Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 3. Правове регулювання забезпечення громадян житломЧитайте также:
  1. II.Особливості валютного регулювання в Україні.
  2. Автоматичне регулювання напруги авіаційних генераторів
  3. Автоматичне регулювання частоти СГ
  4. Алгоритм прийняття рішення для забезпечення безпеки для об’єкта потенційної небезпеки
  5. Блок регулювання захисту та управління 2438-140.
  6. Блок регулювання захисту, та управління 2438-140.
  7. БЛОК СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ

Право громадян на житло: способи і юридичні гарантії його здійснення. Форми реалізації права на житло.

Забезпечення громадян житлом у державному та комунальному житловому фонді. Правове регулювання ведення квартирного обліку громадян. Умови, підстави і порядок прийняття на квартирний облік громадян. Наслідки штучного погіршення житлових умов. Перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Зняття з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Черговість надання громадянам житлових приміщень. Умови першочергового та позачергового надання житла. Норма житлової площі. Розмір житла, що надається громадянам. Право на додаткову житлову площу. Умови і порядок надання житлового приміщення, що звільнилось у квартирі. Юридичне значення ордера. Підстави, порядок і наслідки визнання ордеру недійсним. Контроль за станом квартирного обліку. Правові особливості житлового забезпечення окремих категорій громадян. Правове регулювання забезпечення соціально незахищених громадян житлом. Підстави, умови та порядок забезпечення житлом у фонді соціального призначення.

 

Тема 4. Договір найму житла

Порівняльна характеристика договору найму житла за ЦК України та ЖК України. Поняття, форма і зміст договору найму житла. Зміна договору найму житла. Сторони договору найму житла. Їх права та обов'язки. Поняття члена сім'ї наймача житла. Права та обов'язки членів сім'ї наймача. Умови і порядок обміну жилого приміщення. Примусовий обмін. Збереження житлового приміщення за тимчасово відсутніми громадянами. Бронювання житлового приміщення. Договір піднайму житла, його форма і зміст. Права та обов'язки піднаймачів. Припинення договору піднайму житла. Тимчасові мешканці. Підстави і правові наслідки припинення договору найму житла. Розірвання договору найму житла. Порядок, підстави та умови виселення з житла.

Загальна характеристика договору найму соціального житла. Укладення, зміна та розірвання договору найму соціального житла. Юридична природа договору найму службового жилого приміщення Порядок й умови надання житлової площі в гуртожитках та користування нею.

Тема 5. Право власності на житло

Підстави набуття та припинення права власності на житло. Приватизація житла як підстава виникнення права власності на житло. Особливості правочинів з житлом. Житлові програми кредитування окремих категорій громадян.

Обов’язки власника щодо забезпечення схоронності житлового будинку (квартири). Поняття та види житлово-комунальних послуг. Суб’єкти відносин у сфері житлово-комунальних послуг. Договір про надання житлово-комунальних послуг. Гарантії прав громадян, які мають в приватній власності житловий будинок (квартиру). Права та обов’язки членів сім’ї власника житлового будинку (квартири). Суб’єкти управління житлом. Об’єднання співвласників житла: повноваження, порядок організації та діяльності.

 

Тема 6. Захист житлових прав та відповідальність за порушення житлового законодавства

Поняття та види юридичної відповідальності за порушення житлового законодавства. Відповідальність власників та користувачів житла. Відповідальність за самовільне переобладнання та перепланування житла.

Житлові спори та їх правова характеристика. Способи захисту житлових прав. Вирішення житлових спорів у позасудовому порядку. Захист житлових прав в судовому порядку.

4. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ, ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ ТА ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

4.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

4.1.1. Розподіл навчального часу за модулями і темами для напряму підготовки 6.030401 “Правознавство” денної форми навчання

  Кількість годин
Модулі (розділи) і теми курсу Разом Лекцій Практичних (семінарських,) занять, консультацій Самостійної роботи студентів Підготовки до та складання екзамену
Модуль 1. Житлове право і житлове законодавство  
Тема 1. Житлове право як наука, галузь права та навчальна дисципліна         Х
Тема 2. Об’єкти житлових правовідносин         Х
Модуль 2. Правова характеристика житлових відносин  
Тема 3. Правове регулювання забезпечення громадян житлом           Х
Тема 4. Договір найму житла          
Тема 5. Право власності на житло          
Тема 6. Вирішення житлових спорів. Відповідальність за порушення житлового законодавства.          
УСЬОГО:          

 

4.1.2. Розподіл навчального часу за модулями і темами для студентів напряму підготовки 6.030401 “Правознавство” заочної форми навчання

 

  Кількість годин
Модулі (розділи) і теми курсу Разом Лекцій Практичних (семінарських,) занять, консультацій Самостійної роботи студентів Підготовки до та складання екзамену
Модуль 1. Житлове право і житлове законодавство  
Тема 1. Житлове право як наука, галузь права та навчальна дисципліна         Х
Тема 2. Об’єкти житлових правовідносин         Х
Модуль 2. Правова характеристика житлових відносин  
Тема 3. Правове регулювання забезпечення громадян житлом ..         Х
Тема 4. Договір найму житла          
Тема 5. Право власності на житло          
Тема 6. Вирішення житлових спорів. Відповідальність за порушення житлового законодавства.          
УСЬОГО:          

 

4.1.3. Розподіл навчального часу за модулями і темами для слухачів програми перепідготовки спеціальності 7.03040101 “Правознавство” денної форми навчання

 

  Кількість годин
Модулі (розділи) і теми курсу Разом Лекцій Практичних (семінарських,) занять, консультацій Самостійної роботи студентів Підготовки до та складання екзамену
Модуль 1. Житлове право і житлове законодавство  
Тема 1. Житлове право як наука, галузь права та навчальна дисципліна           Х
Тема 2. Об’єкти житлових правовідносин         Х
Модуль 2. Правова характеристика житлових відносин  
Тема 3. Правове регулювання забезпечення громадян житлом ..         Х
Тема 4. Договір найму житла          
Тема 5. Право власності на житло          
Тема 6. Вирішення житлових спорів. Відповідальність за порушення житлового законодавства.          
УСЬОГО:          

 

 

4.1.4. Розподіл навчального часу за модулями і темами для слухачів програми перепідготовки спеціальності 7.03040101 “Правознавство” заочної форми навчання

  Кількість годин
Модулі (розділи) і теми курсу Разом Лекцій Практичних (семінарських,) занять, консультацій Самостійної роботи студентів Підготовки до та складання екзамену
Модуль 1. Житлове право і житлове законодавство  
Тема 1. Житлове право як наука, галузь права та навчальна дисципліна         Х
Тема 2. Об’єкти житлових правовідносин         Х
Модуль 2. Правова характеристика житлових відносин  
Тема 3. Правове регулювання забезпечення громадян житлом ..         Х
Тема 4. Договір найму житла          
Тема 5. Право власності на житло          
Тема 6. Вирішення житлових спорів. Відповідальність за порушення житлового законодавства.          
УСЬОГО:          

 

4.2. плани лекцій ТА практичних (семінарських) занять. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Видами навчальних занять із цієї дисципліни є лекції, практичні заняття. Лекції з цієї навчальної дисципліни повинні відображати перш за все особливості житлових відносин, з урахуванням цивільно-правових норм, а також таких галузей права як конституційне, земельне, господарське та різний обсяг правових положень з урахуванням міждисциплінарних зв’язків та послідовності їх викладення. Для реалізації поставлених цілей застосовуються практичні завдання, задачі, з урахуванням особливостей, які вже будуть відпрацьовані при викладанні попередніх та послідуючих дисциплін. При підготовці до практичних (семінарських) занять студент повинен:

· вивчити і засвоїти відповідну тему за підручником, а також спеціальну літературу, рекомендовану програмою і викладачем;

· вивчити і засвоїти записи, зроблені під час лекції та при опрацюванні літератури;

· знайти і проаналізувати законодавчі та інші нормативні акти з даної теми, засвоївши назви нормативних актів, основні їх положення і рік видання.

