 1,5
6. Заняття з викладачем 54 год.
7. Форми підсумкового контролю диференційований залік
8. Методи проведення лекції, практичні заняття тощо
9. Результати навчання У результаті вивчення навчальної дисципліни “Житлове право” студенти повинні: - знати та застосовувати основні поняття, терміни житлового права та положення житлового законодавства; - характеризувати основні принципи житлово-правового регулювання; - вміти аналізувати спеціальну літературу, самостійно працювати з науковою та науково–публіцистичною літературою; -відмежовувати житлові правовідносини від інших видів правовідносин, - характеризувати види та заходи юридичної відповідальності за порушення житлово-правових норм; - володіти вмінням застосовувати юридичні засоби захисту житлових прав та інтересів; - аналізувати і тлумачити чинне житлове законодавство; - застосовувати житлово-правові норми до конкретних фактичних обставин.  
10. Зміст дисципліни Житлове право як наука, галузь права та навчальна дисципліна. Співвідношення житлового з цивільним, адміністративним та земельним законодавством. Об’єкти житлових правовідносин. Поняття житла та його характеристика: призначення, види, вимоги, які ставляться до житла. Поняття житлового фонду України. Правове регулювання забезпечення громадян житлом. Договір найму житла. Загальна характеристика договору найму соціального житла. Юридична природа договору найму службового жилого приміщення Порядок та умови надання жилої площі в гуртожитках та користування нею. Право власності на житло. Захист житлових прав та відповідальність за порушення житлового законодавства.  
11. Література 1.Житлове право України: курс лекцій / М.К. Галянтич, Г.І. Коваленко. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 480 с. - ISBN 966-667-032-1 2.Житлове право: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. М. Мудра. - К.: КНЕУ, 2006. - 148 с. 3.Житлове право України: науково-практичний посібник / С.О. Сліпченко, Є.О. Мічурін, О.В. Соболєв. - Х.: Еспада, 2003. - 344 с. 4.Житлове право України: навчальний посібник / М. К. Галянтич. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 528 с. 5.Житлове право України: навчальний посібник / За ред. Є.О. Харитонової. - К.: Істина, 2008. - 160 с.  
12. Мова українська

3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни «Житлове право» затверджена в складі Комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни рішенням Вченої ради юридичного факультету Університету “КРОК” від 24 листопада, протокол № 30

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Основною метою вивчення дисципліни «Житлове право» є закріплення теоретичних знань про сутність житлових правовідносин, про основні принципи та умови діяльності суб’єктів цих відносин, специфіку житла як об’єкта відносин, що зумовлює виконання таких завдань як з’ясування та аналіз проблем науки житлового права й здобуття практичних навичок правильного застосування відповідних норм, вміння узагальнювати практику використання законодавства у житловій сфері та робити відповідні висновки за результатами узагальнення, правильно використовувати роз'яснення судових та інших органів. Як результат зазначеного – слід сформувати фундаментальні та професійно орієнтовані знання та навички з правового регулювання житлових відносин.

Міждисциплінарні зв’язки

Навчальна дисципліна “Житлове право” відноситься до циклу фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін, в тій чи іншій мірі базується на всіх галузях права, при його вивченні студент закріплює і поглиблює отриманні раніше знання і отримує можливість, під час вивчення наступних дисциплін, розглядати їх під кутом зору застосування положень житлового права. Вивчається після конституційного, кримінального, адміністративного, цивільного, земельного права.

 

 

3.2. Зміст навчальної дисципліни

Модуль 1. Житлове право і житлове законодавство

Тема 1. Житлове право як наука, галузь права та навчальна дисципліна

Поняття, предмет житлового права. Житлові правовідносини: зміст та види. Принципи та функції житлового права. Методи правового регулювання житлових відносин.

Розвиток науки житлового права. Місце житлового права в системі права. Суб'єкти житлового права. Житлові права і обов'язки громадян.

Поняття джерел житлового права. Структура житлового законодавства. Конституція України про право громадян на житло. Житловий кодекс як джерело житлового права. Закони та підзаконні акти як джерело житлового права. Міжнародні акти як джерело житлового права. Роль договору у житлових відносинах. Державна житлова політика та її основні напрями. Співвідношення житлового з цивільним, адміністративним та земельним законодавством.

 

Тема 2. Об’єкти житлових правовідносин

Поняття житла та його характеристика: призначення, види, вимоги, які ставляться до житла. Порядок здачі в експлуатацію та реєстрації житла.

Поняття житлового фонду України. Класифікація житлових фондів за формою власності та за призначенням. Приватний житловий фонд та його склад. Державний житловий фонд, його види та призначення. Комунальний житловий фонд. Правове регулювання передачі житлового фонду у комунальну власність. Види житлового фонду за призначенням: загальний, спеціальний, соціальний.

Порядок та умови визнання жилих будинків непридатними для проживання. Органи управління житловим фондом та їх повноваження. Державний контроль за експлуатацією та збереженням житлового фонду. Житлово-експлуатаційні організації. Участь громадян та юридичних осіб в управлінні житловим фондом. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

 

Модуль 2. Правова характеристика житлових відносин

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 62 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.012 сек.)