При підготовці до практичних занять студент, окрім вищевказаного, повинен розв’язати завдані правові ситуації. При цьому відповідь по суті ситуації студент має обґрунтувати з посиланням на відповідні правові норми. Вирішення задач на практичних заняттях повинно бути грамотним і достатньо повним.

Рекомендації щодо форм та методів організації самостійної роботи студентів з урахуванням особливостей даної дисципліни.

Самостійна робота студентів є невід'ємною частиною навчального процесу, основною частиною якого є засвоєння навчального матеріалу, розвиток у студентів юридичного мислення і формування правосвідомості.

Самостійна робота студентів передбачає кілька етапів:

1. Ознайомлення з питаннями до теми.

2. Підбір, опрацювання та конспектування рекомендованої та самостійно підібраної літератури до теми.

3. Аналіз матеріалів.

4. Складання плану (тез) виступу або написання реферату.

5 Підготовка висновків.

Основними формами самостійної роботи студентів при вивченні цієї дисципліни є:

- повторення питань теми за конспектом лекції або роздатковим матеріалом;

- самостійне опрацювання книг (підручників, навчальних посібників, монографій, довідників тощо) та статей. Ця форма вимагає застосування прийомів і методів читання, які сприяють отриманню необхідної інформації з тексту. Виділяють систематичне читання (включає визначення мети читання, складання його плану, власне читання, огляд прочитаного), альтернативне читання (прочитування лише невеликої частини тексту, подальші роздуми над прочитаним та обговорення на протязі кількох днів) та спільне читання разом із співрозмовником (передбачає обмін думками із співрозмовником в процесі читання, по черзі читаючи окремі абзаци). У залежності від змісту і конкретної мети читання можуть бути використані такі види читання: читання з припрацюванням – глибоке проникнення у розділи, запис прочитаного у формі тез, конспектів тощо; наскрізне читання – читання без пропусків, застосовується коли слід охопити зміст книги повністю; вибіркове – для вивчення кількох розділів книги; партитурне читання (читання по діагоналі) – передбачає оволодіння методом швидкого читання тощо.

- самостійне конспектування найбільш важливих джерел інформації. Включає короткий, стиснутий виклад суті прочитаного тексту;

- пошук інформації в літературі, комп’ютерно–правовій системі "Ліга" або Інтернет з коротким реферуванням джерел;

- написання тез виступів (доповідей) з окремого питання. Тезис є головним структурним елементом аргументації і відповідає на питання: що обґрунтовують? В якості тезису можуть виступати теоретичні положення науки, результати узагальнень фактичних даних тощо. Доповідь має містити короткий виклад у письмовій формі змісту проблеми.

Формами контролю за самостійною роботою студентів є:співбесіда, колоквіум, круглий стіл, реферат.

Співбесідою передбачається скорочена доповідь викладачеві і аналізу підібраних матеріалів по темі та надати особисті висновки.

Круглий стіл передбачає колективне обговорення групою (курсом) теми, яку призначає викладач з колективним складанням висновків.

Реферат (доповідь) передбачає написання з обраної теми скороченої роботи, до складу якої входить: обґрунтування важливості обраної теми, стислим викладом матеріалів підібраної літератури з даної теми, докладний розгляд питань, обґрунтування висновків. До реферату додається список використаної літератури. Обсяг реферату - не менше 10 рукописних сторінок.

Кращі реферати можуть бути використані студентами під час підготовки доповідей на студентські конференції.

 

 

Модуль 1. Житлове право і житлове законодавство

Тема 1. Житлове право як наука, галузь права та навчальна дисципліна

Метою заняття є закріплення теоретичних знань про житлове право, його місце у системі правових наук, проблеми науки житлового права, ознайомлення із житловим законодавством і, як результат, поглиблення існуючих знань, формування цілісної уяви про житлове право як комплексну галузь права.

Міжпредметні зв’язки: конституційне право, міжнародне приватне право, адміністративне право, цивільне право, земельне право.

План лекції:

1. Конституція України про право громадян на житло

2. Поняття, предмет житлового права та його місце в системі права

3. Принципи та функції житлового права

4. Методи правового регулювання житлового права

5. Суб'єкти житлового права

6. Джерела житлового права

План семінарського заняття:

1.Становлення і розвиток житлового права

2.Державна житлова політика та її основні напрями

3.Система житлового права

4.Житлове законодавство та джерела житлового права

Теми індивідуальних завдань для підготовки студентів до семінарського заняття:

1. Здійсніть аналіз наукових теорій, концепцій про житлове право, його місце в системі права

2. Проаналізуйте положення національного законодавства, що закріплюють право на житло

3. Дослідіть конституційні принципи, що визначають житлові правовідносини

4. Визначте основні способи реалізації права на житло

Завдання для самостійної роботи студентів

Питання для самостійного опрацювання для денної форми навчання:

1. Проаналізуйте Загальну декларацію прав людини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права та Конституцію України в частині закріплення у них права на житло.

2. Розгляньте право на житло в об’єктивному та суб’єктивному значенні.

3. Розкрийте зміст свободи пересування та вільного вибору місця проживання.

4. Назвіть умови застосування норм житлового законодавства, прийнятих до набуття Україною незалежності

Питання для самостійного опрацювання для заочної форми навчання:

1.Наведіть приклади майнових і особистих немайнових прав, що є предметом регулювання житлового права

2.Житлове право - це публічна чи приватна галузь права?

3. Чи може бути не дотримано принцип недоторканості житла? Якщо так, то в яких випадках?

4. Які ви знаєте способи реалізації права на житло в Україні?

Проблемні питання:

1. Проблема кодифікації житлового законодавства.

2. Співвідношення норм Житлового кодексу УРСР з Цивільним кодексом України.

Зміст (опис) задач, завдань та кейсів Рекомендований час (години)
Обов’язкові завдання для денної форми навчання:  
Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями  
Опрацювати тему за підручником [54]  
Обов’язкові завдання для заочної форми навчання:  
Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями  
Виділити основні законодавчі акти, що регулюють житлові відносини 0,5
Визначити місце житлового права в системі права 0.5
Додаткові завдання:
Виділіть нормативно-правові акти, що визначають зміст житлових прав та обов’язків
Визначте, яким чином реалізується право на житло та вибір місця проживання іноземців та осіб без громадянства в Україні
     

Рекомендована література: [ 1,2,7,54,56-59,61,64-65]

 

Тема 2. Об’єкти житлових правовідносин

Метою заняття є закріплення теоретичних знань про поняття та види житла, склад житлового фонду, особливості його експлуатації, утримання та ремонту, управління ним, що має здійснюватись шляхом опрацювання конспекту лекцій, рекомендованої літератури, виконання завдань для самостійної роботи. Очікуваний результат - поглиблення існуючих та формування нових теоретичних знань, здобуття відповідних практичних навичок.

Міжпредметні зв’язки: конституційне право, цивільне право, земельне право, адміністративне право.

План лекції:

1. Поняття житла, його характеристика та види

2. Поняття житлового фонду України. Класифікація житлових фондів за формою власності та за призначенням

3. Правове регулювання передачі житлового фонду у комунальну власність

4. Порядок та умови визнання жилих будинків непридатними для проживання

5. Управління житловим фондом

План практичних занять:

1. Розгляд теоретичних питань, розкритих на лекції.

2. Вирішення задач, розгляд завдань для самостійної роботи студентів.

Задачі, завдання, ділові ігри та кейси для практичних занять:


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 72 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.043 сек.)